Partneři příručky


Nauč se zá­kla­dy pro­gra­mo­vá­ní#

Jak za­čít pro­gra­mo­vat? Zde na­jdeš peč­li­vě na­chys­ta­né jen to, co pro tebe bude do úpl­né­ho star­tu nej­lep­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší. Až tím pro­jdeš, mů­žeš za­čít zís­ká­vat pra­xi.

Co bu­deš po­tře­bo­vat #

Vy­ba­ve­ní, kte­ré mu­síš mít #

Pře­de­vším bu­deš po­tře­bo­vat po­čí­tač a in­ter­net. Na mo­bi­lu ani table­tu se pro­gra­mo­vat prak­tic­ky nedá a bez při­po­je­ní ne­bu­deš mít ma­te­ri­á­ly, ani ne­na­jdeš po­třeb­nou po­moc.

Ide­ál­ní je mít svůj vlast­ní po­čí­tač, nad kte­rým máš pl­nou kon­t­ro­lu a na němž je ope­rač­ní sys­tém Li­nux, Win­dows nebo ma­cOS. Po­kud máš jiný sys­tém, jako An­dro­id nebo Chro­me­OS, mož­ná se ti po­ve­de na něm pro­gra­mo­vá­ní roz­jet, ale v pra­xi je k tomu ni­kdo ne­po­u­ží­vá a bu­deš mít vel­ký pro­blém se­hnat ně­ko­ho, kdo ti po­ra­dí v pří­pa­dě pro­blé­mů. Na mo­bi­lu mů­žeš ně­kte­ré věci pro­cvi­čo­vat, ale je to jako se v app­ce učit akor­dy, vzo­reč­ky nebo slo­víč­ka — prak­tic­ké zna­los­ti tím ne­zís­káš.

K pro­gra­mo­vá­ní se ti bude ho­dit hned ně­ko­lik věcí – no­te­book, při­po­je­ní k in­ter­ne­tu nebo tře­ba pro­gra­my, ve kte­rých si mů­žeš zku­sit psát kód. Vi­deo je sou­čás­tí sé­rie Prů­vod­ce no­váč­ka v IT, kte­rou na­to­či­lo En­ge­to ve spo­lu­prá­ci s Hon­zou z ju­ni­or.guru.

Se­žeň si ka­ma­rá­dy #

Říká se, že na­va­zo­vá­ní me­zi­lid­ských vzta­hů by mělo vy­pl­ňo­vat pě­ti­nu času, kte­rý trá­víš uče­ním (tzv. mo­del 70-20-10). Na­víc bu­deš po­tře­bo­vat vel­ké množ­ství mo­ti­va­ce. Mož­ná si čteš ten­to text a při­jde ti, že jí máš vr­cho­va­tě, ale věř tomu, že už zí­t­ra jí bude méně a za tý­den jí bude po­lo­vi­na. Zvláš­tě po­kud ne­dě­láš pre­zenč­ní kurz a chys­táš se do toho jít jako sa­mouk, ne­bu­deš mít ani žád­né ter­mí­ny, ani lidi ko­lem sebe, díky kte­rým se u uče­ní udr­žíš. Je snad­né dal­ší lek­ci od­lo­žit, pro­to­že se ti to zrov­na ne­ho­dí, po­tom ji od­lo­žit zno­va, a tak dále.

Na­jdi si pro­to stu­dij­ní sku­pi­nu. Ať už do toho pů­jdeš s ka­ma­rád­kou nebo míst­ním zá­jmo­vým krouž­kem, v par­tě to pros­tě od­sý­pá lépe a máš mno­ho­ná­sob­ně, oprav­du mno­ho­ná­sob­ně vyš­ší šan­ci na úspěch. Vy­u­žít mů­žeš pří­mo i zdej­ší on­li­ne klub.

Co je dob­ré umět pře­dem #

S pro­gra­mo­vá­ním mů­žeš za­čít úpl­ně v po­ho­dě pou­ze se zá­kla­dy ovlá­dá­ní po­čí­ta­če. Po­tře­bu­ješ umět vy­tvo­řit a na­jít sou­bor nebo ad­re­sář (slož­ku). Po­tře­bu­ješ umět na­in­sta­lo­vat nový pro­gram.

Dále se ti mo­hou ho­dit zá­kla­dy ma­te­ma­ti­ky ze zá­klad­ky: tře­ba co je to dě­le­ní se zbyt­kem nebo ob­sah čtver­ce. De­tai­ly nejsou po­tře­ba, vzo­reč­ky se dají na­jít na Wi­ki­pe­dii. Spíš po­tře­bu­ješ vě­dět, že když máš po­koj tři krát čty­ři me­t­ry, tak se ty­hle čís­la dají ně­jak zkom­bi­no­vat a zjis­tíš vý­mě­ru pod­la­hy.

Bu­deš mít vý­ho­du, po­kud bu­deš ro­zu­mět ale­spoň psa­né an­g­lič­ti­ně. Ma­te­ri­á­ly a kur­zy pro za­čá­teč­ní­ky na­jdeš i v češ­ti­ně, ale brzy zjis­tíš, že spo­lé­hat se jen na ně je vel­mi ome­zu­jí­cí.

