Kur­zy od EN­GE­TO Aca­de­my#

Vy­pla­tí se EN­GE­TO Aca­de­my? Hle­dáš ně­ko­ho, kdo má zku­še­nos­ti? Je to vhod­né jako rekva­li­fi­ka­ce?

Re­cen­ze#

Ně­ja­ké re­cen­ze na­jdeš na míst­ním Dis­cor­du. Vy­lo­že­ně o EN­GE­TO Aca­de­my tam je už 127 zmí­nek. Do­jmy ab­sol­ven­tů ti mo­hou po­mo­ci po­od­ha­lit cel­ko­vou kva­li­tu, ale čti je s re­zer­vou. Ne­víš, s ja­ký­mi oče­ká­vá­ní­mi si kurz vy­bra­li.

Jak zjis­tíš, zda je vzdě­lá­vá­ní u EN­GE­TO Aca­de­my vhod­né zrov­na pro tebe? Vždy zá­le­ží v jaké jsi kon­krét­ní si­tu­a­ci a co zrov­na po­tře­bu­ješ. A přes­ně ta­ko­vé věci se na tom na­šem Dis­cor­du taky pro­bí­ra­jí. Po­ra­dí­me!

Úřad prá­ce#

Úřad prá­ce ČR při­spí­vá na kur­zy, kte­ré má ve svém ka­ta­lo­gu na jsemv­kur­zu.cz. Pro­vo­zo­va­tel EN­GE­TO Aca­de­my tam na­bí­zí tyto kur­zy:

Part­ner­ství s ju­ni­or.guru#

EN­GE­TO Aca­de­my si tady pla­tí zvý­raz­ně­ní. Ne­zna­me­ná to, že jsou nej­lep­ší, že je kurz ně­jak ově­ře­ný, nebo že je ju­ni­or.guru do­po­ru­ču­je. Vše ko­lem part­ner­ství je transpa­rent­ní, tak­že mrk­ni na de­tai­ly.