Otáz­ky a od­po­vědi#

Vrtá ti hla­vou, jak to tady přes­ně fun­gu­je? Pro­lét­ni si tuto strán­ku, tře­ba na­jdeš od­po­vědi. Po­kud ne, ne­vá­hej a piš na hon­za@ju­ni­or.guru.

Pří­ruč­ka#

Proč pří­ruč­ka exis­tu­je a pro koho je?#

Aby se pro­gra­mo­vá­ní mohl na­u­čit kdo­ko­liv, kdo se ho na­u­čit chce. Cí­lem je uká­zat, že to jde i bez vy­so­ké ško­ly, pro­to­že ma­te­ri­álů a kur­zů je k tomu na in­ter­ne­tu dost. A že i jako sa­mouk je mož­né se­hnat si v obo­ru práci, a tím si spl­nit sen, nebo zlep­šit ži­vot­ní úro­veň.

Bez keců o tom, jak fir­my be­rou kaž­dé­ho, pe­ní­ze se bu­dou jen sy­pat, a pro­gra­mo­vat se na­u­číš za mě­síc. Na ju­ni­or.guru se do­víš, co je do­o­prav­dy po­tře­ba. Díky tomu bu­deš vě­dět, co oče­ká­vat, ať se na to mů­žeš ade­kvát­ně při­pra­vit.

A je jed­no, jestli chceš pro­gra­mo­vat pro zá­ba­vu, plá­nu­ješ si něco au­to­ma­ti­zo­vat, nebo tou­žíš po ka­ri­é­ře v IT. Jestli jsi z vel­ké­ho měs­ta s ši­ro­kými mož­nostmi, nebo z od­leh­lé ves­nice. Jestli jsi žena, muž, stará, mladý. Jestli máš kůži rů­žo­vou nebo hně­dou.

Jak se vy­bí­ra­jí od­ka­zy v pří­ruč­ce?#

Po­kud je na in­ter­ne­tu něco dob­ré­ho a uži­teč­né­ho, nebo je ně­kde dob­ře zpra­co­va­né ur­či­té téma, pří­ruč­ka na to od­ká­že. Te­nhle vý­běr je sub­jek­tiv­ní. Není dnes pro­blém něco na­jít, ale je pro­blém roz­li­šit, čemu se vy­platí vě­no­vat po­zor­nost. Pro­to se pří­ruč­ka sna­ží sni­žo­vat roz­ho­do­va­cí pa­ra­lý­zu, ne tě za­pla­vit od­ka­zy na pa­de­sát „taky za­jí­ma­vých“ věcí. Kro­mě toho, ne­pro­vá­dí se tady žád­ný af­fi­li­a­te mar­ke­ting, vý­mě­na od­ka­zů, spon­zo­ro­va­né od­ka­zy, nic ta­ko­vé­ho.

Jak­to, že je pří­ruč­ka zdar­ma?#

Au­to­rem pří­ruč­ky je Hon­za Ja­vo­rek, stej­ně jako i ce­lé­ho ju­ni­or.guru. Pro­voz a vy­lep­šo­vá­ní celé věci je jeho hlav­ní pra­cov­ní ná­plň. Všech­na čís­la jsou k tomu transpa­rent­ně na webu. Jak je vi­dět z gra­fů, psa­ní pří­ruč­ky je mož­né díky před­plat­nému za klub a pří­spěv­kům fi­rem.

Žád­ná část pří­ruč­ky není zpo­plat­ně­ná. Zdro­jo­vý kód je ve­řej­ně a veš­ke­rý text může kdo­ko­liv po­u­žít, po­kud uvede au­to­ra a vý­sle­dek vy­sta­ví pod stej­nou li­cen­cí. Hon­za nemá rád re­kla­my, tak­že na webu žád­né nejsou. Ani žád­ný sběr dat o uži­va­te­lích. Žád­né co­o­kies. Osvě­žu­jící, že?

Člen­ství v klubu#

Jak přes­ně fun­gu­je člen­ství?#

Do­kud máš ak­tiv­ní před­plat­né, tak jsi čle­nem klubu a máš pří­stup do klu­bov­ny. Ta má po­dobu uza­vře­né­ho ko­mu­nit­ní­ho chatu na služ­bě Dis­cord. K člen­ství se mo­hou vá­zat i dal­ší vý­hody, kte­ré jsou nad rá­mec Dis­cor­du, na­pří­klad pří­stup k zá­zna­mům před­ná­šek, mož­nost vy­hrát lís­tek na kon­fe­ren­ci, sle­va u part­nerů klubu, apod., ale bez čte­ní Dis­cor­du se o nich ne­máš jak do­vě­dět, veš­kerá ko­mu­ni­ka­ce pro­bí­há tam.

