Tech­no­lo­gic­ký dluh – za­bi­ják ino­va­ce#

1.11.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně

Bě­hem před­nášky si na prak­tic­kých pří­kla­dech z pra­xe (CSS, Ja­vaScri­pt a Py­thon) uká­že­me, jak tech­no­lo­gic­ký dluh ne­pří­z­ni­vě ovliv­ňu­je vý­voj z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka a řek­ne­me si, jak jeho do­pady eli­mi­no­vat za po­u­ži­tí au­to­ma­ti­za­ce.

Mi­chal Ši­mon#

Technologický dluh – zabiják inovace

Po do­kon­če­ní stu­dia na uni­ver­zi­tě si Mi­chal kou­pil le­ten­ku do Si­li­con Valley a od­jel tam hle­dat práci jako vý­vo­jář ve startu­pu. Po ně­ko­li­ka le­tech a úspěš­ném exi­tu se vrá­til zpět a za­čal vy­ví­jet ná­stroj Co­de­ac.io, kte­rý po­máhá vy­vo­já­řům bo­jo­vat s tech­no­lo­gic­kým dlu­hem.