Ob­chod­ní pod­mín­ky#

Tyto ob­chod­ní pod­mín­ky po­krý­va­jí di­gi­tál­ní před­plat­né a pod­mín­ky pří­stupu do dis­kuz­ní­ho klubu ju­ni­or.guru. Jsou plat­né a účin­né od 1. 3. 2022. Umož­ňu­jí mi ur­čit část ob­sa­hu kup­ních smluv, kte­ré by ji­nak bylo těž­ké po­de­pi­so­vat s kaž­dým ku­pu­jí­cím zvlášť. Při­tom platí, že po­kud ob­chod­ní pod­mín­ky sta­no­ví něco ji­né­ho než smlou­va, má smlou­va vždy před­nost.

Po­sky­to­va­tel slu­žeb#

Ju­ni­or Guru, sty­li­zo­va­ně „ju­ni­or.guru“
Jan Ja­vo­rek
fy­zic­ká oso­ba pod­ni­ka­jící dle živ­nos­ten­ské­ho zá­ko­na ne­za­psa­ná v ob­chod­ním rejstří­ku
se síd­lem Lu­pá­čo­va 375/24, 130 00 Pra­ha
IČO: 74279858,
ne­plát­ce DPH,
E-mail: hon­za@ju­ni­or.guru

(dále jako „po­sky­to­va­tel“)

V tex­tu se do­zví­te#

 1. Vy­svět­le­ní jed­not­li­vých dů­le­ži­tých po­j­mů,
 2. ja­kým způ­so­bem smlou­vu uza­ví­rá­te,
 3. jak ob­jed­nat člen­ství pro více čle­nů a dal­ší pod­mín­ky a vý­hody pro spo­leč­nosti,
 4. jak jsou ur­če­ny ceny a jaké jsou mé pla­teb­ní pod­mín­ky,
 5. ja­kým způ­so­bem bude před­plat­né re­a­li­zo­vá­no,
 6. jaké máte po­vin­nosti a jaký je etic­ký ko­dex,
 7. jak po­stu­po­vat, po­kud bude do­da­ná služ­ba vy­ka­zo­vat vady a jak uplat­nit zá­ruku,
 8. in­for­ma­ce o mož­nosti od­stou­pit od smlou­vy,
 9. ja­kým způ­so­bem chrá­ním a zpra­co­vá­vám vaše osob­ní úda­je,
 10. jak a kam je mož­né si na­vzá­jem do­ru­čo­vat,
 11. na koho se ob­rá­tit v pří­padě spo­ru.

1. Dů­le­ži­té po­jmy#

Ku­pu­jící je ten, kdo si ode mne ku­pu­je mé služ­by. Ku­pu­jící může být buď spo­tře­bi­tel nebo pod­ni­ka­tel.

Spo­tře­bi­tel je kaž­dý, kdo se mnou uza­ví­rá kup­ní smlou­vu mimo rá­mec své pod­ni­ka­tel­ské čin­nosti nebo mimo vý­kon své­ho po­vo­lá­ní

Pod­ni­ka­tel je kaž­dý, kdo sa­mo­stat­ně vy­ko­ná­vá na vlast­ní účet a od­po­věd­nost vý­dě­leč­nou čin­nost živ­nos­ten­ským nebo ob­dob­ným způ­so­bem se zá­mě­rem či­nit tak sou­stav­ně za úče­lem do­sa­že­ní zisku. Za pod­ni­ka­tele je pro účely ochra­ny spo­tře­bi­tele mj. po­va­žo­vá­na také kaž­dá oso­ba, která uza­ví­rá smlou­vy sou­vi­se­jící s vlast­ní ob­chod­ní, vý­rob­ní nebo ob­dob­nou čin­ností či při sa­mo­stat­ném vý­konu své­ho po­vo­lá­ní, po­pří­padě oso­ba, která jed­ná jmé­nem nebo na účet pod­ni­ka­tele. Platí, že po­kud uve­de­te v ob­jed­náv­ce se mnou své iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, platí pro vás pra­vi­dla ur­če­ná tě­mi­to ob­chod­ními pod­mín­ka­mi pro pod­ni­ka­tele.

