No­vin­ky

Za­čí­náš v IT? Tady máš pod­cas­ty, před­nášky, člán­ky a dal­ší zdro­je, kte­ré tě po­su­nou a na­mo­ti­vu­jí.

Moud­ro dne

Ne­boj se ptát „Proč“.

Všech­na moud­ra

Pod­cast

Kateřina Lesch (Deloitte) o umělé inteligenci

Ka­te­ři­na Lesch o umě­lé in­te­li­gen­ci

De­lo­it­te

Tip z ar­chi­vu 1.6.2023

Všech­ny epi­zody

Klu­bo­vé akce

Lukáš Pavelka

(Bude upřes­ně­no: Docker)

Lukáš Pa­vel­ka

Nej­no­věj­ší 6.8.2024

Luboš Račanský

Po­suď­me Javu pod­le oba­lu

Lu­boš Ra­čan­ský

Tip z ar­chi­vu 6.12.2022

Všech­ny akce

Pří­běhy

Berta Jarošová, Veronika Kolek Netolická

Od spo­le­čen­ských věd k ná­rod­ní ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nosti

Ber­ta Ja­ro­šo­vá, Ve­ro­ni­ka Ko­lek Ne­to­lic­ká

Tip z ar­chi­vu 16.8.2023

Všech­ny pří­běhy