Ná­stěn­ka mou­d­er

Otáz­ka zní: „Co bys­te ve dvou až třech větách po­ra­di­li za­čá­teč­ní­kům? Ja­kou nej­dů­le­ži­těj­ší radu by si měli vy­slech­nout?“ Od­po­ví­da­jí po­kro­či­lí za­čá­teč­níci i zku­še­ní pro­gra­má­to­ři.

Po­si­luj ná­ladu v týmu. Ni­kdo ne­čeká, že „na­pí­šeš nej­víc řá­dek“. Na­jdi si něco ji­né­ho, čím po­mů­žeš.

Pro­gra­mo­vat se dá na­u­čit i v češ­tině.

Ne­boj­te se po­chvá­lit sami sebe. Za kaž­dým z vás je ně­jaký pří­běh a vaše ces­ta je ob­di­vu­hod­ná. Jste skvě­lí.

Ne­pře­mýš­lej nad tím, jak za­čít správ­ně. Proště za­čni. Stej­ně jako v ži­vo­tě mu­síš nej­pr­ve pře­tr­pět cha­os, než je na­sto­len řád.

Na­jdi ob­tíž­ný pro­blém. Po­mož lid­stvu.

Ne­vzdá­vej se.

Ne­po­u­ží­vej v pan­das iter­too­ls :(

Kaž­dá kom­bi­na­ce do­ved­ností je vý­ji­meč­ná. Ergo: dě­lej, co tě baví!

Tvo­je otáz­ky nejsou vů­bec hloupé.

Po­řád zpo­chyb­ňuj. Po­řád pá­t­rej hlou­běji. Po­řád se sou­střeď na hod­no­tu. Pro­to­že dob­rý kód, kte­rý ne­při­náší hod­no­tu, je BEZ­CEN­NÝ!

Ne­par­suj­te HTML nebo XML re­gu­lár­ními vý­ra­zy.

Pojď­me to na­sa­dit! Co se asi tak může stát…

Všech­no je snad­né, když tomu dáš čas, pro­to­že soft­ware píší LIDÉ pro LIDI.

Slo­va ulo­že­ná v pa­měti po­čí­ta­če mo­hou pro­vá­dět jiné věci v re­ál­ném světě. Kouz­lo?

Pij víc kávy :)

Ne­po­u­ží­vej pla­ce­hol­der na­mes!

Živ své váš­ně.

Ne­boj se ptát „Proč“.

Něco vě­dět je často méně dů­le­ži­té, než umět si to na­jít.

Když ne­víš, tak se ptej. Ne­če­kej na zá­zrak z nebe.

Fake it till you make it.

Je úpl­ně OK být po osmi ho­di­nách de­bu­go­vá­ní vy­to­če­ný.

Pro­gra­mo­vá­ní není žád­ná magie!

Ne­pře­stá­vej si hrát.

Řek­ni si o hod­ně pe­něz! Udě­lej to!

Uklá­dej si zá­vis­losti své­ho pro­jek­tu, abys moh­la jeho pro­středí vy­tvo­řit poz­ději zno­vu.

Čti, pro­sím, do­ku­men­ta­ci.

Po­kud „selžeš“, vez­me tě dal­ší fir­ma :)

Když něco hle­dáš na in­ter­ne­tu, ohra­nič si to ča­so­vě. Po­kud to ne­na­jdeš, ze­ptej se.

Udě­lej to asyn­chron­ně!

Hra­vá mysl a hac­ker­ské myš­le­ní - to je naše ces­ta.

Po­kud jsi zvě­da­vý jak něco fun­gu­je, na­kó­duj to na­místo po­u­ži­tí kni­hov­ny. Na­ko­nec tam tu kni­hov­nu ale stej­ně po­u­žij.

Oprav­du zkus po­ro­zu­mět pro­ble­ma­tice, snaž se jít do hloub­ky.

Jsi ča­ro­děj! Tak ča­ruj.

Hod­ně čti!

Sle­duj CS50. Zís­káš dob­ré zá­klady.

Zá­klad­ní do­ved­nosti: Tr­pě­li­vost, umět re­la­xo­vat, do­ta­ho­vat de­tai­ly.

Chceš být vy­jí­meč­ný? Chceš aby tě tes­te­ři měli rádi? Čti do­ku­men­ta­ci, čti za­dá­ní - bu­deš je­den nebo jed­na z mála! :)

Ži­vot není pouze o IT, pa­ma­tuj na to!

Dvě věci: Kri­tic­ké myš­le­ní. Vě­dec­ký pří­stup.

Na­jdi si pro­jekt a hac­kuj na něm s dal­šími lid­mi!

Ne­boj se ptát! Dej vě­dět o pro­blé­mech už v ra­ných fá­zích. Zů­staň zvě­da­vý!

Po­u­ží­vej de­bu­g­ger!

Zů­staň hra­vý.

Chy­ba­ma se člo­věk učí. Ne­boj se je dě­lat! A pak se z nich vždyc­ky pouč.

Je OK být mo­ti­vo­va­ný pe­nězi :) (ale je to na prd).

Do­vol si být ju­ni­o­rem, ni­kdo ne­za­čí­nal jako pro­fík.

