Jak pro­cvi­čo­vat a roz­ši­řo­vat si zna­losti#

Do­ká­žeš na­psat pár řád­ků kódu, ale na vět­ší pro­jekt si ještě ne­trou­fáš? Po­může ti pro­cvi­čo­vá­ní a po­stup­né po­sou­vá­ní zna­lostí ře­še­ním ma­lých úko­lů.

Pro­cvi­čuj#

Roz­ši­řuj si zna­losti #

Umět pro­gra­mo­vat např. v Py­thonu je dob­rý zá­klad, ale pro pl­no­hod­not­nou práci to ne­stačí. S prv­ními po­kusy se uplat­nit zjis­tíš, že by se ti ho­di­lo aspoň tro­chu znát Git, HTML, SQL, Ja­vaScri­pt, … Pro kaž­dou ta­ko­vou tech­no­lo­gii exis­tu­jí kur­zy, worksho­py, kni­hy.

Vždy, když na­ra­zíš na nový po­jem nebo zkrat­ku, pře­čti si ale­spoň co to je a k čemu se to po­u­ží­vá. Po­kud o tom usly­šíš po­ně­ko­li­káté, zkus si na­jít víc a po­cho­pit zá­klady.

Zá­klady #