Partneři příručky


Gi­tHub pro­fil#

Co je Gi­tHub pro­fil a proč ho mít? Má být spíš na­leš­tě­nou vit­rín­kou, nebo za­ne­řá­dě­nou po­licí v díl­ně? Jak jej při­pra­vit na po­ho­vo­ry? Kdo se na tvůj Gi­tHub bude dí­vat a proč? Co je oprav­du dů­le­ži­té tam mít a co jsou jen bo­nusy na­víc?

Gi­tHub pro­fil? Cože?#

Po­kud něco dě­láš na Gi­tHubu, tak máš Gi­tHub pro­fil. Ať už pro­to, že si tam přes Git od­klá­dáš svo­je pro­jek­ty, nebo pro­to, že se za­po­ju­ješ na pro­jek­tech ně­ko­ho ji­né­ho.

Spous­ta pro­gra­má­torů ale pro­fil na Gi­tHubu vů­bec nemá a nic na Gi­tHubu ne­dě­lá. Je to úpl­ně nor­mál­ní. Se­ni­or­ní pro­fíci běž­ně ne­ma­jí ve­řej­ně do­stup­ný je­diný řá­dek své­ho kódu, pro­to­že vše, co kdy na­pro­gra­mo­va­li, bylo in­ter­ně a za pe­ní­ze. Svůj před­chozí kód často ni­ko­mu ani uká­zat ne­smí, za­ka­zu­je jim to smlou­va.

Jak je tedy mož­né, že se často o pro­fi­lu na Gi­tHubu mluví jako o ně­čem, co za­čí­na­jící pro­gra­má­tor musí mít, nebo co má do­kon­ce po­sí­lat spo­lu se CVč­kem? Je to pro­to, že:

  • Ju­ni­o­ři ne­ma­jí žád­nou pra­xi, což kom­pen­zu­jí vy­tvá­ře­ním osob­ních pro­jek­tů.
  • Ju­ni­o­ři by měli umět aspoň zá­klady Gitu, pro­to­že ten se dnes po­u­ží­vá prak­tic­ky v kaž­dé fir­mě.
  • Je fajn, když se ju­ni­o­ři umí po­hy­bo­vat v ně­ja­kém pro­středí na sdí­le­ní kódu (Gi­tHub, Bit­Buc­ket, GitLab…), pro­to­že kaž­dá fir­ma něco ta­ko­vé­ho in­ter­ně po­u­ží­vá.
  • Bě­hem po­ho­vorů chtějí fir­my vi­dět kód, aby měly před­sta­vu, co bu­dou muset kan­di­dá­ty ještě do­u­čit.

U lidí s pra­xí je Gi­tHub vel­mi špat­né mě­řít­ko do­ved­ností. Po­kud ně­kdo už pra­co­val v obo­ru, ne­po­tře­bu­je osob­ní pro­jek­ty. Že umí s Gi­tem nebo s ně­čím, co jim kód zob­ra­zí v pro­hlí­žeči, se tak ně­jak před­po­klá­dá. A jestliže chce fir­ma vi­dět kód, tak si člo­vě­ka pro­zkouší, nebo zadá k vy­pra­co­vá­ní ně­jaký úkol na doma. Fir­mám bývá úpl­ně jed­no, zda to kan­di­dát ode­vzdá jako pří­lo­hu v e-mai­lu nebo re­po­zi­tář na Gi­tHubu.

Ben Frederickson

83% nemá žád­né com­mi­ty za po­sled­ní rok, stej­ně jako 88% nemá žád­né sle­du­jící. To ne­zna­me­ná, že jsou tito vý­vo­já­ři špat­ní, jen to, že ne­při­spí­va­jí do open sour­ce a ne­ma­jí nic ve­řej­né­ho, co by mohli uká­zat.

Pro ju­ni­o­ry je ale pro­jekt na Gi­tHubu pří­mo­ča­ré ře­še­ní všech zmí­ně­ných bodů. Stej­ně mu­síš něco vy­tvo­řit. Když to na­hra­ješ na Gi­tHub, pro­civ­číš si Git a ještě to pak máš ve­řej­ně k na­kouk­nu­tí. To se hodí jak při ře­še­ní pro­blé­mů či men­to­rin­gu, tak při od­po­ví­dá­ní na in­ze­rá­ty. A po­kud se ná­ho­dou při­mo­táš k open sour­ce, kon­krét­ně bez Gi­tHubu se ne­o­be­jdeš.

