Ana­lý­za ge­o­prosto­ro­vých dat, GIS a ge­o­spa­tial data science#

25.1.2023 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Co jsou pro­sto­ro­vá data, čím jsou spe­ci­ál­ní a jak je vy­u­žít? Po­mo­cí sa­te­li­tů mů­že­me kou­kat nejen na sou­čas­ný stav Země, ale i pre­di­ko­vat, co te­pr­ve bude. Co se s tím dá dě­lat za su­per věci? Kde pro­sto­ro­vá data na­jít a co umět, abychom s nimi moh­li pra­co­vat?

Týna Do­le­ža­lo­vá#

Analýza geoprostorových dat, GIS a geospatial data science

Vy­stu­do­va­la jsem ge­o­in­for­ma­ti­ku a data science. Baví mě to vzá­jem­ně pro­po­jo­vat. Dřív jsem mo­de­lo­va­la ceny ne­mo­vi­tos­tí, dnes pra­cu­ji ve fir­mě, kde dě­lá­me na pro­jek­tech pro ESA (Ev­rop­ská kos­mic­ká agen­tu­ra). Tak dlou­ho jsem se dob­ro­vol­ně an­ga­žo­va­la ve vzdě­lá­vá­ní IT do­ved­nos­tí, až jsem si na to za­lo­ži­la fir­mu. Ráda čtu, hra­ji des­kov­ky a cho­dím po ho­rách.