Zá­sady ochra­ny osob­ních úda­jů#

Se zří­ze­ním re­gis­tra­ce v kli­ent­ské sek­ci či ode­slá­ním ob­jed­náv­ky na mé služ­by po­tvr­zu­je­te, že jste se se­zná­mi­li s tě­mi­to Zá­sa­da­mi ochra­ny osob­ních úda­jů. V pří­padě, že by na­sta­la v těch­to pod­mín­kách změ­na, zve­řej­ním ji zde a zá­ro­veň vám no­vou ver­zi za­šlu na e-mail, kte­rý jste mi po­skytli.

Správ­ce osob­ních úda­jů#

Ju­ni­or Guru, sty­li­zo­va­ně „ju­ni­or.guru“
Jan Ja­vo­rek
fy­zic­ká oso­ba pod­ni­ka­jící dle živ­nos­ten­ské­ho zá­ko­na ne­za­psa­ná v ob­chod­ním rejstří­ku
se síd­lem Lu­pá­čo­va 375/24, 130 00 Pra­ha
IČO: 74279858,
ne­plát­ce DPH,
E-mail: hon­za@ju­ni­or.guru

V tex­tu se do­zví­te#

  1. Za ja­kými účely a ja­kým způ­so­bem bu­dou vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny,
  2. jaké vaše osob­ní úda­je bu­dou zpra­co­vá­vá­ny,
  3. komu mo­hou být vaše osob­ní úda­je pře­dá­ny – pří­jem­ci úda­jů,
  4. po ja­kou dobu budu vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vat,
  5. ja­kým způ­so­bem bu­dou vaše úda­je za­bez­pe­če­ny,
  6. jaká máte ve vzta­hu k ochra­ně va­šich osob­ních úda­jů prá­va.

1. Účel zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů#

Osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny za úče­lem po­sky­to­vá­ní slu­žeb správ­ce pod­le smlou­vy uza­vře­né s kli­en­tem. Jmé­no, pří­jme­ní a e-mai­lo­vá ad­re­sa mo­hou být ved­le toho vy­u­ži­ty k za­sí­lá­ní ob­chod­ních sdě­le­ní ze stra­ny po­sky­to­va­tele. Zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů kli­en­ta za úče­lem za­sí­lá­ní ob­chod­ních sdě­le­ní může být kdy­ko­liv od­mít­nu­to. Od­mít­nu­tí nemá vliv na jiné vzá­jem­né vzta­hy. E-mail s pří­sluš­nou žá­dostí (od­mít­nu­tím) stačí za­slat na hon­za@ju­ni­or.guru nebo ji­nou ad­re­su, ze kte­ré bylo ob­chod­ní sdě­le­ní za­slá­no.

2. Roz­sah zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů#

Když mne kon­tak­tu­je­te (te­le­fo­nic­ky, e-mai­lem nebo pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek), mů­že­te být po­žá­dá­ni o uve­de­ní ur­či­tých úda­jů o vás nebo vaší spo­leč­nosti. Tyto úda­je se mo­hou li­šit pod­le toho, jaké služ­by ode mne ode­bí­rá­te:

a. osob­ní úda­je ná­vštěv­ní­ků webu. Jed­ná se o úda­je o ak­cích uži­va­telů, kte­ré slouží čis­tě pro sta­tis­tic­ké účely. Tyto úda­je ucho­vá­vá Sim­ple Ana­ly­tics agre­go­va­né do sou­hrn­ných čí­sel a není z nich mož­né iden­ti­fi­ko­vat jed­not­liv­ce.

b. oso­by ode­bí­ra­jící news­let­ter. U osob ode­bí­ra­jí­cích news­let­ter je ucho­vá­ván e-mail, a to pro­střed­nic­tvím služ­by Eco­mail.cz. Z ode­bí­rá­ní news­let­te­ru se mů­že­te kdy­ko­liv od­hlá­sit.

