Úvod do Ad­ve­nt of Code a „přá­tel­ský po­kec u ka­kaa“#

28.11.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Ad­ve­nt of Code kaž­dý rok při­náší 50 pro­gra­má­tor­ských há­da­nek. Mají různé úrov­ně slo­ži­tosti, od do­ce­la jed­no­du­chých po ty, kte­ré za­be­rou ně­ko­lik dní (nebo týd­nů…). Než za­čne pro­si­nec, Ka­ro­li­na udě­lá v klubu va­ri­a­ci na svou před­náš­ku z le­toš­ní­ho Py­Con CZ. Jak Ad­ve­nt of Code pro­bí­há? Co se bude při ře­še­ní ho­dit? Co pro­cvi­čit na­víc? Po úvodu bude s Ka­ro­li­nou „po­kec u ka­kaa“, kde se mů­že­te na co­ko­liv ptát.

Ka­ro­li­na Sur­ma#

Úvod do Advent of Code a „přátelský pokec u kakaa“

Od roku 2017 je ak­tiv­ní v čes­ké Py­thon ko­mu­ni­tě, kde dlou­hé roky uči­la, kou­čo­va­la, a or­ga­ni­zo­va­la br­něn­ské za­čá­teč­nic­ké kur­zy po­řá­da­né Py­La­dies. Po­moh­lo jí to upev­nit si zá­klady Py­thonu, se­zná­mit se s Li­nu­xem a s open sour­ce. Díky tomu pak na­š­la práci nejdří­ve v QA, poté jako vý­vo­jář­ka. Na bal­koně váš­ni­vě pěs­tu­je by­lin­ky a raj­čata, čte be­let­rii a s přá­teli hra­je des­kov­ky.