Klu­bo­vé akce#

Před­nášky a dal­ší akce pro čle­ny klubu ju­ni­or.guru. Se­znam akcí pro­běh­lých i bu­dou­cích.

Jak to fun­gu­je?#

Ve­čer­ní te­ma­tic­ké před­nášky jsou vždy pře­dem ozná­me­ny na kon­krét­ní da­tum a čas. Po­kud chceš před­náš­ku sly­šet, při­poj se v ten čas do hla­so­vé míst­nosti #před­nášky. Po skon­če­ní před­nášky není žád­ný dal­ší ofi­ci­ál­ní pro­gram. Cí­lem je, aby před­nášky byly spíše rych­lé a časté, než plá­no­va­né do ce­lo­ve­čer­ních blo­ků. Tak ne­za­be­rou pří­liš mno­ho času a mů­žeš se při­po­jit, i když máš na­bi­tý den, nebo prostě jen ne­chceš trá­vit celý ve­čer na ně­ja­kém sra­zu.

Ne­po­ři­zu­je­me pro­fe­si­o­nál­ní zá­znam, ale sna­ží­me se ale­spoň na­hrát ob­ra­zov­ku, aby si před­náš­ku mohli pus­tit i čle­no­vé, kte­ří v čas před­nášky ne­ma­jí čas. Ne­dá­vá­me žád­nou zá­ruku na exis­ten­ci zá­zna­mu ani jeho kva­li­tu. Po­kud exis­tu­je, je čle­nům k dis­po­zici skr­ze taj­ný od­kaz na You­Tube. Od­kaz na vi­deo ve­řej­ně pro­sím ne­sdí­lej, ale ka­ma­rá­dům jej klid­ně po­šli – asi stej­ně jako když pro známé ode­my­káš pla­ce­ný člá­nek v no­vi­nách.

Plá­no­va­né#

Tomáš Ervín Dombrovský

(si­tu­a­ce na trhu, bude upřes­ně­no)

To­máš Er­vín Dom­brov­ský

Plá­nu­je­me 28.5.2024

Ar­chiv#

Roman Loník

„Agi­le is dead!“ …nebo ne?

Ro­man Lo­ník

12.3.2024

Dominika Pražáková

Smě­rem k úspě­chu aneb jak vy­kro­čit tou správ­nou no­hou

Do­mi­ni­ka Pra­žá­ko­vá

19.12.2023

Nela Slezáková

Jak se jako aj­ťák/čka zba­vit po­chyb a po­ci­tu, že nej­sem dost

Nela Sle­zá­ko­vá

Ve­řej­ný zá­znam 20.6.2023

Honza Javorek

Pro­gra­mo­vá­ní jako ka­ri­é­ra? Ptej se! (Q&A)

Hon­za Ja­vo­rek

Ve­řej­ný zá­znam 11.4.2023

Anastázie Sedláková

Práce a dítě: Jak být k sobě las­ka­věj­ší

Ana­stá­zie Sed­lá­ko­vá

21.3.2023

Zuzana Pechová

Zá­klady bez­peč­nosti pro vý­vo­já­ře

Zuza­na Pe­cho­vá

7.2.2023

Martin Javorek

Kdo je to IT ana­ly­tik a jak se jím stát?

Mar­tin Ja­vo­rek

10.1.2023

Luboš Račanský

Po­suď­me Javu pod­le oba­lu

Lu­boš Ra­čan­ský

6.12.2022

Honza Javorek a mentoři z Mews

Jak fun­gu­je men­to­ring a uví­tá­ní men­torů z Mews

Hon­za Ja­vo­rek a men­to­ři z Mews

15.11.2022

Matěj Kotrba

Jak se správ­ně při­pra­vit na po­ho­vor

Ma­těj Ko­tr­ba

18.10.2022

Pavel Šabatka

Jak se stát webo­vým ana­ly­ti­kem

Pa­vel Ša­b­at­ka

12.10.2022

Vojtěch Mádr

Od C# k .NETu

Voj­těch Mádr

7.6.2022

Honza Javorek a mentoři z Pure Storage

Jak fun­gu­je men­to­ring a uví­tá­ní men­torů z Pure Sto­rage

Hon­za Ja­vo­rek a men­to­ři z Pure Sto­rage

11.5.2022

Svetlana Margetová

Next.js úvod pre ju­ni­o­rov

Svetla­na Mar­ge­to­vá

19.4.2022

Dalibor Houfek, Jakub Ráček

Před­sta­ve­ní Jetveo

Da­li­bor Hou­fek, Ja­kub Rá­ček

23.2.2022

Nela Slezáková

Jak pře­žít ces­tu ju­ni­o­ra po psy­chic­ké strán­ce

Nela Sle­zá­ko­vá

Ve­řej­ný zá­znam 22.2.2022

Svetlana Margetová

Chcem mo­bil­nú apli­ká­ciu. Ako a kde za­čať?

Svetla­na Mar­ge­to­vá

8.2.2022

Jakub Dvořák

Dob­rá mzda je jen za­čát­kem

Ja­kub Dvo­řák

11.1.2022

Daniel Srb, Kate Miháliková

AMA: Men­to­ři na fron­te­nd

Da­niel Srb, Kate Mi­há­li­ko­vá

29.9.2021

Petr Viktorin

Jak jsou da­to­vé struk­tu­ry ulo­že­ny v pa­měti

Petr Vik­to­rin

Ve­řej­ný zá­znam 10.8.2021

Nora Kořánová

Proč a jak být tech­nic­kým re­dak­to­rem?

Nora Ko­řá­no­vá

27.7.2021

Vilibald Wanča

Ži­vot HTTP po­ža­dav­ku

Vi­li­ba­ld Wan­ča

18.5.2021

Adina Foxová

De­signo­vá­ní vysně­né práce

Adi­na Fo­xo­vá

13.4.2021

Ladislav Prskavec

Jam­sta­ck

La­dislav Prs­ka­vec

31.3.2021

Honza Javorek, Daniel Srb, Karolina Surma

Prv­ní klu­bo­vý sraz

Hon­za Ja­vo­rek, Da­niel Srb, Ka­ro­li­na Sur­ma

11.2.2021