c. osob­ní úda­je čle­nů di­gi­tál­ní­ho klubu. Jed­ná se o osob­ní úda­je jed­not­li­vých čle­nů klubu do­stup­né z kli­ent­ské sek­ce. tj. uži­va­tel­ské jmé­no, e-mail, do­mov­ská země čle­na a dále úda­je o pla­teb­ní kar­tě čle­na. K va­šim za­da­ným osob­ním úda­jům má vzhle­dem k cha­rak­te­ru slu­žeb pří­stup také plat­for­ma Mem­ber­ful, Dis­cord, Go­o­gle She­e­ts. K úda­jům o pla­teb­ní kar­tě má pří­stup pouze služ­ba Stri­pe, která za­jiš­ťu­je bez­peč­nost a re­a­li­za­ci jed­not­li­vých pla­teb, mě osob­ně známy nejsou.

d. úda­je zá­kaz­ní­ků, hra­dí­cích služ­by po­mo­cí vou­che­ru. V pří­padě, že zá­kaz­ník zvo­lí úhradu před­plat­né­ho po­mo­cí vou­che­ru, dává tím sou­hlas k tomu, aby in­for­ma­ce o jeho oso­bě, kon­krét­ně o jmé­ně, pří­jme­ní a e-mai­lo­vé ad­re­se, byly sdě­le­ny té spo­leč­nosti, která vou­cher zpro­střed­ko­va­la. Tyto úda­je slouží pouze ke kon­t­ro­le ze stra­ny spo­leč­nosti, že ne­do­šlo ke zne­u­ži­tí vou­che­ru, a že vý­hody z něj vy­plý­va­jící, čer­pá opráv­ně­ná oso­ba.

e. úda­je o spo­leč­nos­tech a in­di­vi­du­ál­ní ob­jed­náv­ky. V pří­padě ob­jed­ná­vek se spe­ci­fic­kými pod­mín­ka­mi (ty­pic­ky se bude jed­nat např. o ob­jed­ná­ní di­gi­tál­ní­ho před­plat­né­ho pro více osob ze stra­ny spo­leč­nosti) jsou evi­do­vá­ny po­třeb­né fak­tu­rač­ní úda­je jako jsou: jmé­no/ná­zev spo­leč­nosti, ad­re­sa byd­liště/síd­la spo­leč­nosti, da­tum na­ro­ze­ní/IČO, DIČ, čís­lo účtu ku­pu­jí­cí­ho, e-mai­lo­vá ad­re­sa, pří­pad­ně te­le­fon.

f. žá­dosti o bez­plat­né člen­ství. Oso­bám, kte­ré o to pro­je­ví zá­jem, a pro­ká­ží so­ci­ál­ní nebo fi­nanč­ní zne­vý­hod­ně­ní, po­sky­tu­ji v odů­vod­ně­ných pří­pa­dech bez­plat­né člen­ství. Sou­částí žá­dosti o bez­plat­né člen­ství je mo­ti­vač­ní do­pis. Ten­to mo­ti­vač­ní do­pis je ucho­vá­ván a může být v ano­ny­mi­zo­va­né for­mě zve­řej­něn dár­cům do­tu­jí­cím bez­plat­ná člen­ství.

3. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů#

Vaše úda­je mo­hou být pře­dá­ny níže vy­jme­no­va­ným sub­jek­tům. Dbá­me na to, aby byly pře­dá­ny vždy pouze ty úda­je, kte­ré vy­ža­du­je zá­kon nebo, kte­ré jsou v dané si­tu­a­ci po­třeb­né:

4. Doba zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů#

Osob­ní úda­je bu­dou zpra­co­vá­vá­ny po­dobu exis­ten­ce vaší re­gis­tra­ce v kli­ent­ské sek­ci pří­pad­ně tr­vá­ní od­bě­ru news­let­te­ru. V pří­padě ode­slá­ní ob­jed­náv­ky a uza­vře­ní smlou­vy na služ­by, bu­dou zpra­co­vá­vá­ny po ce­lou dobu plat­nosti této smlou­vy a po je­jím skon­če­ní po dobu ne­zbyt­nou k vý­konu práv a po­vin­ností vy­plý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi vámi a mnou a pod­le po­ža­dav­ků da­ňo­vých před­pisů.

