AMA: Men­to­ři na fron­te­nd#

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Co­reSki­ll

29.9.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

AMA zna­me­ná ask me any­thing. Ze­ptej se na co­ko­liv, co tě za­jí­má! Dan a Kate pod znač­kou Co­reSki­ll po­má­ha­jí bu­dou­cím fron­ten­dis­tům a fron­ten­distkám se vším, co po­tře­bu­jí k tomu, aby se jimi co nejdřív sta­li. Té­maty ur­či­tě bu­dou HTML, CSS i Ja­vaScri­pt, ale i to, co to fron­te­nd je a co fron­ten­dis­ti vlast­ně všech­no dě­la­jí a co je mi­ni­mum pro na­le­ze­ní prv­ní práce.

Da­niel Srb, Kate Mi­há­li­ko­vá#

AMA: Mentoři na frontend

Dan Srb se za­mě­řu­je na ná­vrh a im­ple­men­ta­ci webo­vých uži­va­tel­ských roz­hra­ní. Jezdí na sklá­dač­ce a má rád dob­rou kávu, i když už ji moc ne­pi­je. Kate Mi­há­li­ko­vá je fron­te­do­vá vý­vo­jář­ka se za­mě­ře­ním na Ty­pe­Scri­pt a Ja­vaScri­pt. Baví ji vlaky, hra­je si ráda s Ar­dui­nem a na prv­ní dob­rou ro­ze­zná jmé­na Po­ké­monů od buz­zwor­dů a ná­zvů tech­no­lo­gií.