Člen klubu je oso­ba, která má pří­stup do dis­kuz­ní­ho klubu na zá­kladě opráv­ně­ně zís­ka­ných re­gis­trač­ních úda­jů.

Spo­leč­nost je zá­kaz­ník, kte­rý ob­jed­ná­vá vou­che­ry pro více než jed­no­ho čle­na klubu. Pro spo­leč­nosti platí spe­ci­fic­ká pra­vi­dla uza­vře­ní smluv dle člán­ku 3 těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek.

Dis­kuzní klub je mnou pro­vo­zo­va­ný klub za­čá­teč­ní­ků, dob­ro­vol­ní­ků, men­torů, pro­fe­si­o­nálů a spon­zorů na plat­for­mě Dis­cord, ke kte­rému vám na zá­kladě před­plat­né­ho zři­zu­ji pří­stup.

Di­gi­tál­ní před­plat­né je služ­ba, na zá­kladě kte­ré vám po úhradě po­plat­ku zpří­stup­ním služ­by dis­kuz­ní­ho klubu. Di­gi­tál­ní před­plat­né může být roz­dě­le­no dle dél­ky či spe­ci­fic­ké­ho pří­stupu do jed­not­li­vých sek­cí klubu, a to dle ak­tu­ál­ní na­bíd­ky na strán­kách a v kli­ent­ské sek­ci.

Kli­ent­ská sek­ce je roz­hra­ní pří­stup­né ze strá­nek Ju­ni­or Guru na ad­re­se: ju­ni­or­guru.mem­ber­ful.com/ac­count. V kli­ent­ské sek­ci jsou ve­de­ny úda­je o vaší oso­bě, jed­not­li­vých úhra­dách, vámi vy­u­ží­va­né for­mě di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho a pod­mín­kách jeho úhrady.

Vou­cher je po­u­káz­ka na člen­ství v dis­kuz­ním klubu či na sle­vu na toto člen­ství.

2. Uza­vře­ní smlou­vy#

2.1. Abys­te mohli za­kou­pit mé služ­by, mu­sí­te pro­vést re­gis­tra­ci v kli­ent­ské sek­ci. Sou­částí re­gis­tra­ce je také vy­pl­ně­ní va­šich fak­tu­rač­ních a člen­ských úda­jů. Tyto mů­že­te v sys­tému kdy­ko­liv změ­nit.

2.2. Dis­kuzní klub je pří­stup­ný po­mo­cí plat­for­my Dis­cord. Re­gis­tra­ce a vlast­ní účet na plat­for­mě Dis­cord jsou tedy pro vy­u­ží­vá­ní dis­kuz­ní­ho klubu ne­zbyt­né. Po re­gis­tra­ci v kli­ent­ské sek­ci vás systém na­vede k re­gis­tra­ci na Dis­cord, mů­že­te ovšem vy­u­žít i vlast­ní, již fun­gu­jící účet.

2.3. Smlou­vu uza­ví­rá­te tak, že si v kli­ent­ské sek­ci v na­bíd­ce před­plat­né­ho vy­be­re­te pre­fe­ro­va­nou dél­ku před­plat­né­ho, řád­ně vy­pl­ní­te ob­jed­náv­ko­vý for­mu­lář a ná­sled­ně po­tvr­dí­te ode­slá­ní ob­jed­náv­ky. Před ode­slá­ním ob­jed­náv­ky vám bude umož­ně­no zkon­t­ro­lo­vat úda­je, kte­ré jste do ob­jed­náv­ky vlo­ži­li.

2.4. V ob­jed­náv­ce jste po­vin­ni uvést úda­je v ná­sle­du­jí­cím roz­sa­hu (po­kud není sta­no­ve­no ji­nak):

2.5. O uza­vře­ní smlou­vy vám vždy při­jde di­gi­tál­ní no­ti­fi­ka­ce na vaši e-mai­lo­vou ad­re­su s po­tvr­ze­ním ob­jed­náv­ky a s od­ka­zem na mé ak­tu­ál­ní ve­řej­né ob­chod­ní pod­mín­ky.

