Dev Ficti­on: Ju­ni­o­ři a re­a­li­ta vý­vo­jář­ské­ho týmu#

25.4.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

A je to doma! Máte po­de­psa­nou smlou­vu na ju­ni­or vý­vo­já­ře. Do­sta­li jste šan­ci! Po­dí­vá­me se na to, jaké ná­stra­hy vás od prv­ní­ho dne če­ka­jí: Jak se do­ro­zu­mět se se­ni­o­ry, kde čí­ha­jí mož­né kon­flik­ty při práci v týmu, jak se přes vše­chen stres sys­te­ma­tic­ky vzdě­lá­vat a proč vždyc­ky zrov­na vy bu­de­te muset mě­nit fil­tr v ká­vo­varu? Za­mě­ří­me se na nej­čas­těj­ší si­tu­a­ce, kte­ré vás po ná­stupu če­ka­jí a na pří­kla­dech a ne­zda­rech z pra­xe pro­be­re­me osvěd­če­ná ře­še­ní.

Mar­ta Ki­r­ch­gessner#

Dev Fiction: Junioři a realita vývojářského týmu

Vy­stu­do­va­ná his­to­rič­ka, žila ně­ko­lik let v Ber­lí­ně a vět­šinu pro­fes­ní­ho ži­vo­ta se vě­no­va­la eve­nt ma­nage­men­tu. Svou ces­tu do IT za­ča­la s Di­gi­tál­ní aka­de­mií od Czechi­tas. Na po­zici FE vý­vo­jář­ky pra­cu­je rok a půl. Má zku­še­nosti jak s pro­duk­to­vým vý­vo­jem, tak s pra­cí na pro­jek­tech. Po­kud se zrov­na ne­hra­be v Re­ac­tu, tak mi­lu­je jízdu po ně­mec­ké dál­nici.