Pro­gra­mo­vá­ní jako ka­ri­é­ra? Ptej se! (Q&A v rám­ci Týd­ne pro Di­gi­tál­ní Čes­ko)#

21.11.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny, ve­řej­ný zá­znam

Jak dlou­ho trvá rekva­li­fi­ka­ce? Jsem na to sta­rý? Jak vy­brat ja­zyk, kurz? Mám se učit po vlast­ní ose? Jak hle­dat práci? Co dě­lat po kur­zu? Co psát do CV? Jak fun­gu­je ju­ni­or.guru? Ja­kou máš, Hon­zo, ve­li­kost po­no­žek? A co na to Chat­G­PT?

On­line akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost v rám­ci Týd­ne pro Di­gi­tál­ní Čes­ko po­řá­da­né­ho vlá­dou ČR. Je zá­ro­veň pro čle­ny ju­ni­or.guru/club na Dis­cor­du i ve­řej­ně na You­Tube. V obou pří­pa­dech mů­žeš psát otáz­ky do chatu a Hon­za se na ně sna­ží od­po­ví­dat.

Hon­za Ja­vo­rek#

Programování jako kariéra? Ptej se! (Q&A v rámci Týdne pro Digitální Česko)

Pů­vod­ně pro­gra­má­tor, dnes už spíš ka­ri­é­ro­vý po­rad­ce a pod­ni­ka­tel. Od roku 2016 po­máhá za­čá­teč­ní­kům na­u­čit se pro­gra­mo­vat a na­jít si svou prv­ní práci v obo­ru. Pro­vo­zu­je ju­ni­or.guru a je dlou­ho­le­tým dob­ro­vol­ní­kem v čes­ké Py­thon ko­mu­ni­tě.