Chcem mo­bil­nú apli­ká­ciu. Ako a kde za­čať?#

8.2.2022 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Mo­bil­né apli­ká­cie na­be­rajú na čo­raz väč­šej po­pu­la­ri­te a my si uká­že­me, ako sa zo­ri­en­to­vať vo sve­te mo­bil­né­ho vý­voja. Apli­ká­cie je mož­né vy­ví­jať rôz­ny­mi tech­no­ló­gi­a­mi na rôz­ne plat­for­my (iOS/An­dro­id). Vy­u­ží­vať pri­tom vi­a­ce­ré prístu­py vý­voja, pre­to spo­lu prejde­me hlav­ný­mi roz­diel­mi, či vý­ho­da­mi/ne­vý­ho­da­mi, kto­ré ich od seba od­li­šujú. V pred­náš­ke sa na­u­čí­te, čo je po­treb­né pred vý­vo­jom pr­vej apli­ká­cie zvá­žiť a ako ju na­sa­diť do Go­o­gle Play, či App Sto­re ob­cho­du.

Svetla­na Mar­ge­to­vá#

Chcem mobilnú aplikáciu. Ako a kde začať?

Ve­di­em vý­voj vo vlast­nej fir­me Kom­pi­lá­tor, kde po­má­ham nie­len kli­en­tom, ale aj pro­gra­má­to­rom pre­pá­jať IT svet s tým re­ál­nym. Mám viac než 10 roč­né sk­ú­se­nos­ti s ná­vr­hom a vý­vo­jom sys­té­mov, pri­čom som pre­šla ite­rač­ným pre­cho­dom od bac­kend vý­vo­já­ra, cez ana­ly­ti­ka, až k mo­bil­ným apli­ká­ci­ám. Vo voľ­nom čase chy­tám po­ké­mo­ny, hrám sa s Ar­dui­nom a som več­né die­ťa, kto­ré ni­kdy ne­presta­ne ro­biť to, čo ho baví.