2.6. Po­kud není do­hod­nu­to ji­nak, po­ža­du­ji úhradu kup­ní ceny před vy­u­ži­tím slu­žeb.

2.7. Kli­ent­ská sek­ce je zři­zo­vá­na po­mo­cí služ­by tře­tí stra­ny Mem­ber­ful LLC. Za vý­pad­ky a do­čas­nou ne­funk­ci­o­na­li­tu této plat­for­my ze stra­ny Mem­ber­ful LLC ne­mo­hu nést a ne­ne­su od­po­věd­nost.

2.8. Ku­pu­jící sou­hlasí s po­u­ži­tím ko­mu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku při uza­ví­rá­ní kup­ní smlou­vy (in­ter­net, e-mail, te­le­fon). Ná­klady vzniklé ku­pu­jí­címu při po­u­ži­tí těch­to ko­mu­ni­kač­ních pro­střed­ků s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy si hradí ku­pu­jící sám, při­čemž tyto ná­klady se ne­liší od zá­klad­ní saz­by.

3. Zvlášt­ní pra­vi­dla pro ob­jed­náv­ky ze stra­ny spo­leč­nosti#

3.1. Spo­leč­nos­tem je po­sky­to­vá­no di­gi­tál­ní před­plat­né na zá­kladě spe­ci­fic­kých pod­mí­nek, a to for­mou in­di­vi­du­ál­ní ob­jed­náv­ky přes e-mail: hon­za@ju­ni­or.guru. Spo­leč­nos­tem je ná­sled­ně vy­sta­vo­ván da­ňo­vý do­klad se zá­kon­ným ná­le­ži­tostmi a úhrada za služ­by pro­bí­há for­mou bez­ho­to­vost­ní­ho pře­vodu na účet po­sky­to­va­tele.

3.2. Spo­leč­nost bere na vě­do­mí, že člen­ství v dis­kuz­ním klubu po­skyt­nu­té for­mou dle to­ho­to od­stav­ce, je po­sky­to­vá­no vy­sta­ve­ním vou­cherů. Je tedy pouze na spo­leč­nosti, komu vou­che­ry po­skyt­ne. Vou­che­ry jed­nou uplat­ně­né ne­mo­hou být pře­ve­de­ny na dal­ší osobu. Člen, kte­rý tím­to způ­so­bem zís­ká člen­ství v dis­kuz­ním klubu, ne­může být to­ho­to člen­ství z vůle spo­leč­nosti zba­ven, a to i v pří­padě, že by na­pří­klad ukon­čil pra­cov­ní po­měr u spo­leč­nosti a ob­dob­ně.

3.3. Mimo vou­che­ry na člen­ství v dis­kuz­ním klubu pro do­hod­nu­tý po­čet osob, jsem opráv­něn spo­leč­nos­tem po­sky­to­vat také jiné spe­ci­fic­ké služ­by (např. re­klam­ní pro­s­tor, umís­tě­ní loga aj.) dle in­di­vi­du­ál­ní do­hody.

3.4 V pří­pa­dech, kdy bu­dou spo­leč­nosti sdě­le­ny úda­je o zá­kaz­ní­cích čer­pa­jí­cích člen­ství na zá­kladě vou­che­ru spo­leč­nosti, za­va­zu­je se spo­leč­nost tyto úda­je užít pouze ke kon­t­ro­le, zda ne­do­šlo ke zne­u­ži­tí vou­che­ru. Spo­leč­nost se v této sou­vis­losti dále za­va­zu­je do­dr­žo­vat zá­sady ochra­ny osob­ních úda­jů zá­kaz­ní­ků a bere na vě­do­mí, že úda­je tak­to zís­ka­né, ne­smí v žád­ném pří­padě užít k mar­ke­tingo­vým či ob­dob­ným úče­lům.

3.5. V pří­padě, že spo­leč­nost zjis­tí zne­u­ži­tí vou­che­ru, je tuto sku­teč­nost po­vin­na ozná­mit po­sky­to­va­teli bez zby­teč­né­ho od­kladu, nej­poz­ději do sed­mi dní.

