Pří­pa­do­vá stu­die: Jak se sta­ví rych­lý, mo­der­ní pre­zen­tač­ní web#

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou CDN77.com

2.11.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Ne­dáv­no jsem vy­tvo­řil web pro no­vi­ná­ře Da­vi­da Kli­meše – of­fline-first Pro­gres­si­ve Web App. A pro­to­že to byla dů­le­ži­tá práce, dal jsem si hod­ně zá­le­žet. Rád bych vám na je­jím pří­kladu uká­zal jak se sta­ví mo­der­ní pre­zen­tač­ní web – jak vy­bí­rat tech­no­lo­gie, co op­ti­ma­li­zo­vat, na co si dát po­zor. Ur­či­tě zmí­ní­me pří­stup­nost a stih­ne­me-li to, snad si i po­ví­me k čemu jsou dob­ré ser­vice wor­ke­ry.

Li­bor Va­něk#

Případová studie: Jak se staví rychlý, moderní prezentační web

Mám na sta­rost fron­te­nd v CDN77.com a zá­ro­veň kom­plet vý­voj jed­no­ho z pro­duk­tů (Re­a­ct, Ty­pe­Scri­pt, Next.js, Apollo Gra­phQL, Node.js, Ty­pe­ORM). Mám rád ře­me­sl­ně kva­lit­ní weby a apli­ka­ce – rych­lé, pří­stup­né, s re­spek­tem ke stan­dar­dům a plat­for­mě. Rád je sta­vím a stej­ně rád o nich i mlu­vím :) Na fra­mewor­ku mi ne­zá­le­ží, po­u­ží­vám Re­a­ct, Vue i Svel­te.