Si­tu­a­ce na IT trhu z po­hledu dat a co to zna­me­ná pro ju­ni­o­ry#

28.5.2024 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Spous­tu ju­ni­orů trá­pí ak­tu­ál­ní zbrž­dě­ní ná­bo­ru IT od­bor­ní­ků a pře­de­vším těch, kte­ří své prv­ní zku­še­nosti v obo­ru te­pr­ve hle­da­jí. Je to hor­ší než před lety? Lep­ší? Jaké jsou vy­hlíd­ky? Všude se mluví o tom, že se­hnat prv­ní práci je ak­tu­ál­ně ne­snad­né, ale je to vždy za­lo­že­no na do­jmech a anekdo­tách. Ni­kdo vlast­ně neví, jaká jsou data. Ni­kdo až na To­máše.

To­máš Er­vín Dom­brov­ský#

Situace na IT trhu z pohledu dat a co to znamená pro juniory

Ana­ly­tik ve spo­leč­nosti Alma Ca­re­er (dří­ve LMC). Vě­nu­je se roz­bo­ru dat, jevů a tren­dů v pro­po­je­ných svě­tech vzdě­lá­vá­ní a práce. Sna­ží se na­chá­zet, po­jme­no­vá­vat a roz­ví­jet to, co je zá­sad­ní pro smys­lu­pl­né uplat­ně­ní lidí a je­jich lep­ší spo­lu­práci ve fir­mách i ve­řej­ných in­sti­tu­cích. Před­náší pro lidi z HR i ve­de­ní fi­rem, pro od­bor­nou i šir­ší ve­řej­nost.