Partneři příručky


Zís­kej pra­xi v pro­gra­mo­vá­ní#

Znáš zá­klady? Tvým úko­lem jsou nyní dvě věci: Zís­kat ale­spoň mi­ni­mál­ní pra­xi a dál si roz­ši­řo­vat zna­losti. Te­pr­ve po­tom si mů­žeš za­čít hle­dat svou prv­ní práci v IT.

Pro­cvi­čuj #

Se­znam je ruč­ně se­sta­vo­ván s ohle­dem na pří­vě­ti­vost, efek­tiv­nost, a vhod­nost pro sa­mouky. Za umís­tě­ní v se­zna­mu se nedá za­pla­tit, ale jako fir­ma mů­že­te mít na tom­to webu své logo. Ná­vrhy na vy­lep­še­ní se­zna­mu po­sí­lej­te na hon­za@ju­ni­or.guru.

Na­jdi si pro­jekt #

Nic tě ne­na­učí to­lik, jako když si zku­síš něco sa­mo­stat­ně vy­ro­bit. Říká se tomu pro­jek­to­vé uče­ní. Nej­lep­ší je vy­myslet si něco vlast­ní­ho a ře­še­ní pro­chá­zet s men­to­rem. In­spi­ra­ce na pro­jekt se nej­lé­pe hledá přímo oko­lo tebe:

  • Jed­no­du­chá hra, např. piškvor­ky nebo had,
  • au­to­ma­ti­za­ce ně­čeho, co teď na po­čí­tači mu­síš dě­lat ruč­ně (mrk­ni na tuto kni­hu),
  • pro­gram na pro­cvi­čo­vá­ní pří­kla­dů nebo slo­ví­ček pro děti do ško­ly,
  • osob­ní webo­vá strán­ka.

Po­kud vlast­ní ná­pad ne­při­chá­zí a men­tor není po ruce, mů­žeš zku­sit hac­kathon nebo open sour­ce.

Jiří Psotka

Ju­ni­o­ři si často udě­la­jí kurz, cer­ti­fi­ka­ci, ale po­tom už tu zna­lost ne­pro­cvi­ču­jí. A to je straš­ná škoda, pro­to­že ji do pár mě­síců za­po­me­nou. Lep­ší méně kur­zů, ale po­tom za­čít prak­ti­ko­vat a něco si vy­tvo­řit. Ná­kup­ní se­znam, jed­no­du­ché­ho bota, ma­lou apli­ka­ci.

Osvoj si Git a Gi­tHub #

Na­jdi si men­to­ra #

Men­tor ti po­může s věcmi, se kte­rými si sa­mo­stat­ně ne­víš rady. Ne­musí to být vy­lo­že­ně mis­tr v obo­ru, stačí když bude v pro­gra­mo­vá­ní ale­spoň o něco zku­še­něj­ší než ty. A klid­ně může sta­čit, když se uvi­dí­te jed­nu ho­dinu týd­ně přes vi­deo­ho­vor. Po­kud znáš ně­ko­ho, kdo by mohl být tvým men­to­rem, ale nemá s tím prak­tic­ké zku­še­nosti, pro­jdě­te spo­lu před­náš­ku o men­to­ro­vá­ní a prostě to zkus­te!

Zkus „hac­kathon“ #

Hac­kathon je akce, kde se sejdou lidi se zá­jmem o ně­jaké téma, utvo­ří smí­še­né týmy (zku­še­ní i za­čí­na­jící pro­gra­má­to­ři, de­sig­né­ři) a v da­ném čase vy­myslí a zpra­cu­jí ně­jaké ře­še­ní. Nej­lep­ší ně­kdy do­sta­nou ceny. Pro lep­ší před­sta­vu si pře­čti člá­nek od účast­nice Mi­cha­ely.

Michaela Šebestová

Moji nej­vět­ší ba­ri­é­rou byl strach. Oba­va, že ne­budu tak dob­rá jako ostat­ní a že tam budu úpl­ně mimo. Na­ko­nec jsem zjis­ti­la, že to bylo úpl­ně zby­teč­né.