4. Cena za služ­by a pla­teb­ní pod­mín­ky#

4.1. Ceny za mé služ­by jsou smluv­ní. Na strán­kách vždy na­jde­te ak­tu­ál­ní a plat­né ceny v čes­ké měně (Kč). Ceny jsou ko­neč­né včet­ně dal­ších daní a po­plat­ků.

4.2. Nej­sem plát­ce DPH.

4.3. Cenu za služ­by a pří­pad­né dal­ší ná­klady mů­že­te uhra­dit ná­sle­du­jí­cími způ­so­by:

4.4. Bez­ho­to­vost­ní plat­ba kar­tou je uži­va­tel­sky au­to­ma­tic­ky na­sta­ve­na jako opa­ku­jící se plat­ba v pří­padě mě­síč­ní­ho i roč­ní­ho di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho. Člen klubu může kdy­ko­liv toto na­sta­ve­ní v kli­ent­ské sek­ci změ­nit.

4.5. O kon­čí­cím před­plat­ném bu­de­te in­for­mo­vá­ní po­mo­cí e-mai­lu.

4.6. Pre­zen­ta­ce mých slu­žeb v na­bíd­ce di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho ob­sa­hu­je in­for­ma­ce o těch­to služ­bách. Ceny zů­stá­va­jí v plat­nosti po dobu, po kte­rou jsou v in­ter­ne­to­vé na­bíd­ce zob­ra­ze­ny. Tím­to ovšem není ome­ze­na pří­pad­ná mož­nost uzavřít s kým­ko­li smlou­vu za in­di­vi­du­ál­ně sjed­na­ných pod­mí­nek.

4.7. Akč­ní ceny platí do vy­pro­dá­ní ka­pa­ci­ty při uve­de­ní po­čtu nebo po ča­so­vě ur­če­nou dobu. Uvá­dě­ná pů­vod­ní cena zna­me­ná cenu slu­žeb, za niž jsou před­mět­né služ­by na­bí­zeli bez zo­hled­ně­ní sle­vo­vých akcí.

4.8. Vy­hra­zu­ji si prá­vo pro­hlá­sit kup­ní smlou­vu za ne­plat­nou, či po­za­sta­vit člen­ství, po­kud při ob­jed­náv­ce do­šlo ke zne­u­ži­tí osob­ních úda­jů, pla­teb­ní kar­ty, sle­vo­vé­ho či dár­ko­vé­ho po­u­ka­zu apod. Po­kud by tato si­tu­a­ce na­sta­la, budu vás o tom ne­pro­dle­ně in­for­mo­vat.

4.9. Ohled­ně plat­by na zá­kladě kup­ní smlou­vy ku­pu­jí­címu vy­sta­vím fak­turu. Tuto vy­sta­vu­ji po uhra­ze­ní ceny slu­žeb a za­šlu vám ji v di­gi­tál­ní po­do­bě na vaši e-mai­lo­vou ad­re­su.

4.10. V pří­padě úhrady slu­žeb po­mo­cí vou­che­ru, bu­dou úda­je o ku­pu­jí­cím sdě­le­na Spo­leč­nosti, která vou­cher po­skyt­la. Ku­pu­jící tuto sku­teč­nost bere na vě­do­mí a úhra­dou před­plat­né­ho po­mo­cí vou­che­ru s ní sou­hlasí. Data jsou spo­leč­nosti sdě­lo­vá­na z dů­vodu, aby moh­la zkon­t­ro­lo­vat, že ne­do­šlo ke zne­u­ži­tí vou­che­ru, a že vý­hody z něj vy­plý­va­jící, čer­pá opráv­ně­ná oso­ba.

4.11. V odů­vod­ně­ných pří­pa­dech oso­bám, kte­ré o to pro­je­ví zá­jem, a pro­ká­ží so­ci­ál­ní nebo fi­nanč­ní zne­vý­hod­ně­ní, po­sky­tu­ji bez­plat­né člen­ství. O bez­plat­né člen­ství je mož­né za­žá­dat pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře do­stup­né­ho z ju­ni­or.guru/fi­naid. K žá­dosti je tře­ba do­pl­nit kon­takt­ní úda­je a mo­ti­vač­ní do­pis.

