„Agi­le is dead!“ …nebo ne?#

12.3.2024 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

SCRUM, Kanban, sta­nd-up, sprint, bac­klog, user sto­ry, re­trospek­ti­va… Kdo není agil­ní s námi je agil­ní pro­ti nám, aneb kdo za­bil Agi­le. Spo­leč­ně se po­no­ří­me do oce­á­nu ne­po­cho­pe­ní agil­ních pří­stupů, řek­ne­me si o nej­běž­něj­ších mý­tech ko­lem a na zá­věr se po­dí­vá­me, jak lze po­zi­tiv­ně in­fi­ko­vat ja­ké­ko­liv pro­středí hod­no­ta­mi, na kte­rých agil­ní svět sto­jí.

Ro­man Lo­ník#

„Agile is dead!“ …nebo ne?

Bý­va­lý pro­gra­má­tor (Micro­so­ft Red­mond), tro­chu pro­jek­ťák, scrum mas­ter a agil­ní kouč tě­lem i duší. Po­má­hám vy­tvá­řet efek­tiv­ní týmy a pro­středí. Li­dem ne­po­lí­be­ným svě­tem IT uka­zu­ji, že ces­ty do IT exis­tu­jí, i když ne­ma­jí vzdě­lá­ní v obo­ru a pro­gra­mo­vá­ní není je­jich par­ke­ta.