Jak se správ­ně při­pra­vit na po­ho­vor#

18.10.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Dru­há před­náška z cyk­lu „ju­ni­o­ři vs trh práce“. Jak se správ­ně při­pra­vit na po­ho­vor? Jaký je běž­ně jeho prů­běh? Co je dů­le­ži­té po skon­če­ní po­ho­vo­ru? Po před­náš­ce bude pro­s­tor pro del­ší Q&A, tak­že si při­prav do­ta­zy!

Ma­těj Ko­tr­ba#

Jak se správně připravit na pohovor

Ma­těj je IT he­ad­hun­ter, kte­rý po­máhá IT od­bor­ní­kům na­jít fit pra­cov­ní pří­le­ži­tost a fir­mám na­jít nové ko­le­gy do týmu. Zá­ro­veň je pro­du­cen­tem pod­castů Fuc­kupy v IT a Fuc­kupy recru­i­terů, kte­ré si mů­že­te po­slech­nout na všech do­stup­ných plat­for­mách.