Čís­la a gra­fy#

Jme­nu­ji se Hon­za Ja­vo­rek a pro­vo­zu­ji ju­ni­or.guru. Tuto strán­ku jsem vy­tvo­řil po vzo­ru ji­ných ote­vře­ných pro­jek­tů. Čís­la a gra­fy stej­ně po­tře­bu­ji pro svou vlast­ní po­tře­bu, tak­že proč je v rám­ci transpa­rent­nosti ne­mít rov­nou na webu, že?

Plá­ny na rok 2023#

Pl­ně­ní mých plá­nů na rok 2023 lze sle­do­vat na Gi­tHubu.

Tý­den­ní po­znám­ky#

Od květ­na 2020 píšu na svůj osob­ní blog tý­den­ní po­znám­ky, ve kte­rých po­pi­su­ji, jak ma­kám na ju­ni­or.guru. Po­máhá mi to s pá­teč­ní psy­chi­kou a zá­ro­veň si u toho uspo­řá­dám myš­len­ky. Tady je po­sled­ních pět člán­ků:

Čis­tý zisk#

Zisk jsou vý­nosy mí­nus ná­klady včet­ně daní, tedy část­ka, která už jde z mého pod­ni­ká­ní přímo do ro­din­né­ho roz­počtu. Ak­tu­ál­ní čis­tý zisk ju­ni­or.guru je 58.225 Kč mě­síč­ně. Spo­čí­tá­no jako zisk za po­sled­ních 12 mě­síců (TTM, trai­ling twel­ve mon­ths) vy­dě­le­ný 12.

Ob­čas si čtu o za­hra­nič­ních pod­ni­kav­cích, kte­ří taky ote­vře­ně sdí­lí svo­je vý­děl­ky. Mají to však v jiné měně, tak se mi to špat­ně srov­ná­vá. Pro­to jsem si to pře­po­čí­tal. Pod­le pon­děl­ních kur­zů ČNB mám zhru­ba $2.537 nebo 2.350€ čis­té­ho mě­síč­ně.

Cíl#

Cí­lem není zbo­hat­nout, ale dlou­ho­do­bě po­má­hat ju­ni­o­rům, po­ho­dl­ně ži­vit ro­dinu a žít při tom šťast­ný ži­vot. Vle­vo vi­dí­te mě­síč­ní čis­tý zisk ju­ni­or.guru a vpra­vo jak se na to tvá­řím.

58.225 Kč čis­té­ho 🤨

Se­ni­or­ní pro­gra­má­tor s mými zku­še­nostmi, kte­rý pra­cu­je pro praž­skou nebo za­hra­nič­ní fir­mu, vy­dě­lá­vá 100.000 Kč mě­síč­ně čis­té­ho a víc. Do­hod­li jsme se doma, že když mě ju­ni­or.guru to­lik baví, zku­sím to pro­vo­zo­vat a i když to vy­dě­lá méně, sto­jí nám to za vět­ší do­mácí po­hodu. Ze svých před­cho­zích an­gaž­má jsem měl úspo­ry, díky nimž jsem mohl v za­čát­cích ju­ni­or.guru dr­žet při ži­vo­tě, i když za­tím moc ne­vy­dě­lá­va­lo.

Na ju­ni­or.guru pra­cu­ji na plný úva­zek, mám malé dítě, ženu na ro­di­čov­ské, ne­má­me auto, byd­lí­me v ná­jmu upro­střed Pra­hy. Jako pod­ni­ka­tel po­tře­bu­ji vel­kou re­zer­vu, abych se ne­musel stra­cho­vat s kaž­dou změ­nou ro­din­ných ná­kla­dů, jestli mohu po­kra­čo­vat. Také mi ni­kdo ne­platí do­vo­le­nou, ne­mo­cen­skou, ne­spo­ří na dů­chod.

40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
🤨 😀 🤩
146 %
97 %
73 %

Vý­nosy a ná­klady#

Sil­né čáry zob­ra­zu­jí vý­voj mých vý­nosů a ná­kla­dů v kaž­dém kon­krét­ním mě­síci. Ten­ké lin­ky zob­ra­zu­jí to­též, ale vždy za po­sled­ních 12 mě­síců (TTM, trai­ling twel­ve mon­ths), vy­dě­le­no 12. Čis­tý zisk je roz­díl mezi mod­rou a čer­ve­nou čá­rou.

