No­vin­ky

Za­čí­náš v IT? Tady máš pod­cas­ty, před­náš­ky, člán­ky a dal­ší zdro­je, kte­ré tě po­su­nou a na­mo­ti­vu­jí.

Moud­ro dne

Není mož­né udr­žet v hla­vě vše a po­řád, do­vol si za­po­mí­nat. Tech­nic­ké věci jsou stej­ně po­psa­né v do­ku­men­ta­ci a na to ostat­ní jsou po­znám­ky - nauč se je psát a mů­žeš klid­ně spát.

Všech­na moud­ra

Pod­cast

Lukáš Konarovský (Fakturoid) o podnikání, třeba i v IT

Lukáš Ko­na­rov­ský o pod­ni­ká­ní, tře­ba i v IT

Fak­tu­ro­id

Tip z ar­chi­vu 15.12.2022

Všech­ny epi­zo­dy

Klu­bo­vé akce

Dominika Pražáková

(Spo­lu­prá­ce v týmu, bude upřes­ně­no)

Do­mi­ni­ka Pra­žá­ko­vá

Nej­no­věj­ší 26.9.2023

Petr Viktorin

Jak jsou da­to­vé struk­tu­ry ulo­že­ny v pa­mě­ti

Petr Vik­to­rin

Tip z ar­chi­vu 10.8.2021

Všech­ny akce

Pří­běhy

Doprovodná fotka k příběhu

Od spo­le­čen­ských věd k ná­rod­ní ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti

Ber­ta Ja­ro­šo­vá, Ve­ro­ni­ka Ko­lek Ne­to­lic­ká

Nej­no­věj­ší 16.8.2023

Všech­ny pří­běhy