Pra­vi­dla cho­vá­ní#

Jsme klub za­čá­teč­ní­ků, dob­ro­vol­ní­ků, men­torů, pro­fe­si­o­nálů, spon­zorů a dal­ších. Roz­ma­ni­tost je jed­nou z na­šich sil­ných strá­nek, ale může vést i k ne­do­ro­zu­mě­ním a ne­spo­ko­je­nosti. Pro­to máme pár spo­leč­ných pra­vi­del, kte­ré bychom chtě­li, aby lidé do­dr­žo­va­li. Tato pra­vi­dla platí rov­no­cen­ně pro všech­ny. Pra­vi­dla nejsou vy­čer­pá­va­jí­cím se­zna­mem věcí, kte­ré ne­máš dě­lat. Měly by ti spíš dát obec­nou před­sta­vu, jaký je je­jich zá­měr.

Pra­vi­dla platí pro všech­ny účast­ní­ky akcí a dis­kuzí pod hla­vič­kou Ju­ni­or Guru, a to na všech mís­tech, kde spo­lu čle­no­vé a pří­z­niv­ci klubu ko­mu­ni­ku­jí. Kro­mě toho, i pro­hřešky mimo tato mís­ta mo­hou ovliv­nit, ja­kým způ­so­bem bude dané oso­bě umož­ně­no se akcí a dis­kuzí pod hla­vič­kou Ju­ni­or Guru účast­nit.

Otáz­ky a od­po­vědi#

Jak na­hlá­sit po­ru­še­ní?#

Po­kud jsi svěd­kem ne­vhod­né­ho cho­vá­ní, nebo do­kon­ce jeho ter­čem, ne­pro­dle­ně kon­tak­tuj re­a­li­zač­ní tým, or­ga­ni­zá­to­ry nebo mo­de­rá­to­ry. Po­piš co se sta­lo a po­šli to na hon­za@ju­ni­or.guru. Upo­zor­ně­ní vždy zů­stá­va­jí taj­ná a zod­po­věd­né oso­by se za­va­zu­jí je ře­šit.

Proč po­tře­bu­je­me pra­vi­dla cho­vá­ní?#

Ur­či­tě by bylo lep­ší, kdy­bychom si mohli říct, že se k sobě bu­de­me cho­vat hezky, a to by sta­či­lo. Jen­že pra­xe uka­zu­je, že ne kaž­dý se umí cho­vat hezky a že všich­ni máme zce­la od­liš­nou před­sta­vu o tom, kde “hezky” kon­čí.

Se­psa­ná pra­vi­dla cho­vá­ní, i když jsou vág­ní, po­má­ha­jí na­šemu klubu jas­ně pro­hlá­sit, že jsou v něm ví­tá­ni všich­ni bez roz­dí­lů, a zá­ro­veň sjed­no­cu­je oče­ká­vá­ní všech zú­čast­ně­ných o tom, kde jsou hra­nice.

Není to pře­tvář­ka?#

Kaž­dý jsme jiný a ve svém sou­kro­mí nebo v úz­kém kru­hu zná­mých se mů­že­me cho­vat jak chce­me, ale v pro­fe­si­o­nál­ním ko­lek­ti­vu je žá­dou­cí a pro­duk­tiv­něj­ší, když obrou­sí­me hra­ny a vy­tvo­ří­me pro­s­tor, v němž je pří­jem­ně oprav­du kaž­dému.

Je těž­ké na­jít dob­ré ana­lo­gie, když i pre­zi­de­nt ČR běž­ně mluví sprostě, ale řek­ně­me, že když jdeš na po­ho­vor nebo do di­va­d­la, taky se cho­váš ji­nak, než v sou­kro­mí. Pra­vi­dla cho­vá­ní ti ne­ří­ka­jí co si máš ob­lé­kat, ale že po­kud se chceš účast­nit akcí a dis­kuzí, je vy­ža­do­vá­no ob­le­če­ní.

Není to cen­zura?#

Na svých ak­cích a dis­ku­zích si mů­žeš si ří­kat nebo psát, co chceš. Na na­šich ak­cích a dis­ku­zích máme těch­to pár pra­vi­del, kte­ré mu­síš do­dr­žo­vat. Ni­kdo ti ne­brá­ní účast­nit se akcí a dis­kuzí na téma za­čá­teč­ní­ků v pro­gra­mo­vá­ní, kde jsou pra­vi­dla jiná. Po­kud ne­e­xis­tu­jí, mů­žeš si je zor­ga­ni­zo­vat.

V MHD tě také mo­hou vy­lou­čit z pře­pra­vy, a to i s plat­nou jíz­den­kou, po­kud ne­do­dr­žu­ješ je­jich pod­mín­ky, po­ško­zu­ješ nebo zne­čiš­ťu­ješ vo­zi­dlo, ohro­žu­ješ nebo ob­tě­žu­ješ spo­lu­ces­tu­jící.

Co se sta­ne při po­ru­še­ní pra­vi­del?#

Zod­po­věd­né oso­by se za­va­zu­jí za­bý­vat se po­ru­še­ním pra­vi­del, po­kud si ho samy všim­nou, nebo jej ně­kdo na­hlá­sí.

Po­pisy in­ci­den­tů mo­hou být v rám­ci transpa­rent­nosti zve­řej­ně­ny, ale na­hlá­še­ní zů­stá­vá v taj­nosti. Po­kud ne­máš jis­to­tu, zda jsi svěd­kem po­ru­še­ní pra­vi­del nebo ne, stej­ně to na­hlaš. Ra­ději bu­de­me mít o pár na­hlá­še­ní víc, i když ne­vy­ústí v žád­nou akci, než abychom se ne­do­vě­dě­li o ně­čem, co po­ru­še­ní pra­vi­del je.

Při na­hla­šo­vá­ní ide­ál­ně zmiň:

Co se sta­ne po­tom?

Ná­sled­ně při­jde re­ak­ce. Ta může za­hr­no­vat: