Po­suď­me Javu pod­le oba­lu#

6.12.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Po­hled na eko­systém Javy. Pro­gra­mo­va­cí ja­zyk jako ta­ko­vý dost mož­ná dů­le­ži­tý vů­bec není. Pře­hled po­j­mů, abys­te se hned na za­čát­ku své ces­ty ne­ztra­ti­li.

Lu­boš Ra­čan­ský#

Posuďme Javu podle obalu

Spíš správ­ce ko­lo­nií než ko­lo­ni­zá­tor. Pro­gra­mu­ji v Javě 15 let, z toho 8 let se mo­tám ko­lem soft­ware, kte­rý v různé míře za­jiš­ťu­je bez­peč­nost. Mám la­tet­ní po­tře­bu ně­ko­ho po­u­čo­vat, tu teď re­a­li­zu­ju v krouž­ku pro­gra­mo­vá­ní na míst­ní zá­klad­ce. Rád spor­tu­ju a čtu, ob­čas fo­tím. Sna­žím se do­hnat me­ze­ry ve svém hu­deb­ní vzdě­lá­ní.