Partneři příručky


Ro­di­čov­ství a ka­ri­é­ra v IT#

Jak se dá s pro­gra­mo­vá­ním kom­bi­no­vat ma­teř­ská nebo ro­di­čov­ská? Je těž­ké na­jít v IT práci na čás­teč­ný pra­cov­ní úva­zek? Jak pre­zen­to­vat péči o děti v ži­vo­to­pisu? A mo­hou pro­gra­mo­vat i děti?

Pro­gra­mo­vá­ní pro děti#

Proč učit děti pro­gra­mo­vat? Jak za­čít? Kdy za­čít? Pře­čti si člá­nek Lu­bo­še Ra­čan­ské­ho, kte­rý to celé krás­ně vy­svět­lu­je.

Luboš Račanský

Z dí­tě­te se zá­klady pro­gra­mo­vá­ní může být jed­nou ši­kov­ný sou­struž­ník, kte­rý si na po­moc vez­me CNC stroj. Nebo umě­lec – jako so­chař Mi­chal Tr­pák, kte­rý vy­tvá­ří 3D tisk z be­tonu. Nebo ze­mě­dě­lec, kte­rý bude chtít po­u­žít co nejmé­ně hno­jiv a co nej­lé­pe za­cí­lit za­vla­žo­vá­ní. Pří­pad­ně po­li­tik, kte­rý se v době pan­de­mie bude muset roz­ho­do­vat na zá­kladě ob­rov­ské sady dat.

Po­kud tě láká to zku­sit a tré­no­vat s dětmi in­for­ma­tic­ké myš­le­ní, ná­sle­du­jící od­ka­zy tě na­smě­ru­jí na strán­ky, kte­ré jsou vhod­něj­ší než ju­ni­or.guru. I když je v ná­zvu to­ho­to webu slo­vo ju­ni­or, není pro děti. Slo­vem ju­ni­or se ozna­ču­jí za­čá­teč­níci na pra­cov­ním trhu a ten­to web uka­zu­je ces­tu k pro­gra­mo­vá­ní a ka­ri­é­ře v IT do­spě­lým, pří­pad­ně do­spí­va­jí­cím li­dem.

Kde za­čít#

Pro­gra­mo­vá­ní pro děti se ode­hrá­vá v ba­rev­ném pro­středí, kde jde s dětmi vy­tvá­řet zá­bav­né pří­běhy, hry, ani­ma­ce. Roz­hod­ně by ne­mě­lo spo­čí­vat v psa­ní pís­me­nek na čer­nou ob­ra­zov­ku nebo v práci s Wor­dem.

Pro nad­šen­ce#

Zku­si­li jste s dětmi pro­gra­mo­vá­ní a fakt hod­ně vás to baví? Mož­ná by z tebe mohl být nad­še­nec! Tady máš pár od­ka­zů, kte­ré by tě mohly in­spi­ro­vat.