Dob­rá mzda je jen za­čát­kem#

11.1.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

IT táh­ne. Vy­so­ké (sli­bo­va­né) mzdy, fle­xi­bil­ní pra­cov­ní doba, práce z do­mo­va, za­měst­na­nec­ké be­ne­fi­ty a vel­ký po­ten­ci­ál ka­ri­ér­ní­ho růstu láká do IT čím dál tím víc lidí. A co je na tom nej­lep­ší? Že stačí do­dr­žo­vat pár pra­vi­del a i vy mů­že­te do­sáh­nout nejen na fi­nanč­ně bez­sta­rost­ný ži­vot, ale i na nej­vyšší příč­ky v po­do­bě fi­nanč­ní ne­zá­vis­losti.

Ja­kub Dvo­řák#

Dobrá mzda je jen začátkem

Přes den pra­cu­ji jako ve­dou­cí da­to­vý vě­dec ve fir­mě Pro­cessa­nd, kde po­má­há­me nad­ná­rod­ním kor­po­ra­cím ze­fek­tiv­nit fi­rem­ní pro­ce­sy skr­ze tzv. pro­ce­ss mi­ning. V noci po­má­hám li­dem s osob­ními fi­nan­cemi skr­ze blog a pod­cast Roz­bi­té pra­sát­ko. A obo­jí mě straš­ně baví.