Zkus „open sour­ce“ #

Open-sour­ce soft­ware (OSS) jsou pro­jek­ty s kó­dem, na kte­rý se může kdo­ko­liv po­dí­vat, a kte­ré lze vět­ši­nou vy­u­ží­vat zdar­ma — na­pří­klad Li­nux nebo Lib­re­O­f­fice. Po­kud si dáš svůj pro­jekt na Gi­tHub, kde jeho kód mo­hou číst dal­ší lidé, máš taky ta­ko­vý ma­lič­ký open sour­ce. I tyto webo­vé strán­ky jsou open sour­ce.

Exis­tu­jí ti­síce open sour­ce pro­jek­tů uve­řej­ně­ných pro dob­ro všech, ně­kte­ré více či méně uži­teč­né, ně­kte­ré vy­tvá­ře­né ve vol­ném čase lidí, jiné za­š­ti­ťo­va­né or­ga­ni­za­cemi. Je to ob­rov­ský fe­no­mén a když se do něj člo­věk za­po­jí, může zís­kat mno­ho zku­še­ností, cen­ných kon­tak­tů i no­vých přá­tel.

Ne­mu­síš jen pro­gra­mo­vat #

Open sour­ce není jen o pro­gra­mo­vá­ní. Po­kud se za­tím ne­cí­tíš na psa­ní kódu, je i hod­ně ji­ných způ­sobů, jak mů­žeš při­lo­žit ruku k dílu. Např. psa­ním do­ku­men­ta­ce, psa­ním člán­ků, na­vr­ho­vá­ním gra­fi­ky nebo „pro­chá­ze­ním Gi­tHub Is­su­es“ (an­g­lic­ky tri­a­ging, hezky po­psá­no v člán­ku How to fix a bug in open sour­ce soft­ware).

Open sour­ce jako in­spi­ra­ce #

Do open sour­ce ne­mu­síš hned při­spí­vat. Ze za­čát­ku se mů­žeš hod­ně na­u­čit i pou­hým po­zo­ro­vá­ním, čte­ním ci­zí­ho kódu, hle­dá­ním in­spi­ra­ce. Mů­žeš se např. po­dí­vat, jak jiní lidé na­pro­gra­mo­va­li piškvor­ky v Py­thonu.

Jak za­čít? #

Za­čát­ky s open sour­ce nejsou pří­mo­ča­ré. Vět­ši­nou na něm lidé pra­cu­jí ve vol­ném čase. No­váč­ci jsou ví­tá­ni, ale jen málo pro­jek­tů má sílu ak­tiv­ně na­bí­zet men­to­ro­vá­ní. Nej­snaz­ší ces­ta vede přes různé pro­gra­my a stá­že, jako např. Go­o­gle Sum­mer of Code, ale nej­čas­těji se lidé k open sour­ce do­sta­nou po­sloup­ností „vi­dím roz­bi­tou věc, spra­vím, po­šlu opra­vu“.

Lenka Segura

Stáž na ve­řej­ném soft­wa­ro­vém pro­jek­tu přes Ou­tre­a­chy mi změ­ni­la ži­vot. Učící křiv­ka byla str­má, ale po­moc ko­mu­ni­ty ko­lem pro­jek­tu byla ohrom­ná. Na­u­či­la jsem se všech­ny běž­né po­stupy, jak se co správ­ně dělá, jak se ko­mu­ni­ku­je.

Tomáš Janoušek

Moje za­čát­ky se ne­s­ly v du­chu: Vi­dím roz­bi­tou věc, spra­vím, po­šlu opra­vu. Tím si člo­věk vy­bu­du­je jmé­no. Stačí jen otevřít Gi­tHub, všech­no je roz­bi­tý.

Se­znam je ruč­ně se­sta­vo­ván s ohle­dem na pří­vě­ti­vost, efek­tiv­nost, a vhod­nost pro sa­mouky. Za umís­tě­ní v se­zna­mu se nedá za­pla­tit, ale jako fir­ma mů­že­te mít na tom­to webu své logo. Ná­vrhy na vy­lep­še­ní se­zna­mu po­sí­lej­te na hon­za@ju­ni­or.guru.