Můžu být v klubu ano­nym­ní?#

Je po­cho­pi­tel­né, po­kud máš oba­vu ře­šit své pro­blémy před zraky po­ten­ci­ál­ních za­měst­na­va­telů. V klubu se díky přá­tel­skému a chá­pa­vému pro­středí ba­ví­me dost ote­vře­ně, ale po­kud se na to ne­cí­tíš, bez pro­blé­mů mů­žeš klub vy­u­ží­vat i ano­nym­ně. Pro re­gis­tra­ci na ju­ni­or.guru sice mu­síš za­dat jmé­no, ale to se ob­je­ví jen na účet­ním do­kladu. Na Dis­cor­du mů­žeš být klid­ně „be­ruška42“ a kaž­dý o tobě bude vě­dět pouze to, co o sobě pro­zra­díš.

Pro koho je klub#

Je klub pouze pro za­čá­teč­ní­ky?#

Jsou mezi námi nejen ju­ni­o­ři na všech úrov­ních zna­lostí, ale i mno­zí se­ni­o­ři, pro­fe­si­o­nál­ní men­to­ři, ná­bo­rá­ři, psy­cho­lo­go­vé a dal­ší. V pes­t­rosti je síla!

Co mám z člen­ství v klubu jako se­ni­or(ka)?#

Za­tím­co če­káš na poště, mů­žeš ně­ko­ho po­su­nout o kou­sek blíž vysně­né ka­ri­é­ře v IT. Stačí ti „pofla­ko­vat“ se na Dis­cor­du, po­kud máš zrov­na čas. Když vi­díš pří­le­ži­tost ně­ko­mu po­mo­ci, zku­síš po­mo­ci. Ně­kdy to může být de­bu­go­va­cí se­an­ce na ho­dinu, ně­kdy dva krát­ké pří­spěv­ky, ně­kdy jed­no emo­ji s pal­cem na­ho­ru. Ne­mu­síš mít uči­tel­ské na­dá­ní, stačí když ti ego ne­brá­ní v las­ka­vosti a re­spek­tu k dru­hým. Na­víc fi­nanč­ně při­spí­váš na pro­voz a roz­ši­řo­vá­ní ote­vře­ných ma­te­ri­álů pro za­čá­teč­ní­ky, ve kte­rých nejde o sen­zač­ní ti­tul­ky, ale o upřím­né a dob­ře mí­ně­né rady.

Co mám z člen­ství v klubu jako pro­fe­si­o­nál(ka) na vol­né noze?#

Kro­mě ko­ná­ní dob­ra mů­žeš klub na­pl­no vy­u­žít k pro­pa­ga­ci svých ak­ti­vit. Ve vy­hra­ze­ných ka­ná­lech klid­ně zvi čle­ny na svá ko­merč­ní ško­le­ní, pro­pa­guj svou na­bíd­ku men­to­rin­gu, upo­zor­ňuj na svá vi­dea nebo kni­hy. Mů­žeš čle­nům na­bíd­nout sle­vu, ale ne­mu­síš. Bu­duj si osob­ní znač­ku, ať za­čá­teč­níci ví, kdo je tady ten ex­pert na bez­peč­nost, nebo na fron­te­nd. Ostat­ně, oni těmi za­čá­teč­ní­ky ne­bu­dou věč­ně a kro­mě nich to v klubu uvi­dí i spous­ta za­jí­ma­vých se­ni­orů.

Co mám z člen­ství v klubu jako recru­i­ter(ka)?#

Za­tím­co če­káš na kafe, mů­žeš ně­ko­ho po­su­nout o kou­sek blíž vysně­né ka­ri­é­ře v IT. Stačí ti „pofla­ko­vat“ se na Dis­cor­du, po­kud máš zrov­na čas. Když vi­díš pří­le­ži­tost ně­ko­mu po­mo­ci, zku­síš po­mo­ci. Ně­kdy to mo­hou být dva krát­ké pří­spěv­ky, ně­kdy jed­no emo­ji s pal­cem na­ho­ru. Klub není zda­leka jen o pro­gra­mo­vá­ní, ale i o ka­ri­ér­ním roz­ho­do­vá­ní, po­ho­vo­rech, ži­vo­to­pi­sech. Mů­žeš si číst, jak pro­ces ná­bo­ru vní­ma­jí ju­ni­o­ři, po­sky­to­vat zpět­nou vazbu z dru­hé stra­ny, ra­dit s CVč­kem, vy­hlí­žet na­děj­né ta­len­ty, sdí­let na­bíd­ky práce. Na­víc pod­po­ru­ješ roz­ši­řo­vá­ní pří­ruč­ky, díky kte­ré se mů­žou kan­di­dáti lépe při­pra­vit už před tím, než se ti ozvou na in­ze­rát.

