Partneři příručky


Ře­še­ní pro­blé­mů bě­hem pro­gra­mo­vá­ní#

Je vel­mi těž­ké se učit zce­la bez cizí po­mo­ci. I drob­ný zá­drhel tě může za­sek­nout na týd­ny a úpl­ně ti zka­zit ra­dost z uče­ní. Ne­boj se ptát on­line, ra­dit se s lid­mi na ak­cích, nebo si na­jít men­to­ra.

Kde a jak se ptát#

Ne­boj se ptát, ale zá­ro­veň se nauč for­mu­lo­vat do­ta­zy správ­ně. Žád­ná otáz­ka není hloupá, může však být hloupě po­lo­že­ná. Než se ně­kde za­čneš ptát, pře­čti si nej­slav­něj­ší ná­vod na in­ter­ne­tu o psa­ní do­ta­zů, nebo ale­spoň ten­to krát­ký ná­vod od Sta­ck Over­flow.