Moje vý­nosy ani ná­klady ne­ma­jí pra­vi­del­ný, mě­síč­ní cha­rak­ter. Je­den mě­síc vy­dě­lám víc, jiný méně, stej­né je to s vý­da­ji. Zá­ro­veň ne­mám s ni­kým del­ší kon­trakt než roč­ní, ať už jsou to jed­not­liv­ci nebo fir­my. TTM tedy stí­rá tyto sko­ky na­ho­ru a dolů, ale pro­to­že můj byz­nys ros­te rych­leji než roč­ním tem­pem, tak zase uka­zu­je mož­ná men­ší čís­lo, než je re­a­li­tou za po­sled­ní půlrok, čtvr­trok. Tu uka­zu­jí sil­né čáry.

Vý­nosy#

Pů­vod­ně jsem se sna­žil ju­ni­or.guru ži­vit z in­zer­ce na­bí­dek práce, ale byz­nys na tom­to mo­delu jsem ne­do­ká­zal do­sta­teč­ně roz­po­hy­bo­vat tak, abych vě­řil, že má smy­sl v tom dál po­kra­čo­vat. Me­zi­tím jsem se po­ku­sil zpe­ně­žit pří­ruč­ku skr­ze loga fi­rem a pro­sil jsem ná­vštěv­ní­ky webu o dob­ro­vol­né pří­spěv­ky.

Ke kon­ci roku 2020 jsem se roz­ho­dl změ­nit byz­nys mo­del a vy­tvo­řit ko­lem ju­ni­or.guru pla­ce­nou ko­mu­ni­tu na Dis­cor­du. Toto de­tail­ně po­pi­su­ji ve svém člán­ku na blo­gu. Klub se ve­řej­nosti ote­vřel v úno­ru 2021.

V ide­ál­ním pří­padě by mě ži­vi­lo in­di­vi­du­ál­ní člen­ství lidí v klubu, pro­to­že je to pra­vi­del­ný, před­ví­da­tel­ný pří­jem, kte­rý mi na­víc za­jiš­ťu­je nej­vět­ší ne­zá­vis­lost. In­di­vi­du­ál­ní člen­ství ale ne­vy­stačí, tak­že si do­mlou­vám i part­ner­ství s fir­ma­mi. Jsou z toho vět­ší jed­no­rá­zo­vé pří­jmy, kte­ré lze ob­tíž­ně před­ví­dat a mo­hou ovliv­ňo­vat mou kri­tič­nost k fir­mám, se kte­rými spo­lu­pra­cu­ji. Pro­to všech­na part­ner­ství transpa­rent­ně po­pi­su­ji.

V po­čát­cích moh­lo ju­ni­or.guru exis­to­vat z vel­ké části jen díky dob­ro­vol­ným pří­spěv­kům. Když jsem na­šel funkč­ní byz­nys mo­del, mož­nost při­spět jsem pře­stal pro­pa­go­vat a sna­žím se po­sta­vit na vlast­ní nohy.

Proč tu není MRR#

MRR zna­me­ná mon­thly recurring re­ve­nue a je zá­klad­ní me­t­ri­kou vět­ši­ny on­line byz­nysů, kte­ré jsou ve­de­ny jako pra­vi­del­ně pla­ce­ná služ­ba. Je to sou­čet vý­nosů, kte­ré mi pra­vi­del­ně mě­síč­ně chodí na účet skr­ze před­plat­né, tedy pra­vi­del­ný pří­jem, na kte­rý se dá spo­leh­nout. I když je ju­ni­or.guru služ­ba s člen­stvím na mě­síč­ní bázi a MRR by spo­čí­tat šlo, na­ko­nec jsem se roz­ho­dl jej za­tím ne­ře­šit a dí­vám se spíš na ono TTM vy­dě­le­né 12.

Jed­ním dů­vo­dem je slo­ži­tost vý­po­čtu. Data beru z ban­kov­ní­ho účtu, kam mi ale ne­chodí část­ky za jed­not­li­vé lidi. Pla­teb­ní brá­na mi vždy po­sí­lá úhrn­né část­ky za ně­ko­lik týd­nů zpět­ně. Musel bych sbí­rat data z více zdro­jů. Na­víc pro­dá­vám i roč­ní člen­ství, kte­ré bych musel roz­po­čí­tá­vat.

