Ná­stěn­ka mou­d­er

Otáz­ka zní: „Co bys­te ve dvou až třech větách po­ra­di­li za­čá­teč­ní­kům? Ja­kou nej­dů­le­ži­těj­ší radu by si měli vy­slech­nout?“ Od­po­ví­da­jí po­kro­či­lí za­čá­teč­ní­ci i zku­še­ní pro­gra­má­to­ři.

Do­vol si být ju­ni­o­rem, ni­kdo ne­za­čí­nal jako pro­fík.

Ne­vě­dět a ne­u­mět je v IT nor­ma. Je tře­ba se s tím smi­řo­vat. Muset se k po­třeb­ným in­for­ma­cím a zna­los­tem do­stat, do­ptat se, nebo se je do­u­čit, je aj­ťá­kův denní chléb. A pla­tí to v ně­ja­ké míře i pro se­ni­o­ry!

Vždyc­ky to jde na­pro­gra­mo­vat líp a rych­le­ji. Ale ty dě­láš nej­líp, jak umíš. Co víc bys po sobě, pro­sím tebe, chtěl nebo chtě­la? V kli­du.

Od­po­čiň si taky. Nejsi ro­bot.

Ne­twor­king a ko­nexe se zda­jí být tou nej­dů­le­ži­těj­ší věcí. Zís­ká­ní hard skills je ta nej­jed­no­duš­ší část, lidi jsou ta nej­ob­tíž­něj­ší. Bez ko­mu­ni­ty a kon­tak­tů to bude ex­trém­ně těž­ké, ne však ne­mož­né (au­tis­ti ne­zou­fej­te).

Po­kud se bo­jíš ptát, při­po­mí­nej si: Čím dří­ve se ze­ptáš, tím krat­ší dobu bu­deš bl­bec.

Tři N. Ne­víš? Ne­va­dí. Na­u­číš se.

Ne­pře­ska­kuj z jed­no­ho ja­zy­ku na dru­hý jen kvů­li tomu, že jsi se v prv­ním ja­zy­ku do­stal do bodu, kdy už to tak lehce nejde. Vy­tr­vej.

Není mož­né udr­žet v hla­vě vše a po­řád, do­vol si za­po­mí­nat. Tech­nic­ké věci jsou stej­ně po­psa­né v do­ku­men­ta­ci a na to ostat­ní jsou po­znám­ky - nauč se je psát a mů­žeš klid­ně spát.

Vždyc­ky si bu­deš při­pa­dat, že nic ne­víš. Roz­díl mezi víc a míň zku­še­ný­mi je ten, že zku­še­něj­ším je to jed­no.

Ne­za­po­mí­nej na ostat­ní ko­níč­ky - ob­zvlášť ty, kde se se­tká­váš s lid­mi. Od­po­ča­tá bu­deš mít vět­ší mo­ti­va­ci sed­nout si zpět k po­čí­ta­či. Šir­ší síť kon­tak­tů ti může po­skyt­nout ka­ri­ér­ní dve­ře, kte­ré vů­bec ne­če­káš.

Vy­ber si re­ál­ný pro­blém a ten zkus vy­ře­šit.

Není to snad­né, ale není to ne­mož­né 🙂 Pro­ces uče­ní je, spíš než sprint, ni­kdy ne­kon­čí­cí pro­cház­ka. Je nor­mál­ní a OK ne­vě­dět, ale dů­le­ži­té je se s tím ne­spo­ko­jit, zjis­tit a vy­pá­t­rat, jak pro­blém vy­ře­šit.

Po­ho­vo­ro­vá­ní je ex­trém­ně ná­hod­né. Po­ho­vo­ry, ze kte­rých mám dob­rý po­cit jsou čas­to ne­ga­tiv­ní a na­o­pak. Ni­kdy ne­vím, co bude „ta správ­ná“ in­for­ma­ce, co je za­ujme.

Za­po­juj se do ko­mu­ni­ty, kte­rá je jako ta na ju­ni­or.guru. Ku­řát­ko ti dá su­per tipy, Hon­za ti dá zá­ze­mí Dis­cor­du a webu, a ostat­ní ti dají, co bys jin­de na netu hle­dal těž­ko. Po­kud mož­no v češ­ti­ně.

Ne­srov­ná­vej se s ostat­ní­mi a už vů­bec ne se se­ni­o­ry. Kaž­dý máme jiné pod­mín­ky a vý­cho­zí po­zi­ci. Je­di­né srov­ná­vá­ní, kte­ré dává smy­sl, je sám se se­bou v mi­nu­los­ti ver­sus dneska.

Po­kud Tě to baví, tak vím, že to do­ká­žeš.

K úspě­chu ne­sta­čí být mo­ti­vo­ván jen pe­ně­zi. Po­tře­bu­ješ zá­pal do IT.

I pád na drž­ku je po­sun do­pře­du 🙂

Ne­po­chy­buj o sebe, zme­na je na­o­zaj mož­ná! ❤️

Ze za­čát­ku ne­spě­chej! Lep­ší když bu­deš roz­váž­něj­ší na za­čát­ku, zku­síš si růz­né ces­ty a až po­tom si zvo­líš to, co tě sku­teč­ně baví. Ušet­říš tím hod­ně času, ener­gie, mo­ti­va­ce a du­šev­ní po­ho­dy! 😉 Hod­ně štěs­tí!

U pro­gra­mo­vá­ní ne­zá­le­ží na věku, ale na ocho­tě učit se no­vým vě­cem.

Jak to vznik­lo?

Ná­stěn­ka za­ča­la vzni­kat v srpnu 2023 na zá­kla­dě spo­lu­prá­ce s Py­Con CZ 23. To je nej­vět­ší čes­ká kon­fe­ren­ce vě­no­va­ná ja­zy­ku Py­thon a zá­ro­veň je to vů­bec nej­pří­vě­ti­věj­ší akce to­ho­to typu pro za­čí­na­jí­cí pro­gra­má­to­ry. Ná­stěn­ka bude na kon­fe­ren­ci v pa­pí­ro­vé po­do­bě a účast­ní­ci bu­dou moci při­dá­vat své rady.

1280