Před­sta­ve­ní Jetveo#

Spo­lu­prá­ce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Jetveo

23.2.2022 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jetveo je low-code plat­for­ma se C#, na kte­ré by měl být i úpl­ný za­čá­teč­ník s mi­ni­mál­ní zna­los­tí kódu scho­pen po­měr­ně rych­le vy­tvo­řit funkč­ní, pro­dukč­ní app­ku. Za­kla­da­tel Jetveo Da­li­bor a ju­ni­or Ja­kub, kte­rý si díky Jetveo na­šel svou prv­ní prá­ci v IT, v klu­bu udě­la­li před­sta­ve­ní plat­for­my a od­po­ví­da­li na do­ta­zy.

Da­li­bor Hou­fek, Ja­kub Rá­ček#

Představení Jetveo

Da­li­bor je spo­luza­kla­da­te­lem plat­for­my Jetveo. Ja­kub je ju­ni­or, kte­rý se s plat­for­mou na­u­čil pra­co­vat a na­šel si díky tomu svou prv­ní prá­ci v IT.