Proč a jak být tech­nic­kým re­dak­to­rem?#

27.7.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Tech­ni­cal wri­ter je za­jí­ma­vá a žá­da­ná práce, málo kdo ale ví o co v ní běží nebo že vů­bec ta­ko­vá ka­ri­ér­ní ces­ta exis­tu­je. Při­jď si po­slech­nout, jak se z ab­sol­vent­ky obec­né lin­gvis­ti­ky sta­la tech wri­ter­ka. Nora Ko­řá­no­vá ti poví, s čím se běž­ně v práci po­tý­ká, co ji na tom baví, ne­ba­ví a jaké do­ved­nosti se jí hodí. Ne­bu­dou chy­bět ani tipy na to, jak se tech­ni­cal wri­te­rem stát.

Nora Ko­řá­no­vá#

Proč a jak být technickým redaktorem?

Nora Ko­řá­no­vá je tech­nic­ká re­dak­tor­ka v SUSE. Jako ab­sol­vent­ka obec­né lin­givsti­ky se do IT do­sta­la i díky Py­La­dies a v obo­ru pra­cu­je od roku 2016. Na kon­fe­ren­ci Wri­te the Docs 2018 měla li­ght­ning talk o čes­ké hou­bo­vé ob­se­si. Jed­nou by si chtě­la za­lo­žit far­mu s aspoň jed­nou ko­zou, kde by tka­la ko­ber­ce.