AMA: Ex­pert na šká­lo­vá­ní a ar­chi­tek­tu­ru#

19.10.2021 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

AMA zna­me­ná ask me any­thing. Hon­za Král se dlou­há léta za­bý­vá pro­vo­zem a ar­chi­tek­tu­rou slo­ži­tých sys­té­mů. Jak lze na­vr­ho­vat kód, aby toho zvlá­dl hod­ně v krát­kém čase? Jaké tri­ky má vy­u­žít webo­vá strán­ka, po­kud chce ob­slou­žit mi­li­o­ny uži­va­te­lů? Jak na­vrh­nout a pro­vo­zo­vat da­ta­bá­ze, aby se po­pra­ly s ná­po­rem? Ze­ptej se na co­ko­liv, co tě za­jí­má!

Hon­za Král#

AMA: Expert na škálování a architekturu

Hon­za je jed­ním z prv­ních pro­pa­gá­to­rů Djan­ga u nás. Byl u po­čát­ků fir­my Elas­tic, kte­rá sto­jí za jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších da­ta­bá­zo­vých a vy­hle­dá­va­cích sys­té­mů. Nejdří­ve pra­co­val na in­te­gra­ci Elas­ticu do Py­tho­nu, poz­dě­ji pů­so­bil v roli nej­zku­še­něj­ší­ho kon­zul­tan­ta ve fir­mě a me­zi­ná­rod­ní­ho před­ná­še­jí­cí­ho. Ob­jíž­děl svět a ra­dil top fir­mám na trhu jak vy­ře­šit za­pekli­té si­tu­a­ce. Dnes roz­jíž­dí startup Aim­ful. Li­bu­je si sice v dob­ré whis­ky, ale na sra­zu Py­tho­nis­tů ho po­tká­te spí­še s tá­cem ze­le­né.