Dru­hým dů­vo­dem je malá vy­po­ví­da­jící hod­no­ta. Vel­kou část vý­nosů tvo­ří kon­trak­ty s fir­ma­mi, jež jsou ná­ra­zo­vým, ale ve svém množ­ství po­měr­ně sta­bil­ním pří­jmem. Pra­vi­del­né pří­jmy mám zase i z dob­ro­vol­ných pří­spěv­ků, jež bych do MRR za­po­čí­tá­val jen ve­lice slo­ži­tě. Aby bylo čís­lo přes­né, musel bych mít data o tom, jak přes­ně kdo při­spí­vá přes Pa­t­re­on nebo Gi­tHub Spon­sors, což se mi ne­vy­platí ře­šit.

Ná­klady#

Za­hr­nu­ji pouze ná­klady na byz­nys, ale zase i s da­němi a od­vody na zdra­vot­ní a so­ci­ál­ní po­jiš­tě­ní. V roce 2020 je v nich díra, pro­to­že kvůli co­vi­du-19 ne­by­la po­vin­nost je pla­tit. Ob­čas jdou do mí­nu­su (stá­vá se z nich pří­jem), pro­to­že mi úřady něco vrá­ti­ly.

Ne­pla­tím si žád­nou re­kla­mu. Vý­da­je na mar­ke­ting jsou před­plat­né ná­stro­jů, tisk sa­mo­le­pek, kon­zul­ta­ce, apod.

Fi­rem­ní part­ner­ství#

Fir­my mo­hou uza­ví­rat s ju­ni­or.guru part­ner­ství na zá­kladě ta­ri­fu za­kou­pe­né­ho pod­le ce­ní­ku. Part­ner­ství do­mlou­vám osob­ně a je vždy na rok, po­tom s fir­mou jed­ná­me o pro­dlou­že­ní. Tady je de­tail­ní pře­hled všech zá­vaz­ků, kte­ré má ju­ni­or.guru vůči jed­not­li­vým fir­mám.

Ukon­če­ná part­ner­ství: CDN77.com, Cre­a­tiweb, Credo Ven­tu­res, Glan­ce Me­dia, Gre­en Fox Aca­demy, Inu­i­ts, Jetveo, Lynt, Open­Ge­o­La­bs, Pro­cessa­nd, Pure Sto­rage, STRV, Soft­ware De­ve­lo­p­me­nt Aca­demy, pi­pe­tail.io, wf tech.

Ak­ti­vi­ta v klubu#

Po­čet zna­ků na­psa­ných na Dis­cor­du#

V gra­fu není celá his­to­rie, ucho­vá­vám data jen za rok zpět­ně. Ně­kte­ré ka­nály se ne­za­po­čí­tá­va­jí, např. „vol­ná zá­ba­va“. Nejde o kom­plet­ní en­gage­me­nt, pro­to­že lidi se mo­hou v klubu pro­je­vo­vat různě, např. re­a­go­vá­ním po­mo­cí emo­ji.

Pouze ori­en­tač­ní me­t­ri­ka. Ne­chci sle­do­vat a glo­ri­fi­ko­vat en­gage­me­nt, pro­to­že lidi mají z klubu úpl­ně v po­hodě hod­no­tu i po­kud si jej pouze čtou. K té­matu do­po­ru­ču­ji Stop Me­a­su­ring Com­mu­ni­ty En­gage­me­nt.

Po­čet on­line akcí v klubu#

Chtěl bych mít v klubu v prů­mě­ru aspoň dvě ofi­ci­ál­ní on­line akce mě­síč­ně. Přes léto je vět­ši­nou pauza.

Člen­ství v klubu#

Když ne­po­čí­tám ro­bo­ty, je teď na Dis­cor­du 353 čle­nů. His­to­ric­ká data v gra­fech jsou z Mem­ber­ful, služ­by, která se mi stará o re­gis­tra­ce a pla­ce­ní. Čís­la se mo­hou li­šit, pro­to­že když ně­kdo ukon­čí člen­ství a sma­že svůj účet, ze sta­tis­tik zmi­zí. Také ne kaž­dý, kdo se za­re­gis­tro­val, je i na Dis­cor­du. Ně­kdo se tam te­pr­ve chys­tá a ně­kdo to ani ne­plá­nu­je, je­li­kož mě chce pod­po­řit pouze fi­nanč­ně. Gra­fy jsou tedy ori­en­tač­ní.

Ten­ká mod­rá čára před­sta­vu­je po­čet čle­nů, kte­ří si člen­ství platí ze své­ho. Ten­ká ze­le­ná čára uka­zu­je ty z nich, kte­ří pre­fe­ru­jí roč­ní plat­bu před mě­síč­ní.