Co mám z člen­ství v klubu jako ko­mu­nit­ní ma­na­žer(ka)?#

Zís­káš pu­b­li­kum nejen mezi na­stu­pu­jící ge­ne­ra­cí pro­gra­má­to­rek a pro­gra­má­torů, ale i mezi se­ni­o­ry, kte­ří mají chuť jim po­má­hat. Klub mů­žeš na­pl­no vy­u­žít k pro­pa­ga­ci svých ak­ti­vit. Ve vy­hra­ze­ných ka­ná­lech klid­ně upo­zor­ňuj na sra­zy, kon­fe­ren­ce, hac­katho­ny. Ať už jde o vstu­pen­ky nebo pro­duk­ty, mů­žeš na­bí­zet sle­vy, or­ga­ni­zo­vat sou­těže. Do­kon­ce mů­žeš vy­myslet i ně­ja­kou spe­ci­ál­ní nebo pra­vi­del­nou on­line akci, která se bude ode­hrá­vat přímo v klubu. Fan­ta­zii se meze ne­kla­dou!

Co je a není klub#

Jak se klub liší od škol, aka­de­mií a kur­zů?#

Klub není ško­la, je to ko­mu­ni­ta. Sa­mot­né člen­ství v klubu tě pro­gra­mo­vat ne­na­učí. Je ovšem skvě­lým do­plň­kem pro všech­ny, kdo se pro­gra­mo­vat sna­ží, ať už ve ško­le, na kur­zech, nebo zce­la po vlast­ní ose. Klub ti po­může ob­jas­nit kon­text, vy­ře­šit za­pekli­tý pro­blém, na­jít do­pl­ňu­jící ma­te­ri­ály, zo­ri­en­to­vat se v ka­ri­ér­ních mož­nos­tech, zís­kat prv­ní kon­tak­ty v obo­ru, na­jít si prv­ní práci. Klub ne­na­bí­zí ani ne­do­po­ru­ču­je žád­ný kon­krét­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram, na­o­pak je mís­tem, kde lze o na­bíd­ce vzdě­lá­va­cích agen­tur dis­ku­to­vat na ne­ut­rál­ní půdě, sdí­let si zku­še­nosti, po­rov­ná­vat.

Jak se klub liší od in­di­vi­du­ál­ní­ho men­to­rin­gu?#

On­line sku­pi­na ni­kdy ne­bude mít úro­veň srov­na­tel­nou s pro­fe­si­o­nál­ním in­di­vi­du­ál­ním men­to­rin­gem. Mno­zí ale žád­né­ho men­to­ra po ruce ne­ma­jí, pla­ce­ný men­to­ring si ne­mo­hou do­vo­lit, nebo jej ani ne­se­že­nou, pro­to­že na­bíd­ka je ome­ze­ná. Klub je méně pro­fe­si­o­nál­ní, ale do­stup­nou vol­bou.

Jak se klub liší od ka­ri­ér­ní­ho po­ra­den­ství?#

On­line sku­pi­na ni­kdy ne­bude mít úro­veň srov­na­tel­nou s pro­fe­si­o­nál­ním in­di­vi­du­ál­ním ka­ri­ér­ním po­ra­den­stvím. To je ale po­měr­ně ex­klu­ziv­ní služ­bou se sazba­mi ko­lem 1.500 Kč/h a víc. Klub je méně pro­fe­si­o­nál­ní, ale do­stup­nou vol­bou. Za­mě­řu­je­me se na od­ha­le­ní a ná­pra­vu nej­čas­těj­ších chyb, kte­ré lidi při hle­dá­ní práce dě­la­jí, ať už jde o stra­te­gii, nebo ob­sah ži­vo­to­pisu. Na roz­díl od ka­ri­ér­ních po­rad­ců se ko­lek­tiv­ně spe­ci­a­li­zu­je­me na téma prv­ní práce v IT. Sna­ží­me se rady kon­zul­to­vat s recru­i­te­ry, kte­ří v klubu také jsou.