Gi­tHub jako po­lič­ka v díl­ně#

Re­po­zi­tá­ře na Gi­tHubu jsou jako po­lič­ky ve tvé díl­ně. Čím víc toho ku­tíš, tím víc jich je, a tím vět­ší je v nich ne­po­řá­dek. Je to tvo­je místo a tvo­je krá­lov­ství. Po­kud ně­ko­mu zrov­na ne­kra­deš práci a ne­vy­dá­váš ji za svo­ji, ni­kdo by ti ne­měl ke­cat do toho, co si tam dáš, nebo ne­dáš.

Honza Javorek

Na Gi­tHubu mám zdro­já­ky své­ho osob­ní­ho webu, sva­teb­ní­ho webu, pře­pis ně­jaké před­nášky, po­kusy ře­še­ní Ad­ve­nt of Code, nebo straš­ně sta­rý kód a text ba­ka­lář­ky. A taky stov­ky ko­pií růz­ných re­po­zi­tá­řů ji­ných lidí, do kte­rých jsem ně­jak při­spěl, klid­ně i při­dá­ním jed­no­ho pís­men­ka.

A pře­de­vším, ne­musí to být do­kon­če­né, ani ni­jak uhla­ze­né. Sa­mo­zřej­mě do­dr­žuj ně­jaké zá­klad­ní zá­sady. Na­pří­klad si dej po­zor, ať v re­po­zi­tá­řích ne­máš cit­li­vé úda­je jako hes­la, to­ke­ny, apod.

Ji­nak ale ne­máš co skrý­vat. Jsi ju­ni­or a nic co vy­tvo­říš, ne­bude svě­to­bor­né. Buď se z toho mů­žeš hrou­tit, nebo to při­jmout za své a vše­chen kód na Gi­tHub há­zet jako vi­dlema seno. Díl­čí cvi­če­ní? Šup tam s nimi. Nej­růz­něj­ší ne­do­dě­la­né po­kusy? Taky! Jak už bylo zmí­ně­no, aspoň mů­žeš snad­no ně­ko­mu svůj kód po­slat, když se za­sek­neš a bu­deš po­tře­bo­vat po­moc, nebo když bu­deš chtít zpět­nou vazbu.

Daria Grudzień

Po­kud jsi aspoň tro­chu jako já, mož­ná se vnitř­ně krou­tíš při po­myš­le­ní, že ostat­ním uká­žeš něco ne­do­ko­na­lé­ho. Dob­rá zprá­va - je to jen osob­nost­ní rys a ne­mu­síš být jeho ot­ro­kem po zby­tek ži­vo­ta. Pře­čti si něco o se­be­roz­vo­ji, zbav se to­ho­to kru­té­ho pána za kor­mi­d­lem své ži­vot­ní lo­dič­ky, a vrať se k psa­ní kódu.

Gi­tHub jako vit­rín­ka#

I když je kód na Gi­tHubu ve­řej­ný, ve sku­teč­nosti ti tam ni­kdo na nic ne­kouká, do­kud mu ne­dáš ně­jaký hod­ně dob­rý dů­vod. Tvůj pro­fil je jed­ním z ti­síců a tvůj re­po­zi­tář je jed­ním z mi­li­onů.

Ve chví­li, kdy na něco dáš od­kaz do CV a to po­šleš fir­mám, dá­váš ně­ko­mu do­ce­la dob­rý dů­vod, aby na to aspoň klik­nul a z tvých osob­ních po­li­ček se na­jed­nou stá­va­jí ve­řej­né vit­rín­ky. Ně­kdo pro­to ne­rad na Gi­tHub dává věci, kte­ré nejsou re­pre­zen­ta­tiv­ní. Bojí se, že mu to zhor­ší po­zici při hle­dá­ní práce.

Erik Andersen

Po­kud jsi jako vět­ši­na vý­vo­já­řů, máš na Gi­tHubu ne­do­kon­če­né tu­to­ri­ály, ko­pie ci­zích pro­jek­tů, z po­lo­vi­ny ho­to­vé pro­jek­ty a mož­ná JE­DEN nebo DVA dob­ré pro­jek­ty. Po­kud do fir­my po­šleš CELÝ svůj pro­fil, aby si ho pro­le­tě­li, jaká je šan­ce, že si všim­nou tvé­ho NEJ­LEP­ŠÍ­HO pro­jek­tu?