Ko­lik to bude stát #

Ne­mu­sí to stát žád­né pe­ní­ze. Ano, exis­tu­jí pla­ce­né kur­zy, pla­ce­ní men­to­ři, pla­ce­né ko­mu­ni­ty, ale jde to i bez toho. Po­kud máš po­čí­tač a in­ter­net, mů­žeš se na­u­čit pro­gra­mo­vat bez ja­kých­ko­liv dal­ších in­ves­tic. Ně­kte­ré kur­zy dá­va­jí své ma­te­ri­á­ly zdar­ma k dis­po­zi­ci, na pro­blémy mů­žeš na­jít ře­še­ní v dis­ku­zích na in­ter­ne­tu, učeb­ní krou­žek si mů­žeš zor­ga­ni­zo­vat i mezi svý­mi ka­ma­rá­dy. Po­kud ale ně­ja­ké pe­ní­ze do své­ho uče­ní in­ves­to­vat mů­žeš, mo­hou tvou ces­tu usnad­nit a urych­lit.

Ko­lik času po­tře­bu­ješ #

Úpl­ně prv­ní pro­gram vy­tvo­říš v řádu ho­din nebo dní, ale po­kud chceš mít zá­klad vhod­ný pro start ka­ri­é­ry v IT, bu­deš se tomu po­tře­bo­vat vě­no­vat ale­spoň 3 mě­sí­ce po 10 ho­di­nách týd­ně (ori­en­tač­ní od­had, kaž­dý má jiné mož­nos­ti, tem­po, vý­drž…). Je to stej­né jako u spor­tu nebo hry na hu­deb­ní ná­stroj: Prin­cip mož­ná po­cho­píš rych­le, ale bu­deš muset vždy hod­ně pro­cvi­čo­vat, než to bu­deš umět správ­ně po­u­žít v pra­xi.

Co když ne­máš čas? „Ne­mám čas“ zna­me­ná „ne­chci si jej vy­hra­dit, je­li­kož mám dů­le­ži­těj­ší věci, nebo věci, kte­ré mě baví víc“. Mož­ná se ti jen líbí před­sta­va, že umíš pro­gra­mo­vat, ale ne­chce se ti to do­o­prav­dy dě­lat, stej­ně jako se spous­tě li­dem líbí před­sta­va, že umí hrát na ky­ta­ru, ale ne­ma­jí chuť si po ve­če­rech brn­kat a cvi­čit akor­dy. Je úpl­ně v po­řád­ku dě­lat dů­le­ži­těj­ší nebo zá­bav­něj­ší věci, ako­rát je dob­ré si to při­znat, vě­do­mě to ne­chat pla­vat a ne­vy­čí­tat si to.

Mož­ná oprav­du chceš, ale máš ná­roč­nou prá­ci, cho­díš domů po ve­če­rech a bě­hem vol­na se sotva stí­háš zre­la­xo­vat nebo po­sta­rat o ro­di­nu. Bo­hu­žel, bez času to nejde. Na­u­čit se při tom všem pro­gra­mo­vat bude vel­mi těž­ké. I ta­ko­ví se ale na­šli! Ne­vzdá­vej to a zkus vy­mys­let, jak by šlo tvůj den uspo­řá­dat ji­nak, jest­li by ně­kte­ré po­vinnos­ti ne­moh­li dě­lat jiní lidé, atd. Ně­kdo se učí o ví­ken­dech nebo po ve­če­rech, když usnou děti. Ně­kdo má pro­sto­je ve svém za­měst­ná­ní, tak se učí bě­hem nich.

Vladlena Benešová

Pra­co­va­la jsem už v IT, ale chtě­la jsem lep­ší po­zi­ci. I se dvě­ma dět­mi a pl­ným úvaz­kem to šlo, po ve­če­rech jsem dě­la­la vlast­ní pro­jek­ty a dál­ko­vě stu­do­va­la. Byl to ko­ní­ček, ne­va­di­lo mi u toho trá­vit vol­ný čas.

Nauč se učit #

Jakmi­le se jed­nou pus­tíš do pro­gra­mo­vá­ní, na­stou­píš do vla­ku, jenž už se ni­kdy ne­za­sta­ví. Tech­no­lo­gie se vy­ví­je­jí rych­le a tak je pro­gra­mo­vá­ní, mož­ná více než jiné obo­ry, o ne­u­stá­lém uče­ní. Ně­kdo to do­vá­dí do ex­tré­mu a hltá hned kaž­dou no­vin­ku, ale ani běž­ný pro­gra­má­tor ne­mů­že úpl­ně za­spat a čas­to se téměř kaž­dý tý­den na­u­čí něco no­vé­ho, tře­ba i prů­běž­ně bě­hem prá­ce.

