Ži­vot HTTP po­ža­dav­ku#

18.5.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Tvůr­ci webo­vých apli­ka­cí, ať už na fron­ten­du nebo bac­ken­du, by měli o pro­to­ko­lu HTTP vě­dět co nej­více, je­li­kož je to voda, ve kte­ré je­jich vý­tvor přímo pla­ve. Nicmé­ně nejen oni. Téměř kaž­dý pro­gram dnes pra­cu­je s in­ter­ne­tem, ať už jede na ser­ve­ru, na po­čí­tači, v pro­hlí­žeči, nebo na mo­bi­lu. V před­náš­ce si jako pří­ro­do­věd­ci v sa­va­ně dáme ka­me­ru na je­den HTTP po­ža­da­vek a bu­de­me jej po­zo­ro­vat na jeho stras­tipl­né cestě di­vo­či­nou sítě: DNS, TLS, rou­ting, TCP/UDP/IP, pod­sí­tě, Wi-Fi a Ether­net, OSI Mo­del…

Vi­li­ba­ld Wan­ča#

Život HTTP požadavku

Vi­li­ba­ld Wan­ča je se­ni­or­ní ar­chi­tekt v Oracle s 20le­tými zku­še­nostmi v obo­ru. Baví ho vy­mýš­let, jak udě­lat věci jed­no­duše, ale při­tom zá­ro­veň do­sta­teč­ně ro­bust­ně, efek­tiv­ně a vý­kon­ně. Má­lo­kdo ví o jeho ko­ře­nech v žiž­kov­ském pod­světí nebo an­gaž­má na du­bo­vé scé­ně. Sedm let na ČRo Wave mo­de­ro­val své Du­bo­vé okén­ko Prin­ce Wi­li­bal­da.