Jak jsme si ale už řek­li, ve fir­mách ve sku­teč­nosti sa­mot­ný Gi­tHub ni­ko­ho ne­za­jí­má. Po­kud bu­deš mít štěstí, bu­dou je za­jí­mat tvo­je pro­jek­ty a tvůj kód. Tak­že po­sí­lej od­ka­zy přímo na jed­not­li­vé re­po­zi­tá­ře, ne na celý pro­fil, kde musí dru­há stra­na ty re­po­zi­tá­ře hle­dat, za­tím­co za­ko­pá­vá o tvůj ne­po­řá­dek.

Když se ně­kam hlá­síš, pro­jdeš pod ruka­ma nejdřív ná­bo­rá­řům, a po­tom pro­gra­má­to­rům, do je­jichž týmu se hledá po­si­la. Ná­bo­rá­ři kódu ne­ro­zumí, tak­že si nic na Gi­tHubu nečtou. Pro­gra­má­to­ři chtějí vi­dět, co umíš, tak­že jim udě­láš nej­vět­ší služ­bu, když od tebe do­sta­nou od­ka­zy přímo na kon­krét­ní pro­jek­ty, kte­rými se chceš chlu­bit.

Markéta Willis

Po­kud chce­te oprav­du uká­zat své schop­nosti, vě­nuj­te čas tomu do­táh­nout do kon­ce pár pro­jek­tů, vy­šper­ko­vat READ­ME a dát po­tom od­kaz už přímo na tyto re­po­zi­tá­ře, ide­ál­ně s mo­ti­va­cí k pro­jek­tu a vy­svět­le­ním, co jste se na něm na­u­či­li.

Lidi jsou při­ro­ze­ně zvě­da­ví a z těch re­po­zi­tá­řů se na tvůj pro­fil do­sta­nou. Tak­že po­čí­tej s tím, že se na něj mo­hou v rych­losti mrk­nout. Vy­pích­ni re­pre­zen­ta­tiv­ní věci, upo­zaď sta­ré a ne­do­kon­če­né. Ne­ber ale Gi­tHub pro­fil jako ně­ja­kou se­ri­ózní al­ter­na­ti­vu k ži­vo­to­pisu nebo Lin­ke­dInu.

Na­stav si vlast­ní ob­rá­zek#

Gi­tHub všem v zá­kladu dá ně­ja­kou vý­chozí pro­fi­lov­ku s ba­rev­nými čtve­reč­ky, kte­ré ří­ka­jí iden­ti­con, aby šlo aspoň tro­chu od­li­šit účty je­den od dru­hé­ho. Drob­nost, která tě nic ne­sto­jí, ale straš­ně zlep­ší prv­ní do­jem z tvé­ho pro­fi­lu, je vlast­ní ob­rá­zek.

Fakt to ne­musí být fot­ka, stačí si v na­sta­ve­ní na­hrát ja­ký­ko­liv ava­tar, kte­rý tě jed­no­znač­ně od­liší. Pů­sobí to líp. Je to za­pa­ma­to­va­tel­né a vy­sí­lá to sig­nál, že Gi­tHub aspoň tro­chu po­u­ží­váš. Vel­ké množ­ství ju­ni­orů na vlast­ní ob­rá­zek kaš­le, tak­že i když je to dvou­mi­nu­to­vá zá­le­ži­tost, váž­ně tím vy­nik­neš.

1352
Han­ka Mi­lo­to­vá má pěk­ně vy­la­dě­ný celý pro­fil. Vý­razný ob­rá­zek místo fot­ky je úpl­ně OK

Vy­plň si zá­klad­ní úda­je#

Do­plň si v na­sta­ve­ní svo­je jmé­no. Po­kud chceš, uveď Bio, tzn. ně­ja­kou větu o sobě.

Mů­žeš vy­pl­nit Lo­cati­on, ale není to nut­né a klid­ně na­piš jen „Czechia“, stačí to. Gi­tHub je glo­bál­ní, tak­že jestli tam chceš dát město, do­plň i stát, tře­ba „Pre­šov, Slo­va­kia“.

