#Ju­ni­o­ring 101 - How Not To Go Bon­kers At The Start#

16.3.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Máš svou prv­ní práci v IT? Vý­bor­ně! Ale co teď? Jak být uži­teč­ným čle­nem týmu, jak se dál vzdě­lá­vat a jak se z toho všeho ne­zbláz­nit? Před­náška bude v an­g­lič­tině.

Da­ria Grud­zien#

#Junioring 101 - How Not To Go Bonkers At The Start

Da­ria Grud­zien is a Site Re­li­a­bi­li­ty En­gi­ne­er and a Cyber­Mag­no­lia com­mu­ni­ty foun­der. She has swit­ched ca­re­er from a busi­nesswo­man to an en­gi­ne­er and now she’s men­to­ring other ju­ni­ors star­ting the­ir ca­re­er. In her work she’s hel­ping de­ve­lo­pers deploy code to pro­ducti­on fas­ter and brin­gs vi­si­bi­li­ty to pro­ducti­on sys­tems. She’s pas­si­o­na­te about the to­pic of on­ca­ll tra­i­ning and ma­king sure that all en­gi­neers carry­ing the pager feel con­fi­de­nt. Check out also in­ter­view with Da­ria or her blog post on a si­mi­lar to­pic!