Next.js úvod pre ju­ni­o­rov#

19.4.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Ako a prečo prej­sť z Re­ac­tu na vý­voj v Next.js? Čo je po­treb­né ve­dieť na za­či­a­tok? Ve­deli ste, že Next.js je mož­né vy­u­ží­vať aj ako bac­ke­nd? Uká­že­me si hlav­né fe­a­tu­ry, kto­ré pon­úka a aké rôz­ne spô­so­by ren­dro­va­nia je mož­né vy­u­ží­vať, či na­vzá­jom kom­bi­no­vať s prí­klad­mi vy­u­ži­tia z pra­xe na rôz­nych apli­ká­ci­ách.

Svetla­na Mar­ge­to­vá#

Next.js úvod pre juniorov

Ve­diem vý­voj vo vlast­nej fir­me Kom­pi­lá­tor, kde po­má­ham nie­len kli­en­tom, ale aj pro­gra­má­to­rom pre­pá­jať IT svet s tým re­ál­nym. Mám viac než 10 roč­né sk­ú­se­nosti s ná­vr­hom a vý­vo­jom sys­té­mov, pri­čom som pre­š­la ite­rač­ným pre­cho­dom od bac­ke­nd vý­vo­já­ra, cez ana­ly­ti­ka, až k mo­bil­ným apli­ká­ci­ám. Vo voľ­nom čase chy­tám po­ké­mo­ny, hrám sa s Ar­dui­nom a som več­né die­ťa, kto­ré ni­kdy ne­presta­ne ro­biť to, čo ho baví.