Jak fun­gu­je men­to­ring a uví­tá­ní men­torů z Mews#

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Mews

15.11.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jak fun­gu­je men­to­ring v klubu a co přes­ně za­hr­nu­je pra­vi­del­ná na­bíd­ka, která vy­bí­zí ke kon­tak­to­vá­ní men­torů z fi­rem? Uví­tá­me men­to­ry z Mews, ať je máte v pa­měti jako re­ál­né tvá­ře a ne pouze jmé­na na se­zna­mu.

Tech­nic­ký tým Mews má v sou­čas­né době oko­lo 170 lidí, kte­ří si své zna­losti a zku­še­nosti ne­ne­chá­va­jí jen pro sebe, ale i díky ju­ni­or.guru je do­stá­va­jí k více li­dem. Nej­zá­sad­něj­ším ka­ná­lem pro tuto čin­nost je men­to­ring, kte­rý mo­hou vy­u­žít všich­ni, kdo se chtějí něco do­zvě­dět, něco si ově­řit nebo si jen po­ke­cat o tech­no­lo­gi­ích.

Hon­za Ja­vo­rek a men­to­ři z Mews#

Jak funguje mentoring a uvítání mentorů z Mews

Mews je soft­wa­ro­vá fir­ma, která bu­du­je mo­der­ní systém pro sprá­vu uby­to­va­cích za­ří­ze­ní. Zjed­no­du­šu­je a au­to­ma­ti­zu­je (často nud­né) úko­ny což umož­ňu­je ho­te­li­é­rům vě­no­vat se na­pl­no svým kli­en­tům.