Partneři příručky


Jak na pro­gra­má­tor­ské ko­mu­ni­ty#

Sra­zy u piva, kon­fe­ren­ce, on­line před­nášky, fi­rem­ní akce, jed­no­rá­zo­vé worksho­py, te­ma­tic­ké ve­če­ry. Pro­gra­má­tor­ské ko­mu­ni­ty tě do­ká­žou po­su­nout jako nic ji­né­ho. Jak do nich vplout a co od toho če­kat?

Je vel­mi těž­ké se učit zce­la sa­mo­stat­ně, bez kon­tak­tu s dal­šími sa­mouky nebo lid­mi z no­vé­ho obo­ru. Dů­vo­dů, proč po­le­vit, může na­stat hod­ně. Pro­to je dob­ré pra­vi­del­ně se se­tká­vat s ko­mu­ni­tou za­čí­na­jí­cích i po­kro­či­lých pro­gra­má­torů a na­bí­jet se tak no­vou ener­gií a in­spi­ra­cí. Dří­ve exis­to­va­ly hlav­ně dva dru­hy se­tká­ní: míst­ní sra­zy a ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­ce. Bě­hem co­vi­du-19 bylo mno­ho akcí zru­še­no, nebo pře­šlo do on­line po­do­by.

yablko

Vplá­vaj do IT ko­mu­nít. Kaž­dá tech­no­ló­gia má svo­je sku­pi­ny, uda­losti, kon­fe­ren­cie, stret­nu­tia pri pive. Zú­čast­ňuj sa! Niek­to tam má často pred­náš­ku, ale hlav­ne ľu­dia sa tam roz­prá­va­jú a stretá­va­jú a majú joby a zá­kaz­ky, chcú po­môcť, hľa­da­jú par­ťá­ka, za­mest­nan­ca…

Ne­budu mimo mísu? #

Výše uve­de­né akce jsou vhod­né i pro za­čá­teč­ní­ky a účast­ní se jich vý­znam­né pro­cen­to žen. Ná­pl­ní těch­to akcí jsou od­bor­né před­nášky pro různé úrov­ně zna­lostí a ne­twor­king — po­ví­dá­ní si s lid­mi. Vždy se ode­hrá­va­jí v ne­for­mál­ním, po­ho­do­vém pro­středí.

Kde na to vzít? #

Na kon­fe­ren­ce je po­tře­ba si kou­pit lís­tek. Výše zmí­ně­né kon­fe­ren­ce mají vel­mi do­stup­né líst­ky se sle­va­mi (např. pro stu­den­ty), ale i tak je mož­né, že je mimo tvé fi­nanč­ní mož­nosti se účast­nit. Pro ta­ko­vý pří­pad kon­fe­ren­ce po­sky­tu­jí „Fi­nan­cial Aid“ — fi­nanč­ní po­moc s líst­kem, uby­to­vá­ním nebo ces­tou.