Stej­ně tak se může ho­dit vy­pl­nit Pro­nouns, zvlášť po­kud máš ob­rá­zek místo fot­ky. Ani křest­ní jmé­no to­tiž ne­musí být jed­no­znač­né, např. Ro­bin se v za­hra­ničí po­u­ží­vá pro kluky i hol­ky, Hon­za ni­kdo ne­zná, apod.

Zvi­di­tel­ni své dal­ší pro­fi­ly#

Po­kud máš ně­jaký svůj webík s port­fo­liem nebo blo­gem, v na­sta­ve­ní je na to po­líč­ko Web­si­te. Do So­cial ac­coun­ts ur­či­tě vlož od­kaz na svůj Lin­ke­dIn. Gi­tHub to ro­ze­zná a umí to pak na pro­fi­lu zob­ra­zit s pří­sluš­nou ikon­kou.

Po­kud si „pěs­tu­ješ“ ně­jaký dal­ší pro­fil, tře­ba jako Petr Va­len­ta na In­stagra­mu, klid­ně si to tam taky hoď. Musí to být celý od­kaz i s htt­ps:// na za­čát­ku.

776
Hon­za Ja­vo­rek má na pro­fi­lu od­kaz na svůj web, Lin­ke­dIn a Mas­to­don. Gi­tHub au­to­ma­tic­ky po­zná, kam od­kaz vede, a pod­le toho jej zob­ra­zí, tře­ba s ikon­kou, nebo jen jako uži­va­tel­ské jmé­no

Vy­pích­ni to, čím se chlubíš#

Gi­tHub umož­ňu­je při­pích­nout si na pro­fil až šest re­po­zi­tá­řů. Pro tebe je to jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších funk­cí, díky kte­ré mů­žeš dát ná­hod­nému ná­vštěv­ní­ko­vi jas­ně na­je­vo, kte­rými pro­jek­ty se chceš chlu­bit. Po­kud to ne­u­dě­láš, vy­pí­šou se ti na pro­fi­lu „ně­jaké” re­po­zi­tá­ře v „ně­ja­kém“ po­řadí.

Erik Andersen

Mu­síš do­cí­lit toho, aby pro ně bylo JED­NO­DU­CHÉ na­jít tvo­je DOB­RÉ věci 💪

Šest špend­lí­ků je víc než dost, víc pro­jek­tů si od tebe ni­kdo dob­ro­vol­ně stej­ně roz­kli­ká­vat ne­bude. Ne­mu­síš to ani celé na­pl­nit, klid­ně takhle vy­pích­ni jen je­den či dva. Pod­stat­ná je kva­li­ta, ne množ­ství.

Po­kud chceš ruč­ně změ­nit po­řadí pro­jek­tů, v pra­vém hor­ním rohu kaž­dé­ho z nich na­jdeš vy­teč­ko­va­nou úchyt­ku, po­mo­cí kte­ré je mů­žeš pře­ta­ho­vat. To nej­za­jí­ma­věj­ší dej jako prv­ní.

Je fajn, že při­špen­d­lit mů­žeš i re­po­zi­tá­ře, kte­ré pat­ří ně­ko­mu ji­nému. Jestliže na­pří­klad dob­ro­vol­ně po­mů­žeš s kó­dem webov­ky kon­fe­ren­ce Py­Con CZ, mů­žeš se tím pochlu­bit i přesto, že re­po­zi­tář pat­ří pod or­ga­ni­za­ci Py­vec.

776
Ač má Petr Vik­to­rin přes 400 re­po­zi­tá­řů (čís­lo na zá­lož­ce vle­vo na­ho­ře), vy­pích­nu­tých má jen šest. Jsou to ty, do kte­rých nej­víc při­spí­vá, nebo na kte­ré je nej­víc hrdý. Má tam svo­je věci, ale i pro­jek­ty od­ji­nud

Po­piš re­po­zi­tá­ře#

Vy­la­ďo­vá­ní toho, jak vy­pa­da­jí a co ob­sa­hu­jí sa­mot­né re­po­zi­tá­ře, je téma na sa­mo­stat­nou ka­pi­to­lu. Jed­na věc ale zá­sad­ně ovliv­ňu­je i tvůj pro­fil, a to jsou po­pisky. Na strán­ce s re­po­zi­tá­řem vždy po­mo­cí ozu­be­né­ho ko­leč­ka do­plň jed­nu větu do About, která po­pi­su­je jeho účel.

