Partneři příručky


Pří­ruč­ka pro ju­ni­o­ry#

Uva­žu­ješ o pro­gra­mo­vá­ní? Láká tě zjis­tit, jak au­to­ma­ti­zo­vat část své práce? Pře­mýš­líš nad ka­ri­ér­ní změ­nou do IT, ale ne­víš jak na to? Stu­du­ješ in­for­ma­ti­ku a za­jí­má tě, co dál? Pří­ruč­ka je tu pro tebe.

Ces­ta ju­ni­o­ra#

Na zá­kladě re­ál­ných zku­še­ností mno­hých za­čá­teč­ní­ků jsme v klubu se­sta­vi­li osvěd­če­nou ces­tu ju­ni­o­ra, která má de­set fází. Mož­ná exis­tu­jí i jiné ces­ty, ale tato úspěš­ně za­fun­go­va­la pro spous­tu růz­ných lidí, a pro­to ji lze obec­ně do­po­ru­čit.

Ujas­ni si, co už umíš a co je tvým cí­lem. Jed­nak ti to po­může uvě­do­mit si, co tě ještě čeká a co ne­smíš vy­ne­chat, jed­nak zjis­tíš, kte­ré části pří­ruč­ky pro tebe bu­dou nej­pří­nos­něj­ší.

Po­kud o IT te­pr­ve pře­mýš­líš (fáze 0), bu­dou pro tebe za­jí­ma­vé jiné rady, než po­kud už máš za se­bou ně­jaký kurz (fáze 2 až 3). A jestli tě pro­gra­mo­vá­ní za­jí­má pro­to, že chceš au­to­ma­ti­zo­vat za­lé­vá­ní raj­čat na za­hradě (fáze 3), ne­musí tě za­jí­mat ka­pi­to­ly o shá­ně­ní práce v obo­ru (fáze 4 až 10).

 1. Ob­čas mě na­pad­ne, že by ne­mu­se­la být úpl­ná bl­bost učit se pro­gra­mo­vat: Mo­ti­va­ce
 2. Ne­zá­vazně zkou­ším všech­no mož­né, nebo za­čí­nám s jed­nou věcí, o kte­ré si mys­lím, že ji chci dě­lat: Zá­klady, Vy­bí­rá­ní kur­zu, Ře­še­ní pro­blé­mů
 3. Učím se to, co si mys­lím, že chci dě­lat. Sa­mo­stat­ně, ve ško­le, v kur­zu: Zá­klady, Vy­bí­rá­ní kur­zu, Ře­še­ní pro­blé­mů, Prv­ní pra­xe, Git a Gi­tHub
 4. Pra­cu­ju na pro­jek­tech: Prv­ní pra­xe, Git a Gi­tHub
 5. Při­pra­vu­ji se na hle­dá­ní práce, la­dím CV apod.: Ži­vo­to­pis, Lin­ke­dIn, Hle­dá­ní práce
 6. Hle­dám práci: Hle­dá­ní práce
 7. Mám na­le­ze­nou nebo do­mlu­ve­nou práci a na­stu­pu­ji v bu­douc­nu.
 8. Zku­šeb­ní doba v prv­ní práci v obo­ru.
 9. Pra­cu­ji po zku­šeb­ní době.
 10. Mám 1 až 2 roky ko­merč­ní pra­xe.
 11. Už nej­sem ju­ni­or.

Ne kaž­dou fázi se za­tím po­ved­lo po­krýt ka­pi­to­la­mi v pří­ruč­ce, ale se všemi po­má­há­me a všech­ny dis­ku­tu­je­me ve zdej­ším klubu.