AMA: Recru­i­ter se za­mě­ře­ním na ju­ni­o­ry#

5.5.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

AMA zna­me­ná ask me any­thing. Pří­klady otá­zek, kte­ré jsme ře­ši­li:

Jiří Psot­ka#

AMA: Recruiter se zaměřením na juniory

Jir­ka Psot­ka je se­ni­or­ní recru­i­ter v Red Hatu, kte­rý se ve své práci pod­stat­nou mě­rou za­bý­vá při­jí­má­ním ju­ni­orů. Ve vol­ném čase jako dob­ro­vol­ník spo­lu­or­ga­ni­zu­je br­něn­ský sraz Py­thon pro­gra­má­torů Pyvo a vě­nu­je se DJin­gu. Doma má ne­ko­neč­nou sbír­ku vi­ny­lů.