Jak se klub liší od sku­pin na Fa­ce­boo­ku?#

V klubu se kon­cen­t­ru­jí lidé, kte­ří „to myslí váž­ně“, ať už jde o po­moc dru­hým, nebo vlast­ní roz­voj. Je to ko­mor­něj­ší, kul­ti­vo­va­né místo s pra­vi­dly cho­vá­ní, kde ne­hrozí, že se ně­kdo bude vy­smí­vat tvému do­ta­zu. Na roz­díl od dob­ro­vol­ní­ků spra­vu­jí­cích fa­ce­boo­ko­vé sku­pi­ny, klub má správ­ce na plný úva­zek, au­to­ra ju­ni­or.guru Hon­zu Ja­vor­ka. Ten mo­de­ru­je, od­po­vídá, zve před­ná­še­jící, vítá nové čle­ny, ote­ví­rá nová té­mata a vy­lep­šu­je mož­nosti klubu.

Dis­cord#

Proč zrov­na Dis­cord?#

Dis­cord sice vzni­kl pro hrá­če po­čí­ta­čo­vých her, ale dnes se pro­fi­lu­je jako obec­ná ko­mu­ni­kač­ní plat­for­ma vhod­ná pro ko­mu­ni­ty. Po­dob­ně jako IRC nebo Sla­ck se jed­ná o sku­pi­no­vý chat. Byť je jas­né, že IRC bude mít vždy své fa­noušky, Dis­cord na­bí­zí o ně­ko­lik de­kád mo­der­něj­ší pro­ži­tek. Sla­ck se zase hodí spíš pro fi­rem­ní nebo or­ga­ni­zač­ní týmy, než pro ko­mu­ni­ty. Vel­kou vý­ho­dou Dis­cor­du jsou hla­so­vé ka­nály, kde si čle­no­vé mo­hou na je­den klik vo­lat, ať už pouze hla­so­vě, nebo i s vi­deem a sdí­le­ním ob­ra­zov­ky.

Mám plat­né člen­ství, ale ne­da­ří se mi do­stat na Dis­cord#

Po re­gis­tra­ci na ju­ni­or.guru by ti měl při­jít e-mail s od­ka­zem na pro­po­je­ní. Po­kud nic ne­při­šlo, klik­ni sem, to je stej­ný od­kaz. Jestliže ještě ne­máš účet na Dis­cor­du, bu­deš si jej muset vy­tvo­řit. Aby vše správ­ně fun­go­va­lo, musí mít tvůj Dis­cord účet ově­ře­nou e-mai­lo­vou ad­re­su. V pří­padě pro­blé­mů na­piš na hon­za@ju­ni­or.guru, spo­leč­ně to vy­ře­ší­me.

Mám účet na Dis­cor­du, jak jej pro­po­jím s klu­bem?#

Jestli už Dis­cord po­u­ží­váš a máš tam účet, stačí jej pro­po­jit s ju­ni­or.guru. Aby vše správ­ně fun­go­va­lo, musí mít tvůj Dis­cord účet ově­ře­nou e-mai­lo­vou ad­re­su. Po re­gis­tra­ci na ju­ni­or.guru by ti měl při­jít e-mail s od­ka­zem na pro­po­je­ní. Po­kud nic ne­při­šlo, klik­ni sem, to je stej­ný od­kaz. V pří­padě pro­blé­mů na­piš na hon­za@ju­ni­or.guru, spo­leč­ně to vy­ře­ší­me.

Pla­ce­ní za klub#

Proč je klub pla­ce­ný?#

Klub ne­pro­vo­zu­je fir­ma, ale jed­not­li­vec, Hon­za Ja­vo­rek. Jed­na oso­ba, ro­di­na, ná­jem, jíd­lo, a tak dále. Chci na plný úva­zek pra­co­vat pro ju­ni­o­ry, být je­jich am­ba­sa­do­rem, prů­vod­cem po ne­leh­ké cestě. Stej­ně jako tře­ba dok­tor, nej­ra­ději bych po­mo­hl všem, ale mu­sím z ně­čeho žít. Kdy­bych na­bí­zel pro­fe­si­o­nál­ní pla­ce­né kon­zul­ta­ce, mohl by si je do­vo­lit jen má­lo­kdo. Díky klubu si ale může kou­sek toho, co dě­lám, před­pla­tit skoro kaž­dý. Kro­mě toho, čím vět­ší po­díl mají in­di­vi­du­ál­ní člen­ství na mých pří­jmech, tím ne­zá­vis­lej­ší můžu být v in­for­ma­cích, kte­ré po­sky­tu­ji. Kli­e­nt je ten, kdo po­sí­lá pe­ní­ze. Když to nejsou za­měst­na­va­te­lé ju­ni­orů nebo vzdě­lá­va­cí agen­tu­ry, ale sa­mot­ní ju­ni­o­ři, mám roz­vá­za­né ruce v tom, co si můžu do­vo­lit. Klid­ně se na moje pří­jmy mrk­ni, čís­la jsou ve­řej­ná.

