No­vin­ky

Za­čí­náš v IT? Tady máš pod­cas­ty, před­nášky, člán­ky a dal­ší zdro­je, kte­ré tě po­su­nou a na­mo­ti­vu­jí.

Moud­ro dne

Udě­lej to asyn­chron­ně!

Všech­na moud­ra

Pod­cast

Všech­ny epi­zody

Klu­bo­vé akce

Roman Loník

(bude upřes­ně­no)

Ro­man Lo­ník

Nej­no­věj­ší 12.3.2024

Svetlana Margetová

Next.js úvod pre ju­ni­o­rov

Svetla­na Mar­ge­to­vá

Tip z ar­chi­vu 19.4.2022

Všech­ny akce

Pří­běhy

Všech­ny pří­běhy