5. Re­a­li­za­ce slu­žeb#

5.1. Di­gi­tál­ní před­plat­né je za­jiš­ťo­vá­no for­mou zpří­stup­ně­ní dis­kuz­ní­ho klubu zá­kaz­ní­ko­vi. Zpří­stup­ně­ní di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho je za­jiš­tě­no pro­střed­nic­tvím pří­stu­po­vých úda­jů k uži­va­tel­skému účtu, kon­krét­ně uži­va­tel­ské­ho jmé­na (lo­ginu) a hes­la a ná­sled­nou re­gis­tra­cí či při­hlá­še­ním do služ­by Dis­cord.

5.2. Di­gi­tál­ní před­plat­né je do­stup­né jako mě­síč­ní či roč­ní před­plat­né. V pří­pa­dech dle ka­pi­to­ly 3 těch­to pod­mí­nek (ob­jed­náv­ky ze stra­ny spo­leč­nosti) si vy­hra­zu­ji prá­vo sjed­nat dél­ku před­plat­né­ho in­di­vi­du­ál­ně.

5.3. Vy­hra­zu­ji si mož­nost zří­dit spe­ci­fic­ké typy di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho s roz­ší­ře­ným či na­o­pak ome­ze­ným pří­stu­pem do spe­ci­fic­kých sek­cí dis­kuz­ní­ho klubu.

5.4. Za­va­zu­ji se zří­dit pří­stup zá­kaz­ní­ko­vi do dis­kuz­ní­ho klubu ak­ti­va­cí pro­duk­tu k při­dě­le­nému uži­va­tel­skému jmé­nu a heslu zá­kaz­ní­ka, na zá­kladě při­je­tí úhrady za ob­jed­náv­ku zá­kaz­ní­ka, a to nej­poz­ději do 48 ho­din.

5.5. Za­va­zu­ji se po­sky­to­vat pří­stup­nost ob­sa­hu 24 ho­din den­ně. Vzhle­dem k tomu, že ale po­sky­tu­ji ob­sah pro­střed­nic­tvím plat­for­my tře­tí stra­ny – Dis­cord, ne­mo­hu nést a ne­ne­su od­po­věd­nost za pří­pad­né vý­pad­ky této plat­for­my tře­tí stra­ny či její zhor­še­nou funk­ci­o­na­li­tu. V pří­padě pro­blé­mů s apli­ka­cí Dis­cord nicmé­ně do­po­ru­ču­ji, abys­te se ob­rá­ti­li přímo na je­jich pod­po­ru do­stup­nou na: sup­port.dis­cord.com.

5.6. Ne­ne­su od­po­věd­nost za pří­pad­né škody, přímo či ne­přímo způ­so­be­né uži­tím pu­b­li­ko­va­ných dat zá­kaz­ní­kem. Vy­hra­zu­ji si rov­něž prá­vo mě­nit bez před­cho­zí­ho upo­zor­ně­ní data v dis­kuz­ním klubu zve­řej­ně­ná.

5.7. Ne­ru­čím za kva­li­tu pří­stu­po­vých tras k ser­ve­ru.

5.8. Vy­hra­zu­ji si prá­vo oka­mži­tě a bez ná­hrady de­ak­ti­vo­vat účet zá­kaz­ní­ka, kte­rý po­ru­šil prá­va a po­vin­nosti ob­sa­že­né v ná­sle­du­jí­cím člán­ku.