Exis­tu­je způ­sob, jak být v klubu zdar­ma?#

Prv­ní osad­níci, kte­ří po­má­ha­li klub roz­jíž­dět v době jeho po­čát­ků, jsou v klubu zdar­ma, na­vždy. Před­ná­še­jící na klu­bo­vých ak­cích do­stá­va­jí jako po­dě­ko­vá­ní roč­ní člen­ství zdar­ma. Pro zne­vý­hod­ně­né sku­pi­ny exis­tu­je sti­pen­dium. Po­kud si tvo­je fir­ma platí v klubu člen­ství, měla by mít k dis­po­zici mi­ni­mál­ně šest roč­ních vstupů pro své lidi. Po­kud tady vi­díš logo své fir­my, po­p­tej se, zda ještě ne­ma­jí ne­vy­u­ži­té vstupy.

Kdy mu­sím za­dat pla­teb­ní kar­tu?#

Při re­gis­tra­ci kar­tu za­dá­vat ne­mu­síš, prv­ních 14 dní je zdar­ma. Před kon­cem zku­šeb­ní­ho ob­dobí by ti mělo při­jít e-mai­lem upo­zor­ně­ní, že ne­máš za­da­nou kar­tu. Po­kud ji do kon­ce zku­šeb­ní­ho ob­dobí ne­vy­pl­níš, systém tě z klubu au­to­ma­tic­ky vy­hodí. Skon­čí ti pouze pří­stup do klubu, účet na ju­ni­or.guru ti zů­sta­ne. V na­sta­ve­ní mů­žeš kdy­ko­liv poz­ději kar­tu vy­pl­nit a člen­ství ob­no­vit. Dis­cord účet ti sa­mo­zřej­mě zů­sta­ne taky.

Jsou úda­je o mé pla­teb­ní kar­tě v bez­pečí?#

Jas­ně! K úda­jům o tvé kar­tě nemá ni­kdo z ju­ni­or.guru pří­stup, jsou bez­peč­ně ucho­vá­ny pla­teb­ní brá­nou Stri­pe. Je to svě­tozná­má služ­ba, která má hro­madu za­bez­pe­če­ní a cer­ti­fi­kátů.

Proč mě systém vy­ho­dil z klubu?#

S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­ností tě vy­ho­dil pro­to, že ne­máš vy­pl­ně­ny úda­je o kar­tě, nebo pro­to, že tvé kar­tě vy­pr­še­la plat­nost. Pla­teb­ní úda­je lze změ­nit v na­sta­ve­ní. Než tě systém vy­hodí, měl by ti po­slat e-mai­lo­vé upo­zor­ně­ní, že s kar­tou něco není v po­řád­ku. Jen­že to se, jak už to tak bývá, může ně­kam za­tou­lat. Ne­boj, ne­při­jdeš o žád­ná na­sbí­ra­ná oce­ně­ní a role. Dis­cord bot po­zná, že jsi zpět, a při nej­bliž­ší pří­le­ži­tosti ti vše zase při­řadí.

Kde mohu změ­nit úda­je o pla­teb­ní kar­tě?#

Úda­je o kar­tě lze změ­nit v na­sta­ve­ní.

Co když se mi z kar­ty strh­ne část­ka, která se mi ne­lí­bí?#

Sice se to ni­kdy ne­sta­ne, ale kdy­by se to ná­ho­dou sta­lo, po­dí­vej se nejdří­ve do na­sta­ve­ní, kde by měl být ak­tu­ál­ní stav tvé­ho před­plat­né­ho. Jestliže vi­díš ně­jaký ne­sou­lad, ne­vá­hej na­psat na hon­za@ju­ni­or.guru, spo­leč­ně to ob­jas­ní­me. Hon­za Ja­vo­rek, pro­vo­zo­va­tel klubu, má mož­nost v pří­padě ja­ké­ho­ko­liv pro­blému strh­nu­tou část­ku ruč­ně vrá­tit zpět. Dal­ší de­tai­ly na­jdeš v ob­chod­ních pod­mín­kách.

Jak zjis­tím stav své­ho před­plat­né­ho?#

Zjis­tíš to v na­sta­ve­ní.

Jak změ­ním před­plat­né, např. z mě­síč­ní­ho na roč­ní?#

Jde to změ­nit v na­sta­ve­ní.

