Prv­ní klu­bo­vý sraz#

11.2.2021 — 18:30 on­line v klu­bov­ně

Za­čne­me s li­ght­ning tal­ks. Při­hlá­še­né pří­spěv­ky:

Pak bude vol­ná de­bata po­dob­ně, jako když se lidi sejdou v hos­podě.

Hon­za Ja­vo­rek, Da­niel Srb, Ka­ro­li­na Sur­ma#

První klubový sraz

Kdo­ko­liv z účast­ní­ků sra­zu si může při­hlá­sit li­ght­ning talk a do­sta­ne pro­s­tor.