5. Za­bez­pe­če­ní va­šich osob­ních úda­jů#

Pro­hla­šu­ji, že jsem při­jal veš­kerá vhod­ná tech­nic­ká a or­ga­ni­zač­ní opat­ře­ní k za­bez­pe­če­ní va­šich osob­ních úda­jů. Při­jal jsem opat­ře­ní k za­bez­pe­če­ní da­to­vých úlo­žišť a také úlo­žišť osob­ních úda­jů v lis­tin­né po­do­bě. Pro­hla­šu­ji, že k va­šim osob­ním úda­jům mají pří­stup pouze mnou po­vě­ře­né oso­by.

6. Vaše prá­va#

Prá­vo na pří­stup k osob­ním úda­jům zna­me­ná, že máte prá­vo od správ­ce zís­kat in­for­ma­ce o tom, zda zpra­co­vá­vá vaše osob­ní úda­je, a po­kud ano, o jaké úda­je se jed­ná a ja­kým způ­so­bem jsou zpra­co­vá­vá­ny. Máte také prá­vo na to, abychom opra­vi­li bez zby­teč­né­ho od­kladu ne­přes­né osob­ní úda­je, kte­ré se vás tý­ka­jí. Ne­ú­pl­né osob­ní úda­je máte prá­vo kdy­ko­li do­pl­nit.

Prá­vo na vý­maz osob­ních úda­jů před­sta­vu­je ji­nými slo­vy vy­já­d­ře­nou po­vin­nost správ­ce zlik­vi­do­vat osob­ní úda­je, kte­ré o kli­en­to­vi zpra­co­vá­vá, po­kud jsou spl­ně­ny ur­či­té pod­mín­ky a kli­e­nt o to po­žá­dá. Kli­e­nt má prá­vo, aby správ­ce v ur­či­tých pří­pa­dech ome­zil zpra­co­vá­ní jeho osob­ních úda­jů. Pro­ti zpra­co­vá­ní, kte­ré je za­lo­že­no na opráv­ně­ných zá­jmech správ­ce, tře­tí stra­ny nebo je ne­zbyt­né pro spl­ně­ní úko­lu pro­vá­dě­né­ho ve ve­řej­ném zá­jmu nebo při vý­konu ve­řej­né moci, má kli­e­nt prá­vo kdy­ko­li vznést ná­mit­ku.

Prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů vám dává mož­nost zís­kat osob­ní úda­je, kte­ré jste správ­ci po­skytli, v běž­ném a stro­jo­vě či­tel­ném for­má­tu. Tyto úda­je mů­že­te ná­sled­ně pře­dat ji­nému správ­ci, nebo, po­kud je to tech­nic­ky mož­né, žá­dat, aby si je správ­ci pře­da­li mezi se­bou.

Prá­vo kdy­ko­li od­vo­lat sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů mají kli­en­ti, kte­ří se za­re­gis­tro­va­li na na­šich webo­vých strán­kách, ale do­po­sud ne­vy­u­ži­li na­šich slu­žeb (ne­ob­jed­na­li si u nás žád­nou služ­bu).

Prá­vo kdy­ko­li od­vo­lat sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů se ne­u­plat­ní u kli­en­tů, kte­ří u nás ob­jed­na­li ně­kte­rou ze slu­žeb, je­li­kož osob­ní úda­je kli­en­ta jsou pak zpra­co­vá­vá­ny z dů­vodu pl­ně­ní smlou­vy uza­vře­né s kli­en­tem, ni­ko­li na zá­kladě sou­hlasu se zpra­co­vá­ním. V pří­padě, že bude kli­e­nt jak­ko­li ne­spo­ko­jen se zpra­co­vá­ním svých osob­ních úda­jů, může po­dat stíž­nost na mou e-mai­lo­vou ad­re­su, nebo se ob­rá­tit na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

Více in­for­ma­cí o prá­vech kli­en­ta je k dis­po­zici na in­ter­ne­to­vých strán­kách Úřadu pro ochra­nu osob­ních úda­jů.