Jak zru­ším před­plat­né?#

Před­plat­né mů­žeš zru­šit v na­sta­ve­ní. Po­kud chceš zru­šit roč­ní před­plat­né, po­čí­tej s tím, že se ti ne­vrátí pe­ní­ze za zby­tek ne­vy­u­ži­té­ho ob­dobí. Dal­ší de­tai­ly na­jdeš v ob­chod­ních pod­mín­kách. V pří­padě ja­ké­ho­ko­liv pro­blému ne­vá­hej na­psat na hon­za@ju­ni­or.guru.

Dob­ro­vol­né pří­spěv­ky#

Co když Hon­zu pod­po­ru­ji na Gi­tHub Spon­sors nebo na Pa­t­re­onu?#

Dlou­ho­dobý plán je ta­ko­vý, že by člen­ství v klubu zce­la na­hra­di­lo pů­vod­ní dob­ro­vol­né pří­spěv­ky. Mů­žeš tedy pří­spěv­ky zru­šit a místo nich si po­ří­dit člen­ství v klubu. Jestliže z ně­ja­ké­ho dů­vodu pří­spěv­ky ru­šit ne­chceš, na­piš pro­sím na hon­za@ju­ni­or.guru a do­mlu­ví­me se, jak to pro­ve­de­me. Pří­stup do klubu roz­hod­ně do­sta­neš.

Mám Hon­zu pod­po­ro­vat dob­ro­vol­nými pří­spěv­ky, nebo pla­tit člen­ství v klubu?#

Dlou­ho­dobý plán je ta­ko­vý, že by člen­ství v klubu zce­la na­hra­di­lo pů­vod­ní dob­ro­vol­né pří­spěv­ky. Mů­žeš tedy pří­spěv­ky zru­šit a místo nich si po­ří­dit člen­ství v klubu. Ně­kte­ří při­spě­va­te­lé ale tuto va­ri­an­tu dob­ro­vol­ně od­mítli s tím, že chtějí po­sí­lat mě­síč­ně víc pe­něz, než je cena člen­ství, a to mo­hou za­tím pouze na Gi­tHub Spon­sors nebo na Pa­t­re­onu. Po­kud to máš po­dob­ně, na­piš pro­sím na hon­za@ju­ni­or.guru a do­mlu­ví­me se, jak to pro­ve­de­me. Pří­stup do klubu roz­hod­ně do­sta­neš.

Jak mohu pod­po­ro­vat ju­ni­or.guru, po­kud mě klub ne­za­jí­má?#

Za­re­gis­truj se jako člen klubu a plať člen­ství. Ne­mu­síš si vy­tvá­řet účet na Dis­cor­du, ani tam cho­dit. V sou­vis­losti s klu­bem by ti ne­mě­ly cho­dit žád­né zprá­vy, pouze sys­té­mo­vá upo­zor­ně­ní do e-mai­lu např. v pří­padě, že ti kon­čí plat­nost kar­ty.

Part­ner­ství s fir­ma­mi#

Co vy­plý­vá z toho, že je ně­jaká fir­ma part­ne­rem ju­ni­or.guru?#

Je žá­dou­cí, aby ju­ni­or.guru stálo na po­me­zí fi­rem a ju­ni­orů a vy­va­žo­va­lo dis­kuzi na obě stra­ny, ne aby ma­za­lo med ko­lem pusy jed­né z nich a sta­vě­lo ji pro­ti dru­hé. Roz­lo­že­ní pří­j­mů ju­ni­or.guru mezi ju­ni­o­ry i fir­my je způ­sob, jak to za­jis­tit. Také díky tomu může být člen­ství v klubu pro sa­mot­né ju­ni­o­ry mno­hem lev­něj­ší.

Hon­za Ja­vo­rek, au­tor ju­ni­or.guru, má ale na­ko­nec vždy na prv­ním místě dob­ro sa­mot­ných ju­ni­orů. Ač­ko­liv dělá ob­chody s fir­ma­mi, za­cho­vá­vá si ne­zá­vis­lost a ne­ne­chá­vá se ovliv­nit ve pro­spěch kon­krét­ní­ho pro­duk­tu. Aby ne­by­lo po­chyb o tom, s kým si co do­mlu­vil, všech­na part­ner­ství jsou do de­tai­lu transpa­rent­ně zdo­ku­men­to­vá­na.