Ne­o­če­ká­vej, že se pro­gra­mo­vá­ní jed­nou na­u­číš a vy­sta­číš si s tím. Ne­měj ale ani hrů­zu z toho, že se učíš pro­gra­mo­vat dva roky a stá­le toho ješ­tě spous­tu ne­u­míš. Učí se ne­u­stá­le i ti, kte­ří mají de­sít­ky let zku­še­nos­tí. Nemá tedy smy­sl se tím pří­liš trá­pit. Na­jdi si vlast­ní tem­po a způ­sob, ja­kým se do­ká­žeš učit efek­tiv­ně a jak tě to bude nej­ví­ce ba­vit. Ně­kdo leží v kni­hách, jiný si pouš­tí ná­vo­dy na You­Tu­be, dal­ší si zase nej­ra­dě­ji zkou­ší věci prak­tic­ky. Co­ko­liv z toho je v po­řád­ku, hlav­ně po­kud ti to sedí.

Co ne­po­tře­bu­ješ #

O pro­gra­mo­vá­ní ko­lu­je řada mýtů. Tře­ba že se o něj mů­žeš za­jí­mat jen po­kud jsi ge­ni­ál­ní na ma­te­ma­ti­ku, že se to musí roky stu­do­vat na vy­so­ké ško­le, že to není pro hol­ky, že už je pro tebe poz­dě za­čít. Jsou to pou­ze před­sud­ky, ne­nech se jimi od­ra­dit! Ra­dě­ji si pro­jdi pří­běhy lidí, kte­ří se pro­gra­mo­vat na­u­či­li a dnes jim to po­má­há při prá­ci, nebo se tím za­ča­li pří­mo ži­vit.

Rady v této ka­pi­to­le vol­ně vy­chá­zí i z úvod­ní lek­ce tý­mo­vé­ho on­li­ne kur­zu Pet­ra Vik­to­ri­na, se svo­le­ním au­to­ra. Díky!

Proč Py­thon? #

Ať už bu­deš na­ko­nec dě­lat co­ko­liv, za­čít s pro­gra­mo­va­cím ja­zy­kem Py­thon je skvě­lý tah. Je to nej­vhod­něj­ší prv­ní ja­zyk.

Co když ale bude na­ko­nec v pra­cov­ním in­ze­rá­tu Java? Dů­le­ži­té je pře­de­vším umět pro­gra­mo­vat — dal­ší ja­zyk nebo tech­no­lo­gie se dá do­u­čit po­měr­ně rych­le.

Jakub Mrozek

Pí­šou mi lidi, že se chtě­jí na­u­čit pro­gra­mo­vat. Po­sí­lám je na kur­zy Py­tho­nu.

Jak za­čít #

Ne­mu­síš se pře­bí­rat hro­ma­da­mi mož­nos­tí a pře­mýš­let, do kte­ré se vy­pla­tí in­ves­to­vat. Tyto ma­te­ri­á­ly pro­šly peč­li­vým a přís­ným vý­bě­rem. Jsou to ty nej­lep­ší do­stup­né. Vy­ber si je­den z ná­sle­du­jí­cích ma­te­ri­á­lů pod­le toho, jest­li ti více vy­ho­vu­je kurz nebo kni­ha, a za­čni!

Se­znam je ruč­ně se­sta­vo­ván s ohle­dem na pří­vě­ti­vost, efek­tiv­nost, a vhod­nost pro sa­mou­ky. Za umís­tě­ní v se­zna­mu se nedá za­pla­tit, ale jako fir­ma mů­že­te mít na tom­to webu své logo. Ná­vrhy na vy­lep­še­ní se­zna­mu po­sí­lej­te na hon­za@ju­ni­or.guru.

Dámy mají před­nost #

Žen je v IT málo — v Ev­rop­ských stá­tech je to mezi 10 až 30 %. Čes­ko je na tom se svý­mi 10 % hůř než Tu­rec­ko, tak­že exis­tu­jí ak­ti­vi­ty, kte­ré se sna­ží že­nám ces­tu do IT usnad­nit.

Lenka Segura

Po ně­ko­li­ka kur­zech pro­gra­mo­vá­ní jsem si uvě­do­mi­la, že mě to baví víc než la­bo­ra­toř. Šlo to dě­lat kdy­ko­liv a kde­ko­liv, v noci, z hřiš­tě, bě­hem ko­je­ní…

Jak si zlep­šit an­g­lič­ti­nu #

Mno­hem více než ma­te­ma­ti­ka je při pro­gra­mo­vá­ní po­tře­ba an­g­lič­ti­na. Ma­te­ri­á­ly pro úpl­né za­čá­teč­ní­ky exis­tu­jí i v češ­ti­ně, ale po­tom už se bez schop­nos­ti ale­spoň číst an­g­lic­ký text obe­jít nelze.

Se­znam je ruč­ně se­sta­vo­ván s ohle­dem na pří­vě­ti­vost, efek­tiv­nost, a vhod­nost pro sa­mou­ky. Za umís­tě­ní v se­zna­mu se nedá za­pla­tit, ale jako fir­ma mů­že­te mít na tom­to webu své logo. Ná­vrhy na vy­lep­še­ní se­zna­mu po­sí­lej­te na hon­za@ju­ni­or.guru.