Partneři příručky


Jak se na­u­čit pra­co­vat v týmu#

Pro­gra­má­to­ři pra­cu­jí v tý­mech. Když si spo­lu­práci aspoň vy­zkou­šíš, nejen že bu­deš mít před ostat­ními ná­s­kok, ale taky tě to ohrom­ně po­sune. Ve sku­pině je vše ve­se­lej­ší, uče­ní rych­lej­ší, mo­ti­va­ce ne­zlom­něj­ší.

Zkus „hac­kathon“#

Hac­kathon je akce, kde se sejdou lidi se zá­jmem o ně­jaké téma, utvo­ří smí­še­né týmy (zku­še­ní i za­čí­na­jící pro­gra­má­to­ři, de­sig­né­ři) a v da­ném čase vy­myslí a zpra­cu­jí ně­jaké ře­še­ní. Nej­lep­ší ně­kdy do­sta­nou ceny. Pro lep­ší před­sta­vu si pře­čti člá­nek od účast­nice Mi­cha­ely.

Michaela Šebestová

Moji nej­vět­ší ba­ri­é­rou byl strach. Oba­va, že ne­budu tak dob­rá jako ostat­ní a že tam budu úpl­ně mimo. Na­ko­nec jsem zjis­ti­la, že to bylo úpl­ně zby­teč­né.

Zkus „open sour­ce“#

Open-sour­ce soft­ware (OSS) jsou pro­jek­ty s kó­dem, na kte­rý se může kdo­ko­liv po­dí­vat, a kte­ré lze vět­ši­nou vy­u­ží­vat zdar­ma — na­pří­klad Li­nux nebo Lib­re­O­f­fice. Po­kud si dáš svůj pro­jekt na Gi­tHub, kde jeho kód mo­hou číst dal­ší lidé, máš taky ta­ko­vý ma­lič­ký open sour­ce. I tyto webo­vé strán­ky jsou open sour­ce.

Exis­tu­jí ti­síce open sour­ce pro­jek­tů uve­řej­ně­ných pro dob­ro všech, ně­kte­ré více či méně uži­teč­né, ně­kte­ré vy­tvá­ře­né ve vol­ném čase lidí, jiné za­š­ti­ťo­va­né or­ga­ni­za­cemi. Je to ob­rov­ský fe­no­mén a když se do něj člo­věk za­po­jí, může zís­kat mno­ho zku­še­ností, cen­ných kon­tak­tů i no­vých přá­tel.

Ne­mu­síš jen pro­gra­mo­vat#

Open sour­ce není jen o pro­gra­mo­vá­ní. Po­kud se za­tím ne­cí­tíš na psa­ní kódu, je i hod­ně ji­ných způ­sobů, jak mů­žeš při­lo­žit ruku k dílu. Např. psa­ním do­ku­men­ta­ce, psa­ním člán­ků, na­vr­ho­vá­ním gra­fi­ky nebo „pro­chá­ze­ním Gi­tHub Is­su­es“ (an­g­lic­ky tri­a­ging, hezky po­psá­no v člán­ku How to fix a bug in open sour­ce soft­ware).

Open sour­ce jako in­spi­ra­ce#

Do open sour­ce ne­mu­síš hned při­spí­vat. Ze za­čát­ku se mů­žeš hod­ně na­u­čit i pou­hým po­zo­ro­vá­ním, čte­ním ci­zí­ho kódu, hle­dá­ním in­spi­ra­ce. Mů­žeš se např. po­dí­vat, jak jiní lidé na­pro­gra­mo­va­li piškvor­ky v Py­thonu.

Jak za­čít?#

Za­čát­ky s open sour­ce nejsou pří­mo­ča­ré. Vět­ši­nou na něm lidé pra­cu­jí ve vol­ném čase. No­váč­ci jsou ví­tá­ni, ale jen málo pro­jek­tů má sílu ak­tiv­ně na­bí­zet men­to­ro­vá­ní. Nej­snaz­ší ces­ta vede přes různé pro­gra­my a stá­že, jako např. Go­o­gle Sum­mer of Code, ale nej­čas­těji se lidé k open sour­ce do­sta­nou po­sloup­ností „vi­dím roz­bi­tou věc, spra­vím, po­šlu opra­vu“.

Lenka Segura

Stáž na ve­řej­ném soft­wa­ro­vém pro­jek­tu přes Ou­tre­a­chy mi změ­ni­la ži­vot. Učící křiv­ka byla str­má, ale po­moc ko­mu­ni­ty ko­lem pro­jek­tu byla ohrom­ná. Na­u­či­la jsem se všech­ny běž­né po­stupy, jak se co správ­ně dělá, jak se ko­mu­ni­ku­je.

Tomáš Janoušek

Moje za­čát­ky se ne­s­ly v du­chu: Vi­dím roz­bi­tou věc, spra­vím, po­šlu opra­vu. Tím si člo­věk vy­bu­du­je jmé­no. Stačí jen otevřít Gi­tHub, všech­no je roz­bi­tý.