Fir­my si v ce­ní­ku vy­bí­ra­jí ta­rif pod­le toho, co od spo­lu­práce oče­ká­va­jí. Part­ner­ství je na rok. Kaž­dý ta­rif má sadu be­ne­fi­tů, kte­ré bě­hem toho roku může fir­ma čer­pat. Dů­vody, proč fir­my s ju­ni­or.guru spo­lu­pra­cu­jí, jsou různé. Buď je to CSR, nebo by rády na­ja­ly ně­jaké ju­ni­o­ry, nebo jim chtějí pre­zen­to­vat svůj pro­dukt.

Co fir­ma zís­ká­vá člen­stvím v klubu?#

Part­ner­ské fir­my mají pří­stup do klubu. Mo­hou vy­hlí­žet ta­len­to­va­né ju­ni­o­ry, pro­mo­vat ve vy­hra­ze­ných ka­ná­lech své ak­ti­vi­ty, po­sky­to­vat sle­vy na své pro­duk­ty. Mo­hou se za­po­jit do dis­kuzí a ra­dit, nebo po­sky­to­vat po­hled z dru­hé stra­ny. Mo­hou spo­lu s klu­bem vy­mýš­let různé způ­so­by vzá­jem­né pod­po­ry, ať už jde o vzá­jem­nou pro­pa­ga­ci, sle­vy, nebo tvor­bu spo­leč­ných člán­ků, pod­castů, vi­deí. Je na fir­mě, jak to ucho­pí a co z toho „vy­ždí­me“. Už jen tím, že svými fi­nan­cemi pod­po­ří exis­ten­ci ju­ni­or.guru a bude vi­dět její logo, si bu­du­je dob­ré jmé­no jak mezi lid­mi z na­stu­pu­jící ge­ne­ra­ce vý­vo­já­řů, tak mezi za­in­te­re­so­va­nými pro­fí­ky.

Co vy­plý­vá z toho, že je part­ne­rem vzdě­lá­va­cí agen­tura?#

Ak­tu­ál­ně jde o fir­my Co­reSki­ll, EN­GE­TO Aca­demy, IT­ne­twork. Všech­na part­ner­ství jsou do de­tai­lu transpa­rent­ně zdo­ku­men­to­vá­na.

Fir­my re­spek­tu­jí, že klub je mís­tem, kde lze o na­bíd­ce kur­zů dis­ku­to­vat na ne­ut­rál­ní půdě, sdí­let si zku­še­nosti, po­rov­ná­vat. Re­cen­ze čle­nů jsou sub­jek­tiv­ním hod­no­ce­ním kon­krét­ních lidí a fir­my ne­ma­jí mož­nost do něj za­sa­ho­vat. Po­kud chce vzdě­lá­va­cí agen­tura pro­pa­go­vat své pro­duk­ty, může tak či­nit ve vy­hra­ze­ných mís­tech v klubu. Hon­za si dává po­zor na to, aby žád­ný kon­krét­ní kurz sám ne­pro­te­žo­val a aby ak­ti­vi­ty v rám­ci part­ner­ství ne­za­sa­ho­va­ly do ne­stran­nosti ju­ni­or.guru.

Web ju­ni­or.guru a pře­de­vším pří­ruč­ka jsou ne­zá­vis­lým roz­cest­ní­kem a žád­ný běž­ný od­kaz si tam nel­ze kou­pit. Po­kud je tam od­kaz na kon­krét­ní pro­dukt, tak pro­to, že je Hon­za upřím­ně pře­svěd­čen o jeho je­di­neč­ném pří­nosu v da­ném kon­tex­tu.

Před­ná­še­jící v klubu nebo host v pod­cas­tu je z ně­jaké fir­my, proč to není ozna­če­no jako spo­lu­práce?#

Na akce v klubu a do pod­cas­tu si zve­me za­jí­ma­vé lidi z obo­ru. Vět­ši­nou zrov­na ně­kde pra­cu­jí, tak­že to pro kon­text uvá­dí­me u je­jich jmé­na. Ne­zna­me­ná to, že k nám fir­ma toho člo­vě­ka po­sla­la, nebo že za to něco za­pla­ti­la.

Jako „pla­ce­ná spo­lu­práce“ jsou vi­di­tel­ně ozna­če­ny jen akce v klubu a epi­zody pod­cas­tu, kte­ré na zá­kladě transpa­rent­ně zdo­ku­men­to­va­né­ho part­ner­ství ini­ci­o­va­la fir­ma. Za­pla­ti­la za to a vy­bra­la si, koho k nám po­šle.