Ide­ál­ní je mít po­psa­né všech­ny své pro­jek­ty, ale u při­špen­dle­ných je to nej­dů­le­ži­těj­ší. Po­pisky se to­tiž zob­ra­zí na pro­fi­lu a zlep­šu­jí ná­vštěv­ní­ko­vi ori­en­ta­ci.

1352
Uži­va­tel Ba­ra­ker42 nemá na pro­fi­lu skoro nic, ale pro­jek­ty tam jsou, a to je na­ko­nec to pod­stat­né. Po­pisky vše za­chra­ňu­jí, umož­ňu­jí ro­ze­znat, co je co. Nic ne­při­píchl, tak­že Gi­tHub vy­bral 6 ná­hod­ných pro­jek­tů. Na zá­lož­ce vi­dí­me, že má 9, ale kdo tam ne­klik­ne, zbý­va­jící tři pro­jek­ty pře­hléd­ne.

Upo­zaď sta­ré věci a ne­do­děl­ky#

Re­po­zi­tá­ře na Gi­tHubu, kte­ré ne­po­va­žu­ješ za re­pre­zen­ta­tiv­ní, mů­žeš ar­chi­vo­vat. Bu­dou jen pro čte­ní a žlu­tý prou­žek ná­vštěv­ní­kům řek­ne, že už na nich ne­pra­cu­ješ.

Po­kud ti při­jde, že to je málo, tak mů­žeš upra­vit READ­ME pro­jek­tu a zře­tel­ně v něm zmí­nit, že se jed­ná o něco staré­ho, ne­po­u­ží­va­né­ho, ar­chi­vo­va­né­ho.

Jestliže ani to ne­za­brá­ní, aby s te­bou clou­ma­ly oba­vy, že ně­kdo kód z ur­či­té­ho re­po­zi­tá­ře uvi­dí, mů­žeš ho v na­sta­ve­ní pře­pnout z ve­řej­né­ho na pri­vát­ní, a je vy­ma­lo­vá­no.

1352
Hon­za Ja­vo­rek má na Gi­tHubu vel­mi sta­rý kód své ba­ka­lář­ky. Tré­no­va­né oko by si vši­mlo, že po­sled­ní změ­ny pro­běhly před de­ví­ti či dva­nácti lety, ale pro jis­to­tu je re­po­zi­tář zře­tel­ně ozna­če­ný jako ar­chiv.

Pro­fi­lo­vé READ­ME#

Po­kud máš chuť si se svým pro­fi­lem fakt po­hrát, mů­žeš si udě­lat tzv. pro­fi­le READ­ME. Je na to ná­vod přímo v do­ku­men­ta­ci, ale mož­ná spíš oce­níš in­spi­ra­ci od kon­krét­ních lidí:

Nicmé­ně ber to spíš jen jako něco pro ra­dost. Mů­žeš to mít tře­ba místo svo­jí osob­ní webov­ky. Ta­ko­vá pro­gra­má­tor­sky na ko­le­ně vy­ro­be­ná, „ruč­ně ma­lo­va­ná“ ob­do­ba Link­tree.

I když si to udě­láš mega vy­la­dě­né, ni­kdo se pod­le toho ne­bude roz­ho­do­vat, zda ti na­bíd­ne práci. Po­kud se ti s tím ne­chce ztrá­cet čas, je to úpl­ně v po­hodě.

1352
Mia Ba­jić má ba­rev­né pro­fi­lo­vé READ­ME s tech­no­lo­gi­emi, kte­ré ji za­jí­ma­jí

Hon­ba za čtve­reč­ky#

Gi­tHub na pro­fi­lech zob­ra­zu­je ze­le­ný čtve­reč­ko­vý graf, kte­rý uka­zu­je tvou ak­ti­vi­tu. Ně­kdo to bere jako sou­těž, ale sou­těž to není. Víc ze­le­ných čtve­reč­ků re­ál­ně o ni­čem ne­vy­po­vídá. Na­víc jde u to­ho­to gra­fu snad­no „pod­vá­dět“ a do­kon­ce exis­tu­jí sran­da ná­stro­je, kte­ré ti do něj na­kres­lí co­ko­liv chceš.

Zelené čtverečky