Typy člen­ství#

Kaž­dý pří­chozí člen má v klubu dva týd­ny zdar­ma, bez ohledu na to, ja­kým způ­so­bem za člen­ství ná­sled­ně platí. Ně­kte­rým li­dem dá­vám vstup do klubu zce­la zdar­ma, ať už na zá­kladě vlast­ní­ho uvá­že­ní, jako po­dě­ko­vá­ní např. za před­náš­ku v klubu, jako sti­pen­dium, nebo ze stra­te­gic­kých dů­vo­dů. Jde o různé spo­lu­práce s ko­mu­ni­ta­mi, pod­cas­ty, nebo tře­ba zva­ní men­torů na spe­ci­fic­ké tech­no­lo­gie, je­jichž za­stou­pe­ní na stra­ně se­ni­orů je v klubu sla­bé, ale od ju­ni­orů je po té­matu po­ptáv­ka.

Část lidí má člen­ství zdar­ma na zá­kladě toho, že mě v pod­po­ři­li dob­ro­vol­nými pří­spěv­ky. V dů­sled­ku to tedy zdar­ma není, jen mi pe­ní­ze po­sla­li ji­nudy. Mnohdy po­sla­li víc, než by je stálo stan­dard­ní člen­ství v klubu.

S men­to­ry z Co­reSki­ll máme sym­bi­ó­zu. Nic si na­vzá­jem ne­pla­tí­me. Oni vy­u­ží­va­jí plat­for­mu klubu pro svůj men­to­ring a své stu­den­ty. Všich­ni mají au­to­ma­tic­ky vstup zdar­ma. Klub má díky tomu ex­per­ty na fron­te­nd a mo­de­rá­to­ra Dana Srba.

Pří­chody a od­chody#

Graf s pří­chody ob­sa­hu­je všech­ny typy člen­ství. Ať už nový člen při­šel přes fir­mu, sti­pen­dium, nebo in­di­vi­du­ál­ně, tak se za­poč­te. Ten­ká mod­rá čára před­sta­vu­je po­čet čle­nů, kte­ří v da­ném mě­síci po­pr­vé v his­to­rii své­ho člen­ství pře­šli na in­di­vi­du­ál­ní pla­ce­ní. Jsou to pře­de­vším noví čle­no­vé, kte­ří se po dvou týd­nech na zkouš­ku roz­hod­li, že si klub za­čnou pla­tit. Mo­hou to ale být i fi­rem­ní čle­no­vé, kte­rým skon­či­lo člen­ství za­pla­ce­né ně­kým ji­ným a roz­hod­li se po­kra­čo­vat za svo­je.

Graf s od­chody za­hr­nu­je i ty, kte­ří klub na dva týd­ny zdar­ma vy­zkou­šeli a poté za něj ne­za­ča­li pla­tit. Tam se oče­ká­vá cel­kem vel­ký od­pad. Ten­ká čára sle­du­je pouze ty, kdo zru­ši­li už exis­tu­jící in­di­vi­du­ál­ně pla­ce­né člen­ství. Na­zna­ču­je tedy od­chody čle­nů, kte­ří se za klub roz­hod­li pla­tit, ale ná­sled­ně změ­ni­li ná­zor. Oče­ká­vá se, že ju­ni­o­rům, kte­ří si na­ko­nec práci v IT na­šli, po­kry­jí vět­šinu hod­no­ty klubu ko­le­go­vé ve fir­mě, kde pra­cu­jí. Také se v prv­ních mě­sí­cích in­ten­ziv­ně za­u­ču­jí a na klub tak často už ne­ma­jí čas, i když je to tam baví.

Kon­ver­ze dvou týd­nů na zkouš­ku#

Nově re­gis­tro­va­ní mají v klubu dva týd­ny zdar­ma na zkouš­ku, tzv. trial. Je­jich člen­ství není ni­jak ome­ze­no, mo­hou dě­lat všech­no, co ostat­ní čle­no­vé. Po dvou týd­nech buď vy­pl­ní kar­tu a za­čnou pla­tit, nebo je jim člen­ství zru­še­no. Graf uka­zu­je kon­ver­zi tri­a­lů.

Dél­ka se­tr­vá­ní v klubu#

Po­kud jde graf na­ho­ru, zna­me­ná to, že vel­ká část čle­nů zů­stá­vá v klubu dlou­ho. Pro­pady na­stá­va­jí, po­kud do klubu při­jdou noví lidé, kte­ří tam ale ne­vy­dr­ží a brzy zase ode­jdou.