Part­ner­ství s ko­mu­ni­ta­mi#

Or­ga­ni­zá­to­ři ko­mu­nit, kte­ré s klu­bem spo­lu­pra­cu­jí, do něj mají pří­stup a mo­hou v něm pro­mo­vat svo­je ak­ti­vi­ty. Mo­hou spo­lu s klu­bem vy­mýš­let různé způ­so­by vzá­jem­né pod­po­ry, ať už jde o vzá­jem­nou pro­pa­ga­ci, sle­vy, nebo tvor­bu spo­leč­ných člán­ků, pod­castů, vi­deí. Je na li­dech z ko­mu­ni­ty, jak to ucho­pí a co z toho „vy­ždí­mou“. Spo­lu­práce by ale ne­mě­la být sa­mo­ú­čel­ná, měla by vždy vy­ús­tit něco, co bude pře­de­vším ně­ja­kým způ­so­bem slou­žit sa­mot­ným ju­ni­o­rům. Part­ner­ství pro ko­mu­ni­ty je do­mlou­vá­no ne­pe­něž­ní for­mou. Logo ko­mu­ni­ty se na strán­ce klubu ob­je­vu­je zpra­vi­dla ve chví­li, kdy jde o dlou­ho­do­běj­ší, ne pouze jed­no­rá­zo­vou spo­lu­práci. Máte-li o part­ner­ství zá­jem, na­piš­te na hon­za@ju­ni­or.guru.

Vztah mezi pří­ruč­kou a klu­bem#

Proč vzni­kl klub?#

Na ju­ni­or.guru byly pů­vod­ně pouze rady a pra­cov­ní na­bíd­ky. Za­čá­teč­níci však po­tře­bu­jí víc než jen pří­ruč­ku. Nej­víc je po­sune, když v tom všem nejsou sami a může jim ně­kdo po­mo­ci se za­pekli­tou si­tu­a­cí, dát zpět­nou vazbu, do­dat mo­ti­va­ci. Pro­to v led­nu 2020 vzni­kl klub. Kro­mě toho je to sa­mo­zřej­mě i způ­sob, jak celé ju­ni­or.guru fi­nan­co­vat. Hon­za Ja­vo­rek, au­tor ju­ni­or.guru, svou mo­ti­va­ci a veš­ke­ré okol­nosti vzni­ku klubu ote­vře­ně po­psal v roz­sáh­lém člán­ku na svém blo­gu.

Bu­dou nové rady už pouze pro čle­ny klubu?#

Vše­chen ob­sah ju­ni­or.guru zů­stá­vá zdar­ma na webu a roz­hod­ně je v plá­nu jeho roz­ši­řo­vá­ní a vy­lep­šo­vá­ní. Klub je způ­sob, jak tuto dob­ro­čin­nost fi­nan­co­vat a po­su­nout ji na in­ter­ak­tiv­něj­ší úro­veň. Hon­za Ja­vo­rek, au­tor pří­ruč­ky na ju­ni­or.guru, v klubu dis­ku­tu­je o no­vých ka­pi­to­lách, sbí­rá tam tipy na té­mata, zís­ká­vá zpět­nou vazbu. Má tedy kaž­do­den­ní kon­takt s ju­ni­o­ry a je­jich ra­dostmi i strastmi, a to bez ohledu na ak­tu­ál­ní pan­de­mic­ká ome­ze­ní. Díky tomu může být ve­řej­ná část ju­ni­or.guru lep­ší, než kdy moh­la být bez klubu.

Ga­ran­ti ka­pi­tol v pří­ruč­ce#

Au­to­rem pří­ruč­ky na ju­ni­or.guru je Hon­za Ja­vo­rek. Pro­to­že ale ne­ro­zumí všemu a chce, aby čte­ná­ři mohli zís­kat i rady, kte­ré by sám zpra­co­vat ne­do­ká­zal, za­čal ně­kte­ré ka­pi­to­ly dě­lat ve spo­lu­práci s dal­šími pro­fí­ky z obo­ru. Ti mo­hou tak­zva­ně „ga­ran­to­vat“ ka­pi­to­lu na téma, kte­rému ro­zumí. To zna­me­ná, že při­pra­vi­li tex­ty a od­ka­zy v ka­pi­to­le a za­va­zu­jí se strán­ku do­pl­ňo­vat a udr­žo­vat ji ak­tu­ál­ní. Jako po­dě­ko­vá­ní do­stá­va­jí na oné strán­ce pro­s­tor zvi­di­tel­nit sebe nebo své služ­by. Hon­za ga­ran­tům nic ne­platí, ani oni jemu. Ob­sah ka­pi­tol edi­tu­je, tzn. hlídá kva­li­tu a tex­ty upra­vu­je tak, aby za­padly do zbyt­ku pří­ruč­ky.