Od C# k .NETu#

7.6.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Zná­te pro­gra­mo­va­cí ja­zyk C#, ale ni­kdy jste si jej ne­zku­si­li? Kde všude ho mů­že­te vy­u­žit? Po­čí­tá se s ním do bu­douc­na? Co to má spo­leč­né­ho s .NE­Tem? Je to vhod­ný ja­zyk pro ju­ni­o­ry? Prá­vě od­po­vědi na tyto otáz­ky se po­ku­sím od­po­vě­dět na této před­náš­ce.

Voj­těch Mádr#

Od C# k .NETu

Tech­nic­ký ře­di­tel ve startu­pu, pod­cas­ter a hrdý otec. Rád po­u­ží­vá Micro­softí tech­no­lo­gíe a mluví o nich, tak­že je opa­ko­va­ným dr­ži­te­lem ti­tu­lu Micro­so­ft MVP.