Re­ten­ce klubu#

Pro­cen­to čle­nů, kte­ří z klubu od­chá­zejí, ne­bo­li churn. Opět platí, že sil­ná čára je cel­ko­vý churn, za­tím­co ten­ká se týká jen čle­nů, kte­ří si klub pla­ti­li za svo­je.

Dů­vody od­chodu#

Když ně­kdo ukon­ču­je člen­ství v klubu, může mi sdě­lit dů­vod, proč tak činí. Data jsou cel­kem od 336 lidí.

Dů­vody od­chodu za ce­lou his­to­rii#

Cel­ko­vý po­měr dů­vo­dů od­chodu za ce­lou his­to­rii, po kte­rou sbí­rám ten­to typ zpět­né vaz­by. Data jsou cel­kem od 336 lidí.

Od­kud jsou pla­tící čle­no­vé#

O čle­nech ne­u­cho­vá­vám prak­tic­ky žád­né in­for­ma­ce, ze kte­rých bych mohl zjis­tit, od­kud jsou. Stri­pe mi ale umož­ňu­je zjis­tit, v jaké zemi byla vy­dá­na je­jich kar­ta. Díky tomu mohu od­had­nout, ko­lik lidí není z Čes­ka.

Po­tře­bu­ju to sle­do­vat, abych vě­děl, jestli jsem ne­pře­sá­hl li­mit pro One Stop Shop. Ten je 10.000€/rok, což je 247.750 Kč/rok, což je 20.645/mě­síc.

Z in­di­vi­du­ál­ních člen­ství jsem mi­nu­lý mě­síc vy­dě­lal 45.643 Kč cel­kem. Když po­u­ži­ju pro­cen­ta z gra­fu níže, od­ha­dem by mělo být 4.029 Kč od­ji­nud než z Čes­ka. Tak­že asi dob­rý.

Mar­ke­tingo­vé ka­nály klubu#

Vý­kon­nost ka­nálů pod­le an­ke­ty#

Když se ně­kdo re­gis­tru­je do klubu, může mi sdě­lit, kde na ju­ni­or.guru na­ra­zil. Graf po­rov­ná­vá ko­lik lidí jed­not­li­vé mar­ke­tingo­vé ka­nály při­ved­ly do klubu, a ko­lik z toho do­po­sud bylo pe­něz. Pro­cen­ta nejsou po­díl ze všech pří­cho­zích, ale z 164 lidí, kte­ří od­po­vě­dě­li na an­ke­tu.

Vý­kon­nost ka­nálů pod­le před­chozí strán­ky#

Když se ně­kdo re­gis­tru­je do klubu, systém si ulo­ží re­ferrer, tzn. z jaké webo­vé strán­ky při­šel. Graf po­rov­ná­vá ko­lik lidí jed­not­li­vé mar­ke­tingo­vé ka­nály při­ved­ly do klubu, a ko­lik z toho do­po­sud bylo pe­něz. Pro­cen­ta nejsou po­díl ze všech pří­cho­zích, ale z 35 lidí, kte­ří měli re­ferrer od­ji­nud než z ju­ni­or.guru.

So­ci­ál­ní sítě a news­let­ter#

Vý­voj po­čtu sle­du­jí­cích na pro­fi­lech na re­le­vant­ních so­ci­ál­ních sí­tích a po­čtu od­bě­ra­telů news­let­te­ru.

Ná­vštěv­nost měří Sim­ple Ana­ly­tics a veš­kerá čís­la jsou ve­řej­ná. Tady jen pár vy­bra­ných gra­fů, kte­ré se tam špat­ně na­kli­ká­va­jí ruč­ně. Gra­fy zob­ra­zu­jí tre­nd pouze zpět­ně za je­den rok, pro­to­že mi to tak stačí.

Cel­ko­vá ná­vštěv­nost#

Vět­ši­nou je nej­vyšší v led­nu a nej­niž­ší v létě.

Sou­hrn­ná ná­vštěv­nost pod­le pro­duk­tů#

Nad jed­not­li­vými částmi ju­ni­or.guru pře­mýš­lím jako nad pro­duk­ty. Graf mi po­máhá zjis­tit, jak vel­kou ná­vštěv­nost při­ta­hu­je kaž­dý z nich. Při čte­ní gra­fu je ale dob­ré si uvě­do­mit, že ná­vštěv­nost není vše. Na­pří­klad klub nebo pod­cast mají „to hlav­ní“ jin­de než na webu.

