Partneři příručky


Git a Gi­tHub#

Git je ná­stroj, kte­rý ti umož­ňu­je sle­do­vat his­to­rii změn v kódu a sdí­let kód s dal­šími lid­mi. Je to pro­gram, kte­rý na­in­sta­lu­ješ do své­ho po­čí­ta­če a pra­cu­ješ s ním v pří­ka­zo­vé řád­ce, nebo jej ovlá­dáš např. pro­střed­nic­tvím své­ho edi­to­ru. Git se dnes po­u­ží­vá skoro v kaž­dé fir­mě. I když jeho vý­hody nej­víc oce­níš při práci ve dvou a více li­dech, může ti po­mo­ci i jako jed­not­liv­ci: Zá­lo­ho­vat kód svých pro­jek­tů ji­nam, syn­chro­ni­zo­vat jej mezi vlast­ním po­čí­ta­čem a in­ter­ne­tem, na dál­ku jej ně­ko­mu uká­zat.

Gi­tHub#

Gi­tHub je úlo­žiště kódu a něco jako so­ci­ál­ní síť pro pro­gra­má­to­ry. Kód tam lze po­slat po­mo­cí Gitu. Gi­tHub není je­di­ným ta­ko­vým úlo­žiš­těm, dal­ší jsou např. GitLab nebo Bit­Buc­ket. Gi­tHub je ale nej­ob­lí­be­něj­ším pro open sour­ce, tak­že tam na­jdeš nej­víc pro­jek­tů a lidí.

Ne­boj se uká­zat kód! #

U za­čá­teč­ní­ků roz­hod­ně platí, že ne­ma­jí co scho­vá­vat a měli by svě­tu uká­zat co nej­více toho, co do­ká­za­li vy­tvo­řit, nebo co zkou­šeli ře­šit. Mů­žeš tím je­nom zís­kat. Gi­tHub je pří­hod­né místo, kam všech­ny své pro­jek­ty a po­kusy na­hrá­vat. Zá­ro­veň je to místo, kde mají své pro­jek­ty i všich­ni ostat­ní a kde lze spo­lu­pra­co­vat s lid­mi z ce­lé­ho svě­ta.

Ne­nech se ome­zo­vat stra­chem, že ně­kdo uvi­dí tvůj kód a po­myslí si, že nic ne­u­míš. Ne­boj se mít svůj kód ve­řej­ně a uka­zo­vat ho dru­hým! Tato oba­va je zby­teč­nou pře­káž­kou ve tvém roz­jezdu. Pro­gra­mo­vá­ní je o spo­lu­práci a Gi­tHub je hřiště pro pro­gra­má­to­ry, kde si kaž­dý ex­pe­ri­men­tu­je na čem chce. Čím více tam toho máš, tím lépe. Nejen že se na­u­číš lépe ovlá­dat Git, ale hlav­ně bu­deš moci svůj kód uká­zat, když bu­deš po­tře­bo­vat po­moc na dál­ku. Po­kud tě ně­kdo stra­ší, že si tvůj Gi­tHub bu­dou pro­chá­zet ná­bo­rá­ři, ne­nech se tím zmást, je to tro­chu ji­nak.

Jak se na­u­čit Git a Gi­tHub #

READ­ME#