Vý­voj desk­to­po­vých apli­ka­cí v C#: Nové tren­dy a mož­nos­ti#

21.2.2023 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Uká­žu vám C# na deskto­pu. Mi­nu­lost, sou­čas­nost, bu­douc­nost. Pro­le­tí­me his­to­rii apli­ka­cí pro Win­dows, od Win­Forms až po nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie, jako je .NET MAUI. Vy­svět­lí­me si vzo­ro­vé ar­chi­tek­tu­ry (MVVM, de­pen­den­cy in­jecti­on) a uká­že­me si je na demo apli­ka­ci v .NET MAUI.

Lukáš Pa­vel­ka#

Vývoj desktopových aplikací v C#: Nové trendy a možnosti

Nad­še­ný C# a .NET vý­vo­jář, kte­rý se ne­u­stá­le sna­ží roz­ši­řo­vat své zna­los­ti a na­bí­rat zku­še­nos­ti. Před ne­ce­lý­mi dvě­ma lety se při­dal do klu­bu jako ju­ni­or, kte­rý si hle­dá prv­ní prá­ci. Díky své váš­ni pro tech­no­lo­gie a ne­u­stá­lé­mu zkou­má­ní, jak by šlo v pra­xi vy­u­žít no­vin­ky, se do­stal až k tomu, že teď bude ju­ni­o­rům sám před­ná­šet.