Smě­rem k úspě­chu aneb jak vy­kro­čit tou správ­nou no­hou#

19.12.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jak se zo­ri­en­to­vat v no­vém pra­cov­ním pro­středí? Jak číst fi­rem­ní kul­turu, co nej­rych­leji za­pad­nout a při­nést no­vému týmu při­da­nou hod­no­tu? Co dě­lat pro to, aby mě práce na­pl­ňo­va­la a ne­stre­so­va­la? Jak efek­tiv­ně ko­mu­ni­ko­vat v týmu a jak po­ro­zu­mět tomu, co se ode mě oče­ká­vá? Jak to dě­lat při práci na dál­ku? A jak na zpět­nou vazbu? Přijď­te na uvol­ně­né po­ví­dá­ní s Do­mi­ni­kou!

Do­mi­ni­ka Pra­žá­ko­vá#

Směrem k úspěchu aneb jak vykročit tou správnou nohou

Mi­lov­nice mo­der­ních tech­no­lo­gií, která vám dá vaše pod­ni­ká­ní do po­hy­bu. V pod­ve­čer se pro­há­ní po lu­zích a há­jích na koni.