Jak pře­žít ces­tu ju­ni­o­ra po psy­chic­ké strán­ce#

22.2.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny, ve­řej­ný zá­znam

Říká se, že zdra­ví máme pouze jed­no. Ale za­tím­co to fy­zic­ké za­ne­dbá­vá má­lo­kdo, péče o psy­chic­ké zdra­ví zda­leka není ta­ko­vou nor­mou. Ces­ta do IT je ná­roč­ná ži­vot­ní změ­na. Vy­so­ké ná­ro­ky na sebe sama, srov­ná­vá­ní se s ostat­ními, oba­vy zda jste dost dobří, zda se vám to po­da­ří, ne­do­sta­tek od­po­čin­ku… To vše může vést až k vy­ho­ře­ní. Na před­náš­ce si před­sta­ví­me pět zá­sad, kaž­dou s prak­tic­kými tipy, kte­ré vám po­mo­hou si na cestě do IT své psy­chic­ké zdra­ví ne­po­šla­pat.

Nela Sle­zá­ko­vá#

Jak přežít cestu juniora po psychické stránce

Jako sa­mouk jsem se za re­la­tiv­ně krát­ký čas byla schop­ná uchy­tit jako Py­thon pro­gra­má­tor­ka. Mimo to jsem ale taky vy­stu­do­va­ná psy­cho­lož­ka, te­ra­pe­u­t­ka a kouč­ka ve vý­cvi­ku. Hle­da­la jsem způ­sob, jak spo­jit své dva mi­lo­va­né svě­ty - pro­gra­mo­vá­ní a psy­cho­lo­gii. A když jsem se za­ča­la po­hy­bo­vat mezi za­čá­teč­ní­ky, kte­ří se do IT sna­ží do­stat, ob­je­vi­la jsem, že jim mám hod­ně co na­bíd­nout. A nejen jim, ale i li­dem, kte­ří se v IT po­hy­bu­jí a nejsou úpl­ně spo­ko­je­ní.