Pro­gra­mo­vá­ní jako ka­ri­é­ra? Ptej se! (Q&A)#

11.4.2023 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny, ve­řej­ný zá­znam

Jak dlou­ho trvá rekva­li­fi­ka­ce? Jsem na to sta­rá? Jak vy­brat ja­zyk, kurz? Mám se učit po vlast­ní ose? Jak hle­dat prá­ci? Co dě­lat po kur­zu? Co psát do CV? Jak fun­gu­je ju­ni­or.guru? Ja­kou máš, Hon­zo, ve­li­kost po­no­žek? A co na to Chat­GPT?

Akce je on­li­ne, zá­ro­veň pro čle­ny ju­ni­or.guru/club na Dis­cor­du i ve­řej­ně na You­Tu­be. V obou pří­pa­dech mů­žeš psát otáz­ky do cha­tu a Hon­za se na ně sna­ží od­po­ví­dat. Z akce je ve­řej­ný zá­znam.

Hon­za Ja­vo­rek#

Programování jako kariéra? Ptej se! (Q&A)

Pů­vod­ně pro­gra­má­tor, dnes už spíš ka­ri­é­ro­vý po­rad­ce a pod­ni­ka­tel. Od roku 2016 po­má­há za­čá­teč­ní­kům na­u­čit se pro­gra­mo­vat a na­jít si svou prv­ní prá­ci v obo­ru. Pro­vo­zu­je ju­ni­or.guru a je dlou­ho­le­tým dob­ro­vol­ní­kem v čes­ké Py­thon ko­mu­ni­tě.