6. Po­vin­nosti zá­kaz­ní­ka a etic­ký ko­dex#

6.1. Za­va­zu­je­te se ucho­vá­vat své uži­va­tel­ské jmé­no a hes­lo v taj­nosti.

6.2. Při ko­mu­ni­ka­ci v klubu se za­va­zu­je­te do­dr­žo­vat tzv. etic­ký ko­dex, tedy pře­de­vším se zdr­žet dis­kri­mi­nu­jí­cí­ho nebo ob­tě­žu­jí­cí­ho cho­vá­ní. Za­ka­zu­je se cho­vá­ní se­xu­ál­ní nebo ná­sil­né po­va­hy, zve­řej­ně­ní nebo hroz­ba zve­řej­ně­ní osob­ních úda­jů „do­xing,“ se­xu­ál­ní ob­tě­žo­vá­ní, ná­vrhy, ne­ví­ta­ná po­zor­nost, pro­ná­sle­do­vá­ní “stal­king”. Za­ka­zu­je se také ob­ha­jo­ba nebo po­vzbu­zo­vá­ní kte­ré­ho­ko­liv z výše zmí­ně­ných pro­hřeš­ků či opa­ko­va­né ob­tě­žo­vá­ní ostat­ních. V této sou­vis­losti si vás do­vo­lu­ji od­ká­zat na do­ku­me­nt Pra­vi­dla cho­vá­ní.

6.3. Zve­řej­ňo­va­ný ob­sah mů­že­te vy­u­ží­vat pouze pro vlast­ní po­tře­bu a ne­smí­te jej po­skyt­nout nebo zpro­střed­ko­vat tře­tí oso­bě.

6.4. Di­gi­tál­ní před­plat­né je ne­pře­nos­né (tzn. platí vý­hrad­ně pro osobu uve­de­nou na re­gis­trač­ním for­mu­lá­ři).

6.5. Be­re­te na vě­do­mí, že pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní ser­ve­ru a ně­která data na ser­ve­ru zve­řej­ně­ná jsou au­tor­skými díly a jsou tak chrá­ně­na pří­sluš­nými usta­no­ve­ními zák. č. 121/2000 Sb., au­tor­ské­ho zá­ko­na, v účin­ném zně­ní. Za pří­pad­né po­ru­še­ní těch­to au­tor­ských práv jste od­po­věd­ni v pl­ném roz­sa­hu.

7. Prá­va z vad­né­ho pl­ně­ní#

7.1. V pří­padě, že se v prů­běhu re­a­li­za­ce slu­žeb vy­skyt­ne vada, má ku­pu­jící v zá­vis­losti na po­va­ze této vady, ná­sle­du­jící prá­va

7.2. Vadu má zá­kaz­ník po­vin­nost na­hlá­sit ne­pro­dle­ně poté, co se o vadě do­zví.

8. Od­stou­pe­ní od smlou­vy#

8.1. Spo­tře­bi­tel má pod­le § 1829 a násl. ob­čan­ské­ho zá­ko­ní­ku prá­vo od­stou­pit od smlou­vy o uží­vá­ní di­gi­tál­ních pro­duk­tů včet­ně toho mého, ve lhůtě 14 dnů od uza­vře­ní smlou­vy a pouze v pří­padě, že ne­by­lo za­po­čato s pl­ně­ním ze stra­ny po­sky­to­va­tele. V pří­padě, že byl od­běr za­há­jen, nemá zá­kaz­ník prá­vo v ta­ko­vém pří­padě od smlou­vy o do­dá­ní di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho od­stou­pit.

8.2. Svým zá­kaz­ní­kům chci dát jis­to­tu, že je ob­sah za­ujme a že jim člen­ství v dis­kuz­ním klubu bude vy­ho­vo­vat. Nad rá­mec zá­ko­na pro­to zá­kaz­ní­kům po­sky­tu­ji zku­šeb­ní ob­dobí, v rám­ci kte­ré­ho mo­hou služ­by bez ja­ké­ko­liv pe­na­li­za­ce ukon­čit a od smlou­vy od­stou­pit. Toto ob­dobí je 14den­ní a je po­sky­to­vá­no kaž­dému nově za­re­gis­tro­va­nému čle­no­vi před za­há­je­ním hra­ze­né­ho ob­dobí di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho.