Roz­ši­řuj si zna­losti #

Umět pro­gra­mo­vat např. v Py­thonu je dob­rý zá­klad, ale pro pl­no­hod­not­nou práci to ne­stačí. S prv­ními po­kusy se uplat­nit zjis­tíš, že by se ti ho­di­lo aspoň tro­chu znát Git, HTML, SQL, Ja­vaScri­pt, … Pro kaž­dou ta­ko­vou tech­no­lo­gii exis­tu­jí kur­zy, worksho­py, kni­hy.

Vždy, když na­ra­zíš na nový po­jem nebo zkrat­ku, pře­čti si ale­spoň co to je a k čemu se to po­u­ží­vá. Po­kud o tom usly­šíš po­ně­ko­li­káté, zkus si na­jít víc a po­cho­pit zá­klady.

Zá­klady #

Kde hle­dat kur­zy a worksho­py? #

Na­jdi in­spi­ra­ci, po­znej lidi #

Je vel­mi těž­ké se učit zce­la sa­mo­stat­ně, bez kon­tak­tu s dal­šími sa­mouky nebo lid­mi z no­vé­ho obo­ru. Dů­vo­dů, proč po­le­vit, může na­stat hod­ně. Pro­to je dob­ré pra­vi­del­ně se se­tká­vat s ko­mu­ni­tou za­čí­na­jí­cích i po­kro­či­lých pro­gra­má­torů a na­bí­jet se tak no­vou ener­gií a in­spi­ra­cí. Dří­ve exis­to­va­ly hlav­ně dva dru­hy se­tká­ní: míst­ní sra­zy a ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­ce. Bě­hem co­vi­du-19 bylo mno­ho akcí zru­še­no, nebo pře­šlo do on­line po­do­by.

yablko

Vplá­vaj do IT ko­mu­nít. Kaž­dá tech­no­ló­gia má svo­je sku­pi­ny, uda­losti, kon­fe­ren­cie, stret­nu­tia pri pive. Zú­čast­ňuj sa! Niek­to tam má často pred­náš­ku, ale hlav­ne ľu­dia sa tam roz­prá­va­jú a stretá­va­jú a majú joby a zá­kaz­ky, chcú po­môcť, hľa­da­jú par­ťá­ka, za­mest­nan­ca…

Ne­budu mimo mísu? #

Výše uve­de­né akce jsou vhod­né i pro za­čá­teč­ní­ky a účast­ní se jich vý­znam­né pro­cen­to žen. Ná­pl­ní těch­to akcí jsou od­bor­né před­nášky pro různé úrov­ně zna­lostí a ne­twor­king — po­ví­dá­ní si s lid­mi. Vždy se ode­hrá­va­jí v ne­for­mál­ním, po­ho­do­vém pro­středí.

Kde na to vzít? #

Na kon­fe­ren­ce je po­tře­ba si kou­pit lís­tek. Výše zmí­ně­né kon­fe­ren­ce mají vel­mi do­stup­né líst­ky se sle­va­mi (např. pro stu­den­ty), ale i tak je mož­né, že je mimo tvé fi­nanč­ní mož­nosti se účast­nit. Pro ta­ko­vý pří­pad kon­fe­ren­ce po­sky­tu­jí „Fi­nan­cial Aid“ — fi­nanč­ní po­moc s líst­kem, uby­to­vá­ním nebo ces­tou.

Ne­flá­kej an­g­lič­tinu #

Bez an­g­lič­ti­ny se ne­o­be­jdeš. Je to klíč ke dve­řím do ce­lé­ho svě­ta. Vy­bí­ráš ze dvou čes­kých men­torů, ze tří čes­kých on­line kur­zů? S an­g­lič­ti­nou vy­bí­ráš ze sto­vek men­torů a de­sí­tek kur­zů. Ne­do­sta­teč­ná an­g­lič­ti­na je v IT jako bo­la­vý zub. Chví­li s ním vy­dr­žíš, ale když to ne­začneš ře­šit včas, bu­deš hod­ně li­to­vat. Nauč se ji aspoň pa­siv­ně — po­kud zvlá­dáš číst an­g­lic­ký text, po­cho­pit v něm za­dá­ní a učit se z něj nové věci, pro start to stačí.