Pří­běhy#

In­spi­ra­tiv­ní pří­behy lidí jako ty, kte­ří se bez před­chozí zna­losti na­u­či­li pro­gra­mo­vat, pro­gra­mo­vá­ní jim v ně­čem po­moh­lo, nebo si v IT do­kon­ce na­šli i práci.

In­spi­ruj se#

Jako in­spi­ra­ce a mo­ti­va­ce jsou pří­běhy fajn. A je dů­le­ži­té, abychom je měli. Když malá hol­ka uvi­dí úspěš­né věd­ky­ně a pro­gra­má­tor­ky, ne­nechá si na­mlu­vit, že hol­ky do IT ne­pat­ří. Když si Rom všim­ne, že ji­nému se po­ved­lo pro­gra­mo­vá­ní vy­stu­do­vat, ne­bude mu už hlas v hla­vě ří­kat: „Ty na to ne­máš, žád­ný jiný Rom to ne­do­ká­zal“. To samé hor­ník, když ve fil­mu uvi­dí To­máše Hi­sema.

Petr Houdek

Stu­die zjis­ti­la, že ih­ned po zhléd­nu­tí in­spi­ra­tiv­ních do­ku­men­tů – a po­zo­ru­hod­ně i o pět let poz­ději – byly as­pi­ra­ce a op­ti­mis­mus o lep­ší bu­douc­nosti mno­hem vyšší než v kon­t­rol­ní sku­pině.

Ne­srov­ná­vej se#

Snad­no se však sta­ne, že se s pří­běhy za­čneš srov­ná­vat. Ne­dě­lej to, pro tvou psy­chi­ku je to straš­ně ne­zdra­vé. Srov­ná­vej se pouze se se­bou a svými pře­de­šlými vý­ko­ny.

Úko­lem pří­běhů není uká­zat, že všich­ni to bu­dou mít tak­to snad­né, ale za­fun­go­vat jako vzor, že něco jde. Že pro ur­či­tou sku­pinu lidí není vy­lou­če­no něco do­ká­zat, a že exis­tu­jí různé ces­ty, jak k tomu do­jít.

Vět­šině pří­běhů ale chy­bí in­for­ma­ce o tom, co pro­běh­lo v zá­ku­lisí. Ně­kdo se čtyř­mi dětmi změ­ní ka­ri­é­ru, jen­že se už ni­kde ne­do­čteš, že má pra­ro­di­če v bytě na­pro­ti a kaž­dý den jim hlí­da­jí. Kaž­dý má zce­la jiné vý­chozí pod­mín­ky a i když jsou na­ve­nek zdán­li­vě po­dob­né, vět­ši­nou prostě stej­né nejsou a fakt nemá smy­sl se srov­ná­vat a bi­čo­vat se za to, že ně­kdo něco do­ká­zal a já (ještě) ne.

Matouš Hrdina

Pou­ta­vě od­vy­prá­vě­né pří­běhy slav­ných lidí nebo tře­ba obětí zlo­činů a ka­ta­strof vy­ne­chá­va­jí řadu in­for­ma­cí a zá­měr­ně nebo mi­mo­děk ma­ni­pu­lu­jí s pu­b­li­kem, což sice vede k vět­ší atrak­ti­vi­tě a pří­stup­nosti, ale také to sni­žu­je dů­vě­ry­hod­nost sdě­le­ní.

Aby pří­běhy in­spi­ro­va­ly a ně­kdo se o ně za­jí­mal, musí být vý­sled­kem sto­ry­tel­lin­gu, cher­ry pic­kin­gu a sur­vi­vor­ship bi­asu. Ja­mes Bond se taky ni­kdy nejde ve fil­mu vy­čů­rat. Po­kud to není dů­le­ži­té pro pří­běh, je zby­teč­né to sdě­lo­vat. Že ně­kdo pro­bre­čel ve­če­ry s hla­vou v dla­ních mož­ná dů­le­ži­té pro pří­běh je, ale zase by se to moc ne­vy­jí­ma­lo v suc­ce­ss sto­ry na strán­kách kur­zu. A mož­ná to ten člo­věk ani ne­chce tak­to sdí­let, je to osob­ní.

Je to tedy na tobě. Stej­ně jako při scrollo­vá­ní na in­stáči, kde mají všich­ni nej­lep­ší do­vo­le­nou a nej­lep­ší za­dek. In­spi­ro­vat se kam za­jet na do­vo­le­nou? Jas­ně! Ale uvě­do­mo­vat si, že mož­ná měli v ku­chy­ni švá­by, mož­ná se po­há­da­li, mož­ná mají jiné geny, bo­haté ro­di­če, a mož­ná je to fot­ka z vhod­ně vy­bra­né­ho úhlu.

Po­kud víš, že se s dru­hými srov­ná­vat ne­máš, ale stej­ně si ne­u­míš po­mo­ci, pro­jdi si ka­pi­to­lu Psy­chi­ka na cestě do IT.

Pří­běhy z ju­ni­or.guru#

Dě­lá­me roz­ho­vo­ry s čle­ny zdej­ší­ho klubu. Cí­lem je nejen ilu­stro­vat hod­no­tu klubu pro ju­ni­o­ry, ale taky sna­ha po­psat ces­tu do IT co nejau­ten­tič­těj­ším způ­so­bem.