Ne­vě­dět a ne­u­mět je v IT nor­ma. Je tře­ba se s tím smi­řo­vat. Muset se k po­třeb­ným in­for­ma­cím a zna­los­tem do­stat, do­ptat se, nebo se je do­u­čit, je aj­ťá­kův den­ní chléb. A platí to v ně­jaké míře i pro se­ni­o­ry!

Vždyc­ky to jde na­pro­gra­mo­vat líp a rych­leji. Ale ty dě­láš nej­líp, jak umíš. Co víc bys po sobě, pro­sím tebe, chtěl nebo chtě­la? V kli­du.

Od­po­čiň si taky. Nejsi ro­bot.

Ne­twor­king a ko­nexe se zda­jí být tou nej­dů­le­ži­těj­ší věcí. Zís­ká­ní hard skills je ta nej­jed­no­duš­ší část, lidi jsou ta nej­ob­tíž­něj­ší. Bez ko­mu­ni­ty a kon­tak­tů to bude ex­trém­ně těž­ké, ne však ne­mož­né (au­tis­ti ne­zou­fej­te).

Po­kud se bo­jíš ptát, při­po­mí­nej si: Čím dří­ve se ze­ptáš, tím krat­ší dobu bu­deš bl­bec.

Tři N. Ne­víš? Ne­vadí. Na­u­číš se.

Ne­pře­ska­kuj z jed­no­ho ja­zy­ku na dru­hý jen kvůli tomu, že jsi se v prv­ním ja­zy­ku do­stal do bodu, kdy už to tak lehce nejde. Vy­tr­vej.

Není mož­né udr­žet v hla­vě vše a po­řád, do­vol si za­po­mí­nat. Tech­nic­ké věci jsou stej­ně po­psa­né v do­ku­men­ta­ci a na to ostat­ní jsou po­znám­ky - nauč se je psát a mů­žeš klid­ně spát.

Vždyc­ky si bu­deš při­pa­dat, že nic ne­víš. Roz­díl mezi víc a míň zku­še­nými je ten, že zku­še­něj­ším je to jed­no.

Ne­za­po­mí­nej na ostat­ní ko­níč­ky - ob­zvlášť ty, kde se se­tká­váš s lid­mi. Od­po­ča­tá bu­deš mít vět­ší mo­ti­va­ci sed­nout si zpět k po­čí­tači. Šir­ší síť kon­tak­tů ti může po­skyt­nout ka­ri­ér­ní dve­ře, kte­ré vů­bec ne­če­káš.

Vy­ber si re­ál­ný pro­blém a ten zkus vy­ře­šit.

Není to snad­né, ale není to ne­mož­né 🙂 Pro­ces uče­ní je, spíš než sprint, ni­kdy ne­kon­čící pro­cház­ka. Je nor­mál­ní a OK ne­vě­dět, ale dů­le­ži­té je se s tím ne­spo­ko­jit, zjis­tit a vy­pá­t­rat, jak pro­blém vy­ře­šit.

Po­ho­vo­ro­vá­ní je ex­trém­ně ná­hod­né. Po­ho­vo­ry, ze kte­rých mám dob­rý po­cit jsou často ne­ga­tiv­ní a na­o­pak. Ni­kdy ne­vím, co bude „ta správ­ná“ in­for­ma­ce, co je za­ujme.

Za­po­juj se do ko­mu­ni­ty, která je jako ta na ju­ni­or.guru. Ku­řát­ko ti dá su­per tipy, Hon­za ti dá zá­zemí Dis­cor­du a webu, a ostat­ní ti dají, co bys jin­de na netu hle­dal těž­ko. Po­kud mož­no v češ­tině.

Ne­srov­ná­vej se s ostat­ními a už vů­bec ne se se­ni­o­ry. Kaž­dý máme jiné pod­mín­ky a vý­chozí po­zici. Je­diné srov­ná­vá­ní, kte­ré dává smy­sl, je sám se se­bou v mi­nu­losti ver­sus dneska.

Po­kud Tě to baví, tak vím, že to do­ká­žeš.

K úspě­chu ne­stačí být mo­ti­vo­ván jen pe­nězi. Po­tře­bu­ješ zá­pal do IT.

I pád na drž­ku je po­sun do­předu 🙂

Ne­po­chy­buj o sebe, zme­na je na­o­zaj mož­ná! ❤️

Ze za­čát­ku ne­spě­chej! Lep­ší když bu­deš roz­váž­něj­ší na za­čát­ku, zku­síš si různé ces­ty a až po­tom si zvo­líš to, co tě sku­teč­ně baví. Ušet­říš tím hod­ně času, ener­gie, mo­ti­va­ce a du­šev­ní po­hody! 😉 Hod­ně štěstí!

U pro­gra­mo­vá­ní ne­zá­le­ží na věku, ale na ocho­tě učit se no­vým vě­cem.

Jak to vznik­lo?

Ná­stěn­ka za­ča­la vzni­kat v srp­nu 2023 na zá­kladě spo­lu­práce s Py­Con CZ 23. To je nej­vět­ší čes­ká kon­fe­ren­ce vě­no­va­ná ja­zy­ku Py­thon a zá­ro­veň je to vů­bec nej­pří­vě­ti­věj­ší akce to­ho­to typu pro za­čí­na­jící pro­gra­má­to­ry. Ná­stěn­ka byla na kon­fe­ren­ci v pa­pí­ro­vé po­do­bě a účast­níci mohli při­dá­vat své rady.

1280