Za­čí­ná­me správ­ně: klí­čo­vé fak­to­ry pro úspěš­ný fron­te­nd pro­jekt#

2.5.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jaké jsou dů­le­ži­té fak­to­ry, kte­ré je tře­ba mít na pa­měti při vy­tvá­ře­ní no­vé­ho pro­jek­tu. Na­u­čí­te se, jak se vy­va­ro­vat častých chyb v této fázi a jak psát kód, kte­rý bude udr­ži­tel­ný a snad­no roz­ši­ři­tel­ný. Po­ví­me si také, proč je dů­le­ži­té uva­žo­vat o rych­losti webu již od po­čát­ku a jak ji mů­že­te op­ti­ma­li­zo­vat pro lep­ší uži­va­tel­skou zku­še­nost.

Mar­tin Ko­lář#

Začínáme správně: klíčové faktory pro úspěšný frontend projekt

Přes 10 let se vě­nu­je webo­vému fron­ten­du, z toho více než po­lo­vinu jako fre­e­lan­cer. Po­má­hal or­ga­ni­zo­vat a mo­de­ro­vat sra­zy Fron­ten­dis­ti, ve vol­ném čase se vě­nu­je čes­ké ko­mu­ni­tě Waze a rád taky tvo­ří věci, pře­váž­ně ze dře­va.