Re­gis­tra­ce do klubu pod­le před­chozí strán­ky#

Když se ně­kdo re­gis­tru­je do klubu, systém si ulo­ží re­ferrer, tzn. z jaké webo­vé strán­ky při­šel.

Pro­cen­ta nejsou po­díl ze všech pří­cho­zích, ale z 59 lidí, kte­ří měli za po­sled­ní půlrok re­ferrer z ju­ni­or.guru. Tzv. long tail je z gra­fu uříz­nu­tý.

Pe­ní­ze za člen­ství v klubu pod­le před­chozí strán­ky#

Když se ně­kdo re­gis­tru­je do klubu, systém si ulo­ží re­ferrer, tzn. z jaké webo­vé strán­ky při­šel. Graf uka­zu­je, ko­lik takhle jed­not­li­vé strán­ky skr­ze klub při­ne­s­ly pe­něz.

Pro­cen­ta nejsou po­díl ze všech pří­cho­zích, ale z 59 lidí, kte­ří měli za po­sled­ní půlrok re­ferrer z ju­ni­or.guru. Tzv. long tail je z gra­fu uříz­nu­tý.

Pří­ruč­ka#

Ori­en­tač­ní me­t­ri­ky co se týče strá­nek v pří­ruč­ce. Všech­ny sou­bo­ry spa­da­jící pod pří­ruč­ku mají ak­tu­ál­ně 802.239 zna­ků. Po­čí­tá­ní zna­ků v sou­bo­rech, kde se mí­cha­jí Mar­kdown a Jin­ja znač­ky, má spous­tu vad, ale aspoň něco. Pod­le Wi­ki­pe­die je 180.000 zna­ků do­po­ru­čo­va­ná ve­li­kost di­ser­tač­ní práce (ti­tul Ph.D.).

Když chci na ně­jaké strán­ce něco do­pl­nit, dě­lám si na je­jím kon­ci HTML ko­men­tář a do něj si uklá­dám ne­pří­liš struk­tu­ro­va­né po­znám­ky. Ty se taky za­po­čí­ta­jí do cel­ko­vé ve­li­kosti, ale v gra­fu je je­jich ve­li­kost zob­ra­ze­na šedě, abych tu­šil, jaký je po­měr a kde na mě ještě čeká ko­lik práce.

Pří­liš vel­ké strán­ky bych měl nej­spíš zkrá­tit, nebo roz­dě­lit do více men­ších. Ide­ál­ní strán­ka pří­ruč­ky by měla pouze mod­rý slou­pe­ček a ten by ne­sa­hal výše než k čer­ve­né čáře.

Ženy#

Po­díl žen sle­du­ji z vlast­ní zvě­da­vosti a není to žád­ná přes­ná me­t­ri­ka. Ni­kdo ni­kde ne­vy­pl­ňu­je, zda je žena nebo muž. Pro účely sta­tis­tik se to ur­ču­je jen od­ha­dem pod­le křest­ní­ho jmé­na a tvaru pří­jme­ní.

Po­díl žen v klubu#

Pro srov­ná­ní, pod­le ana­lý­zy ČSÚ z roku 2020 je v čes­kém IT pouze 10 % žen. Ten­to po­díl se od je­jich před­chozí ana­lý­zy v roce 2018 ne­zlep­šil, na­o­pak nás de­fi­ni­tiv­ně před­běhly už všech­ny ostat­ní stá­ty v Ev­ro­pě.

Po­díl žen mezi před­ná­še­jí­cími#

Chtěl bych, aby v prů­mě­ru po­lo­vi­na před­ná­še­jí­cích na on­line ak­cích v klubu byly ženy. Graf zob­ra­zu­je pro­cen­tu­ál­ní po­díl žen na po­čtu před­ná­še­jí­cích za po­sled­ních 12 mě­síců (TTM, trai­ling twel­ve mon­ths).

Po­díl žen mezi hos­ty pod­cas­tu#

Sice do toho Pavlí­ně ne­ke­cám, ale za mě by bylo fajn, kdy­by v prů­mě­ru po­lo­vi­na hostů v pod­cas­tu byly ženy. Graf zob­ra­zu­je pro­cen­tu­ál­ní po­díl žen na po­čtu hostů za po­sled­ních 12 mě­síců (TTM, trai­ling twel­ve mon­ths).

Kód#

Práci na kódu lze sle­do­vat na Gi­tHubu.