Před­sta­ve­ní Jetveo#

23.2.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jetveo je low-code plat­for­ma se C#, na kte­ré by měl být i úpl­ný za­čá­teč­ník s mi­ni­mál­ní zna­lostí kódu scho­pen po­měr­ně rych­le vy­tvo­řit funkč­ní, pro­dukč­ní app­ku. Za­kla­da­tel Jetveo Da­li­bor a ju­ni­or Ja­kub, kte­rý si díky Jetveo na­šel svou prv­ní práci v IT, v klubu udě­la­li před­sta­ve­ní plat­for­my a od­po­ví­da­li na do­ta­zy.

Da­li­bor Hou­fek, Ja­kub Rá­ček#

Představení Jetveo

Da­li­bor je spo­luza­kla­da­te­lem plat­for­my Jetveo. Ja­kub je ju­ni­or, kte­rý se s plat­for­mou na­u­čil pra­co­vat a na­šel si díky tomu svou prv­ní práci v IT.