Partneři příručky


Men­to­ring při pro­gra­mo­vá­ní#

Men­tor­ka nebo men­tor ti po­může s věcmi, se kte­rými si sa­mo­stat­ně ne­víš rady. Kde ta­ko­vé lidi na­jít, jak s nimi ko­mu­ni­ko­vat, a proč se toho ne­bát? Může ti s men­to­ro­vá­ním po­mo­ci AI?

Men­tor ne­musí být vy­lo­že­ně mis­tr v obo­ru, stačí když bude v pro­gra­mo­vá­ní ale­spoň o něco zku­še­něj­ší než ty. A klid­ně může sta­čit, když se uvi­dí­te jed­nu ho­dinu týd­ně přes vi­deo­ho­vor. Po­kud znáš ně­ko­ho, kdo by mohl být tvým men­to­rem, ale nemá s tím prak­tic­ké zku­še­nosti, pro­jdě­te spo­lu před­náš­ku o men­to­ro­vá­ní a prostě to zkus­te!