Re­lač­ní da­ta­bá­ze efek­tiv­ně#

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Lynt

31.8.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

S re­lač­ními da­ta­bá­zemi se se­tká­vá téměř kaž­dý vý­vo­jář, ale ne kaž­dý vý­vo­jář je do­ká­že efek­tiv­ně vy­u­žít. V před­náš­ce si před­sta­ví­me, jak jsou data v re­lač­ních da­ta­bá­zích ulo­že­na, jak da­ta­bá­ze vy­ko­ná­va­jí naše do­ta­zy a jak jim v je­jich vy­ko­ná­vá­ní po­mo­ci. Uká­že­me si i ná­stro­je pro la­dě­ní do­ta­zů v MySQL a Post­gre­SQL a ce­lou řadu prak­tic­kých tipů.

Jan Smit­ka#

Relační databáze efektivně

Jan Smit­ka vede vý­voj ve spo­leč­nosti Lynt. Má přes 15 let zku­še­ností s vý­vo­jem kom­plex­ních apli­ka­cí, od ana­lý­zy přes ří­ze­ní vý­vo­je až po na­sa­ze­ní a pro­voz. Ve vol­ném čase si rád za­hra­je dob­rou des­kov­ku či Di­vi­ni­ty.