Kdo je to IT ana­ly­tik a jak se jím stát?#

10.1.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Kdo je to vlast­ně IT ana­ly­tik a jak vy­padá jeho běž­ný den? Co, jak, kde ana­ly­zu­je a s kým svou práci dělá? Co by měl ju­ni­or umět a jak se dál zlep­šo­vat?

Mar­tin Ja­vo­rek#

Kdo je to IT analytik a jak se jím stát?

Pro­gra­mo­val jsem v Javě, ale pak mě víc ba­vi­lo sys­témy vy­mýš­let, než pro­gra­mo­vat. 15 let pra­cu­ji jako ana­ly­tik a ar­chi­tekt v Hy­po­teč­ní ban­ce. Byl jsem u všeho, co se tam za tu dobu vy­lep­ši­lo ko­lem ne­mo­vi­tostí. Rád věci roz­dě­lá­vám a opra­vu­ji, hra­ji si se smartho­me, ama­tér­sky na­tá­čím a stří­hám, učím se ja­zy­ky a běhám.