Partneři příručky


Ces­ta ju­ni­o­ra#

Uva­žu­ješ o pro­gra­mo­vá­ní? Pře­mýš­líš nad ka­ri­ér­ní změ­nou do IT, ale ne­víš jak na to? Láká tě zjis­tit, jak au­to­ma­ti­zo­vat část své práce? Stu­du­ješ in­for­ma­ti­ku a za­jí­má tě, co dál? V té­hle pří­ruč­ce se po­stup­ně hro­madí veš­kerá moud­rost, která na toto téma exis­tu­je.

Na zá­kladě re­ál­ných zku­še­ností mno­hých za­čá­teč­ní­ků jsme v klubu se­sta­vi­li osvěd­če­nou ces­tu ju­ni­o­ra. Mož­ná exis­tu­jí i jiné ces­ty, ale tato úspěš­ně za­fun­go­va­la pro spous­tu růz­ných lidí, a pro­to ji lze obec­ně do­po­ru­čit. Ne všech­na té­mata se za­tím po­ved­lo po­krýt ka­pi­to­la­mi v pří­ruč­ce, ale na klu­bo­vém Dis­cor­du se všemi po­má­há­me a dis­ku­tu­je­me je.

Ujas­ni si, co už umíš a co je tvým cí­lem. Jed­nak ti to po­může uvě­do­mit si, co tě ještě čeká a co ne­smíš vy­ne­chat, jed­nak zjis­tíš, kte­ré části pří­ruč­ky pro tebe bu­dou nej­pří­nos­něj­ší.

Celá ces­ta má zhru­ba 9 fází a při­po­mí­ná Člo­vě­če, ne­zlob se. Na­ma­lo­va­né je to hezky jed­no za dru­hým, ale re­a­li­ta je za­mo­ta­něj­ší. Ne­málo lidí se ně­ko­li­krát vra­cí do do­meč­ku. Po­čí­tej s tím, že se ně­kde za­sek­neš, nebo že se ti za­mí­chá po­řadí. U kaž­dé fáze je v po­pisku na­zna­če­no, s ja­kými pro­blémy ti ju­ni­or.guru může po­mo­ci.

Pře­mýš­lím

Ob­čas mě na­pad­ne, že by ne­mu­se­la být úpl­ná bl­bost učit se pro­gra­mo­vat. Po­tře­bu­ji víc in­for­ma­cí, ať vím, jestli do toho jít. Ne­vím, zda se na to ho­dím.

Proč pro­gra­mo­vatMýtyŽeny v ITRo­di­če v ITBez kódu

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Data

Zkou­ším

Zkou­ším všech­no mož­né. Ne­vím, čím za­čít. Ne­u­mím vy­brat směr. Za­čí­nám s tím, o čem si mys­lím, že to chci dě­lat.

Zá­kladyKo­mu­ni­ty

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Co sle­do­vat

Učím se

Učím se to, co si mys­lím, že chci dě­lat. Sa­mo­stat­ně, ve ško­le, v kur­zu. Nejde mi to. Ne­u­mím vy­brat kurz, nebo ne­pl­ní moje oče­ká­vá­ní. Jedu je­den kurz za dru­hým, ale ne­vím jak dál.

Zá­kladyAn­g­lič­ti­naVy­bí­rá­ní kur­zuPro­cvi­čo­vá­níŘe­še­ní pro­blé­můMen­to­ringGit a Gi­tHubSpo­lu­prácePsy­chi­ka

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Co sle­do­vat, Stu­dium in­for­ma­ti­ky, Zdra­ví těla na cestě do IT

Kuře

Tvo­řím

Pra­cu­ju na pro­jek­tech, vy­tvá­řím si port­fo­lio. Ne­vím jak za­čít, co tvo­řit. Za­se­ká­vám se, ni­kdo mi ne­po­máhá, ne­vím jak dál. Ne­vím, jestli můj vý­tvor nemá zá­sad­ní chy­by.

Pro­cvi­čo­vá­níŘe­še­ní pro­blé­můMen­to­ringPro­jek­tyGit a Gi­tHubSpo­lu­práce

Chci hle­dat práci

La­dím CV, Lin­ke­dIn, Gi­tHub. Pa­siv­ně po­ku­ku­ji po na­bíd­kách. Ne­vím, zda už umím dost. Ne­u­mím se pro­dat. Mám pro­blém o sobě do CV na­psat po­zi­tiv­ní větu.

Ženy v ITRo­di­če v ITAn­g­lič­ti­naKo­mu­ni­tyMen­to­ringGit a Gi­tHubPsy­chi­kaHle­dá­ní práceŽi­vo­to­pisGi­tHub pro­filLin­ke­dInPo­ho­vor

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Co sle­do­vat, Práce na dál­ku

Hle­dám práci

Hle­dám práci, stáž, bri­gá­du. Re­a­gu­ji na na­bíd­ky, po­sí­lám CV, cho­dím na po­ho­vo­ry. Ne­mám zpět­nou vazbu, ne­zvou mě. Ne­vím, co se ode mně čeká. Ne­po­sou­dím, zda jde o běž­ný zá­ži­tek z po­ho­vo­ru, nebo šlo o div­nou fir­mu. Do­chá­zí mi čas a úspo­ry.

Ženy v ITRo­di­če v ITKo­mu­ni­tyPsy­chi­kaHle­dá­ní práceLin­ke­dInPo­ho­vor

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Práce na dál­ku

Kuře

Mám na­bíd­ku

Mám na­bíd­ku a roz­ho­du­ji se, zda ji při­jmout. Vá­hám, zda ne­vzít co­ko­liv, jen aby už něco bylo. Mám do­mlu­ve­nou práci a na­stu­pu­ji v bu­douc­nu. Ná­stup mě děsí, ne­vím co mě čeká.

Po­ho­vor

Za­u­ču­ju se

Zku­šeb­ní doba, prv­ní práce v obo­ru. Za­u­ču­ji se, zjiš­ťu­ji co je běž­né, vy­rov­ná­vám se s ná­ro­ky. Po­kud ne­mám k dis­po­zici se­ni­o­ry, to­pím se v úko­lech. Po­kud je fir­ma špat­ná, bo­jím se ode­jít.

An­g­lič­ti­naPsy­chi­ka

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Co sle­do­vat, Práce na dál­ku, Za­u­čo­vá­ní

Mám ko­merč­ní pra­xi

Mám je­den až dva roky ko­merč­ní pra­xe. Mož­ná už nej­sem ju­ni­or. Po­sou­vám se dál, ře­ším ka­ri­ér­ní růst. Ne­vím, jak do­stat slo­ži­těj­ší úko­ly nebo vět­ší pe­ní­ze.

An­g­lič­ti­na

Plá­no­va­né ka­pi­to­ly: Za­u­čo­vá­ní

Kuře