8.3. V pří­pa­dech pod­le 4.8 (zne­u­ži­tí úda­jů, pla­teb­ní kar­ty nebo vou­che­ru apod.) jsem opráv­něn od smlou­vy od­stou­pit do 14 dní od je­jí­ho uza­vře­ní. Tuto sku­teč­nost jsem vám po­vi­nen ozná­mit.

9. Ochra­na a zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů#

9.1. V sou­vis­losti s vy­ří­ze­ním va­šich ob­jed­ná­vek mu­sím zpra­co­vá­vat a pře­cho­vá­vat vaše osob­ní úda­je. V této sou­vis­losti si vás do­vo­lu­ji od­ká­zat na do­ku­me­nt Zá­sady ochra­ny osob­ních úda­jů.

10. Do­ru­čo­vá­ní#

10.1. Ku­pu­jí­címu je do­ru­čo­vá­no na jeho e-mai­lo­vou ad­re­su uve­de­nou v ob­jed­náv­ce pří­pad­ně v jeho uži­va­tel­ském pro­fi­lu.

10.2. Mě mů­že­te do­ru­čo­vat na e-mai­lo­vou ad­re­su hon­za@ju­ni­or.guru, pří­pad­ně poš­tou na ad­re­su síd­la: Jan Ja­vo­rek, Lu­pá­čo­va 375/24, 130 00 Pra­ha

11. Vy­ři­zo­vá­ní stíž­ností a pří­pad­né spo­ry#

11.1. Vy­ři­zo­vá­ní stíž­ností spo­tře­bi­telů za­jiš­ťu­ji pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ní ad­re­sy hon­za@ju­ni­or.guru. In­for­ma­ci o vy­ří­ze­ní vaší stíž­nosti vám ná­sled­ně za­šlu na vaši e-mai­lo­vou ad­re­su.

11.2. K mi­mosoud­nímu ře­še­ní spo­tře­bi­tel­ských sporů z kup­ní smlou­vy je pří­sluš­ná Čes­ká ob­chod­ní in­spek­ce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, in­ter­ne­to­vá ad­re­sa: adr.coi.cz. Plat­for­mu pro ře­še­ní sporů on-line na­chá­ze­jící se na in­ter­ne­to­vé ad­re­se ec.eu­ro­pa.eu/con­su­mers/odr je mož­né vy­u­žít při ře­še­ní sporů mezi po­sky­to­va­te­lem a ku­pu­jí­cím z kup­ní smlou­vy.

11.3. Ev­rop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Čes­ká re­pub­li­ka, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, in­ter­ne­to­vá ad­re­sa: ev­rop­sky­spo­tre­bi­tel.cz, je kon­takt­ním mís­tem pod­le Na­ří­ze­ní Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. květ­na 2013 o ře­še­ní spo­tře­bi­tel­ských sporů on-line a o změ­ně na­ří­ze­ní (ES) č. 2006/2004 a směr­nice 2009/22/ES (na­ří­ze­ní o ře­še­ní spo­tře­bi­tel­ských sporů on-line).

11.4. Jsem opráv­něn k pro­deji slu­žeb na zá­kladě živ­nos­ten­ské­ho opráv­ně­ní. Živ­nos­ten­skou kon­t­ro­lu pro­vá­dí v rám­ci své pů­sob­nosti pří­sluš­ný živ­nos­ten­ský úřad. Do­zor nad ob­lastí ochra­ny osob­ních úda­jů vy­ko­ná­vá Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů. Čes­ká ob­chod­ní in­spek­ce vy­ko­ná­vá ve vy­me­ze­ném roz­sa­hu mimo jiné do­zor nad do­dr­žo­vá­ním zá­ko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­tele, ve zně­ní poz­děj­ších před­pisů.

11.5. Vzta­hy a pří­pad­né spo­ry, kte­ré vznik­nou na zá­kladě smluv a ne­bude mož­né je vy­ře­šit mi­mosoud­ně, bu­dou ře­še­ny vý­hrad­ně pod­le prá­va Čes­ké re­pub­li­ky s vý­jim­kou me­zi­ná­rod­ních smluv a bu­dou ře­še­ny pří­sluš­nými soudy Čes­ké re­pub­li­ky.