Co pro ně bylo těž­ké a ne­da­ři­lo se to? Kdy chtě­li všeho vzdát a jen bre­čet v kou­tě? Jak to na­ko­nec pře­ko­na­li? Co by po­ra­di­li ostat­ním? Nejen že se ne­bo­jí­me o ne­pří­jem­nos­tech psát, my se na ně přímo ptá­me!

Z hor­ní­ka pro­gra­má­to­rem#

V roce 2020 vzni­kl o rekva­li­fi­ka­ci do IT čes­ký film Nová šich­ta. Do­ku­me­nt sle­du­je To­máše, kte­rý se roz­ho­dl stát se pro­gra­má­to­rem po tom, co strá­vil 25 let pod zemí jako hor­ník na Os­t­rav­sku. Film re­a­lis­tic­ky po­pi­su­je nejen úspě­chy, ale i těž­kosti celé To­mášo­vy ces­ty. Jak přes­ně rek­fa­li­fi­kač­ní pro­gram pro­bí­hal a ko­lik hor­ní­ků se do­sta­lo do IT zjiš­ťo­va­li v lis­to­padu 2023 da­to­ví no­vi­ná­ři z ČRo.

Pří­běhy od­ji­nud#

Sbí­rá­me je z růz­ných kou­tů čes­ké­ho a slo­ven­ské­ho in­ter­ne­tu, stej­ně jako když v 19. sto­le­tí za­pi­so­va­li Něm­co­vá s Er­be­nem li­do­vou slo­ves­nost.

Víš o dal­ších? Tipy mů­žeš po­slat na hon­za@ju­ni­or.guru. Je­di­nou pod­mín­kou je, že musí být pu­b­li­ko­vá­ny na „ne­ut­rál­ní půdě“. Kaž­dá vzdě­lá­va­cí agen­tura si dává na web suc­ce­ss sto­ries, kte­ré uka­zu­jí, jak jsou je­jich kur­zy úžas­né a ab­sol­ven­ti úspěš­ní. Zá­mě­rem to­ho­to se­zna­mu je vy­tvá­řet ne­zá­vis­lou pro­ti­váhu a uka­zo­vat, že:

Berta Jarošová, Veronika Kolek Netolická

Od spo­le­čen­ských věd k ná­rod­ní ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nosti

Ber­ta Ja­ro­šo­vá, Ve­ro­ni­ka Ko­lek Ne­to­lic­ká

he­ro­ine.cz 16.8.2023

Martina Hytychová

Prv­ní zku­še­nosti v obo­ru na­š­la díky dob­ro­vol­nic­tví a open sour­ce

Mar­ti­na Hy­tycho­vá

blog.cesko.di­gi­tal 28.6.2021

Tereza Vaňková

Z bi­o­lož­ky pro­gra­má­tor­kou, po práci dělá kur­zy IT pro ženy

Te­re­za Vaň­ko­vá

czechcrunch.cz 16.3.2021

Barbora Kacerovská

Stu­dent­ka do­sta­la pres­tiž­ní stáž v Ka­nadě díky pro­gra­mo­vá­ní

Bar­bo­ra Ka­ce­rov­ská

blog.py­thon.cz 26.10.2020

Honza Kovanda

Pod­ni­ka­tel do roka pro­gra­má­to­rem, sám si vy­tvo­řil e-shop

Hon­za Ko­van­da

blog.py­thon.cz 20.10.2020

Pavlína Froňková

Na­u­či­la se pro­gra­mo­vat, pra­cu­je s daty ve startu­pu

Pavlí­na Froň­ko­vá

me­dium.com 9.10.2020

Michal Havelka

Za dva roky (nejen) fron­te­nd vý­vo­já­řem

Mi­chal Ha­vel­ka

zdro­jak.cz 8.11.2019

Veronika Gabrielová

Zdra­vot­ní se­st­ra z Dě­čí­na dnes pra­cu­je jako vý­vo­jář­ka

Ve­ro­ni­ka Gab­rie­lo­vá

czechcrunch.cz 30.10.2019

Ivana Hučková

Jako ju­ni­or­ka za­ča­la v glo­bál­ním startu­pu, za­u­če­ní zvlád­la i na dál­ku

Iva­na Huč­ko­vá

iva­na­huc­ko­va.me­dium.com 17.10.2019

Radka Symonová

Bi­o­lož­ka by se bez pro­gra­mo­vá­ní už ne­o­be­š­la

Rad­ka Sy­mo­no­vá

imys­le­ni.cz 7.8.2019

Maria Šimůnková

Ba­let­ka vy­tvo­ři­la ro­bo­ta, za lé­ka­ře od­po­vídá na do­ta­zy

Ma­ria Ši­můn­ko­vá

imys­le­ni.cz 15.5.2019

Andreas Gajdošík

Pres­tiž­ní oce­ně­ní pro uměl­ce, kte­rý pro­gra­mu­je

An­dre­as Gajdo­šík

ar­ta­lk.info 30.4.2019

Michaela Šebestová

Pře­ko­na­la strach a při­hlá­si­la se na da­to­vý hac­kathon

Mi­cha­e­la Še­bes­to­vá

me­dium.com 2.12.2018

Tomáš Hisem

Z hor­ní­ka pro­gra­má­to­rem

To­máš Hi­sem

tedx­pra­gue.cz 14.8.2018